Uitslagregeling vmbo en doorstroming naar havo aangepast

17 april 2003

 

In de Maartmededeling van de CEVO (Gele Katern 7 van 19 maart 2003) stonden drie voorgenomen aanpassingen van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. opgesomd. In de CEVO-mededeling werd nog een slag om de arm gehouden, maar inmiddels zijn de wijzigingen gepubliceerd. Concreet betekent dit dat de uitslagregeling, de tweede correctie van het praktisch gedeelte van het centraal examen en de herkansingsregeling aangepast zijn. Daarnaast is ook de doorstroming vanuit de theoretische leerweg naar de havo vereenvoudigd.

Uitslagregeling

De slaag/zakregeling voor het vmbo, het eerste en tweede lid van artikel 49 van het Eindexamenbesluit, is op twee punten gewijzigd. In de eerste plaats: een leerling kan met twee vijven slagen, mits hij daar minimaal één zeven tegenover kan zetten. De plaats van de vijven – het gemeenschappelijk deel, sectordeel of vrije deel – maakt niet langer uit. Daarnaast bleek het gewicht van het beroepsgerichte programma in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen tot veel vragen te leiden. Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken is dit in een apart lid verwoord.

De aangepaste uitslagregeling luidt nu als volgt:

1. De kandidaat die eindexamen v.m.b.o. heeft afgelegd, is geslaagd indien hij:

a. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of

b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7 of hoger, of

c. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.

1a. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen a, b en c, wordt het eindcijfer van het afdelingsvak of intrasectorale programma in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg meegerekend als twee eindcijfers.

2. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel en in de gemengde en de theoretische leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie 'voldoende' of 'goed' is behaald.

Alleen de uitslagregeling van het leerwerktraject moet nog worden toegevoegd. Naar verwachting gebeurt dit op korte termijn.

Doorstroming havo

Om de overstap naar de havo te kunnen maken diende een vmbo'er tot voor kort naast het diploma theoretische leerweg minimaal eindexamen gedaan te hebben in wiskunde en in Frans of Duits. Wilde hij naar het profiel Natuur en Gezondheid dan kwam biologie hier nog bij. Voor het profiel Natuur en Techniek golden biologie of nask1 als aanvullende vakkenpakketeisen. Inmiddels zijn deze aanvullende eisen geschrapt. Een vmbo-diploma theoretische leerweg is in principe voldoende om de overstap te kunnen maken. Het is echter nog steeds aan de school om te bepalen of de leerling ook werkelijk toegelaten wordt.

Tweede examinator

Tenslotte worden met de wetswijziging nog enkele kleinere zaken geregeld. Zo mag de school voor het praktisch gedeelte van het centraal examen zelf een tweede examinator aanwijzen. Deze examens worden dus niet beoordeeld door een gecommitteerde, een docent van een andere school.

Herkansingen

Verder wordt er een strikt onderscheid gemaakt tussen het herkansen van het praktijkexamen en het schriftelijk examen. Leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen mogen naast het centraal schriftelijk examen voor een vak ook het centraal praktisch examen of de centrale integratieve eindtoets van het beroepsgerichte programma herkansen. De herkansing van het praktisch gedeelte van het centraal examen kan betrekking hebben op de gehele toets of op alleen één of meer onderdelen daarvan.

Aardrijkskunde en geschiedenis

Leerlingen die in de sector economie vrijgesteld zijn van Frans of Duits, door toepassing van artikel 26n, tweede of derde lid van het inrichtingsbesluit W.V.O., konden tot voorkort Arabisch, Turks, Spaans of maatschappijleer 2 als vervangend vak kiezen. Omdat deze vakken echter niet voor elke vrijgestelde leerling uitkomst boden, zijn aardrijkskunde en geschiedenis aan deze vier vervangende vakken toegevoegd.

De aanpassingen zijn gepubliceerd in:

Pijl omhoog