Herziening examenprogramma's vmbo groen

4 december 2007

 

Achtergrond

Waarom worden de examenprogramma's herzien?

1. In navolging van de herziening van de examenprogramma's in de andere sectoren van het vmbo (ressorterend onder het ministerie van OCW) worden nu de examenprogramma's vmbo in de sector landbouw in opdracht van het ministerie van LNV globaler geformuleerd. Globale eindtermen geven scholen meer ruimte het onderwijs zelf in te richten.

2. De huidige examenprogramma's zijn toe aan actualisering. In de vorm van competenties, die in de plaats komen van de huidige professionele vaardigheden (K/2), worden verworvenheden uit Het Groene Leertraject meegenomen.

Doel van het project

Met de herziening van de examenprogramma's vmbo worden de volgende resultaten beoogd:

1. Een examenprogramma in hoofdlijnen voor het intrasectorale programma Landbouw-breed en voor het afdelingsprogramma Landbouw, met zijn gemeenschappelijk kerndeel, vijf vakrichtingen en twee ondersteunende vakken.

2. Vaststelling van het CE-deel van het examenprogramma. Het CE-deel is het gedeelte van het examenprogramma dat in het centraal examen getoetst wordt. Het CE-deel geldt voor de komende jaren.

3. Toelichting op het CE-deel in de vorm van een syllabus. De syllabus geeft daardoor een concrete beschrijving van de examenstof voor het centraal examen.

Aandachtspunten

Algemeen

Het uitgangspunt is een optimalisering van de examenprogramma's zonder grote gevolgen voor docenten, de inrichting van het onderwijs, lesmaterialen, inventaris of herkenbaarheid voor het mbo. De huidige eindtermen blijven het uitgangspunt en er worden in principe geen nieuwe exameneenheden toegevoegd. Uitzondering hierop vormt de exameneenheid K/2, Professionele vaardigheden, die wordt vervangen door de competenties waarover in Het Groene Leertraject overeenstemming bereikt is. Deze 'geactualiseerde K/2' is afgeleid van de set van 25 uniforme competenties die voor de competentiegerichte kwalificatiestructuur van het mbo is vastgesteld.

Ruimte voor scholen

Scholen weten via de syllabi van de CEVO precies waar ze aan toe zijn voor het centraal examen. Voor het schoolexamen gelden straks alleen nog globale eindtermen, waardoor scholen meer dan voorheen eigen accenten kunnen leggen (bijvoorbeeld vakkenintegratie of leergebieden), eigen thema's kunnen programmeren, rekening kunnen houden met de voorkeuren en kenmerken van hun leerlingenpopulatie of van de regionale arbeidsmarkt. Daardoor bieden de nieuwe examenprogramma's ruimte aan scholen voor eigen keuzes. De herziene examenprogramma's zullen dus juist ook ontwikkelingen die in de scholen gaande zijn, bijvoorbeeld in de vorm van meer competentiegericht onderwijs, mogelijk maken.

Handhaven systeem van examinering

De combinatie van schoolexamen en centraal examen blijft bestaan. Voor het schoolexamen bestaan er straks geen vormvoorschriften meer en kan het schoolexamen gaan over onderwerpen die in het verlengde liggen van het examenprogramma en die de school relevant acht. Bijvoorbeeld vanwege vakkenintegratie of regionale ontwikkelingen. Alle vakken behouden een centraal examen.

Doorstroming vmbo - mbo

De herziening is niet van invloed op de huidige doorstroomregeling vmbo - mbo.

Werkwijze

Het Ministerie van LNV heeft CEVO de opdracht gegeven het project van de herziening van de examenprogramma's te leiden. In samenwerking met de AOC Raad, Aequor en Cito is dit project in september 2007 gestart. Voor elke vakrichting en ondersteunend vak van het afdelingsprogramma en voor landbouw-breed zijn syllabuscommissies ingesteld die een conceptversie van de syllabus ontwikkelen. Deze syllabus bevat een toelichting op het CE-deel van het geglobaliseerde concept-examenprogramma dat centraal geëxamineerd wordt. De conceptversie van de syllabus is begin december 2007 klaar.

Dan krijgt het veld de gelegenheid om zich uit te spreken over deze concept-syllabus. Daarbij zal het veld ook gevraagd worden zich uit te spreken over het concept van het globale examenprogramma, inclusief het CE-deel.

Deze raadpleging zal langs digitale kanalen verlopen. De AOC Raad zal bij die raadpleging een rol spelen als intermediair met het veld en bijeenkomsten organiseren waarin informatie gegeven wordt over de voorstellen. In april 2008 zal de raadpleging voor de afdelingsprogramma's vmbo GL plaatsvinden.

Na verwerking van de resultaten uit de raadpleging worden de 'definitieve concepten' van de globale examenprogramma's in juni 2008 aangeboden aan het Ministerie van LNV. Als de Minister van LNV besluit tot vaststelling zullen de examenprogramma's naar verwachting in werking treden per 1-8-2008 voor leerlingen in het 3e leerjaar vmbo. De CEVO publiceert dan ook de syllabi voor het examenjaar 2010.

Pilotproject Landbouw-breed

Er zijn 27 scholen die deelnemen aan het door LNV goedgekeurde pilotproject Landbouw-breed en werken met de zogeheten 0-versie van het geglobaliseerde examenprogramma Landbouw-breed (zie Tijdelijke beleidsregel van de Minister van LNV, Staatscourant 21 mei 2007, nr. 94). Voor deze scholen is de conceptsyllabus, die in de digitale raadpleging gepresenteerd wordt, de beschrijving van de examenstof voor het pilotexamen van het examenjaar 2009.

Pijl omhoog