Sommige examens aardrijkskunde havo nieuwe stijl onjuist verlopen

3 juni 2002

 

Gebleken is dat op een aantal scholen de kandidaten bij het examen aardrijkskunde havo nieuwe stijl niet de beschikking hebben gehad over een tweetal bijlagen bij de Bosatlas, te weten de Basisstatistiek en de Extra. Deze examens hebben derhalve op onregelmatige wijze plaatsgehad, aldus de inspectie.

De inspectie heeft daarom besloten dat de kandidaten die abusievelijk niet over deze bijlagen konden beschikken, het aardrijkskunde-examen opnieuw kunnen afleggen zonder dat zij hun recht op herkansing (eventueel op dezelfde dag, te weten 19 juni) verliezen.

Welke procedure daartoe moet worden gevolgd, staat in onderstaande brief die de inspectie aan alle scholen voor havo heeft gestuurd.

Brief onderwijsinspectie

Aan de rectoren/directeuren van

de dagscholen en van de dag-avondscholen

voor havo nieuwe stijl

Geachte dames en heren,

In de zgn maartmededeling met betrekking tot de eindexamens, Gele Katern nr 7 dd 20 maart 2002, is gepubliceerd dat bij het aardrijkskunde examen nieuwe stijl gebruik gemaakt wordt van de Basisstatistiek en van het Extra. Ondanks deze mededeling heeft een aantal scholen zich er niet voldoende van vergewist dat al hun daarvoor in aanmerking komende kandidaten de beschikking heeft gehad over de bijlagen die bij deze uitgave van de Bosatlas behoren. De inspectie is van oordeel dat daardoor het centraal examen aardrijkskunde havo niet onder gelijke omstandigheden heeft plaatsgehad, en derhalve ten aanzien van vraag 21 op onregelmatige wijze heeft plaatsgehad. De inspectie heeft daarom besloten dat de kandidaten die abusievelijk niet over deze bijlagen konden beschikken het aardrijkskunde examen opnieuw kunnen afleggen zonder dat zij hun recht op herkansing (eventueel op dezelfde dag, te weten 19 juni) verliezen.

Daartoe dient de volgende procedure te worden gevolgd.

1. U roept de kandidaten die tijdens het examen niet de beschikking hebben gehad over de genoemde materialen op om zich bij u aan te melden.

2. U maakt een volledige lijst van deze kandidaten en u zendt deze lijst uiterlijk 7 juni aan het inspectiekantoor waaronder uw school ressorteert. Nadat deze kandidaten zich bij u hebben aangemeld stelt u hen voor de volgende keus:

a. het werk zoals dat gemaakt is wordt volgens de geldende normen gecorrigeerd, het cijfer wordt op basis hiervan vastgesteld;

b. het werk wordt ongeldig verklaard en de kandidaat krijgt in het tweede tijdvak de gelegenheid het werk alsnog te maken. (Dit laat dus onverlet zijn/haar recht op herkansing in een vak. Van deze herkansingsmogelijkheid kan gebruik worden gemaakt hetzij tevens in het tweede tijdvak,hetzij in het derde tijdvak.)

c. De onder 3. vermelde keuze dient de kandidaat te maken voordat hij/zij kennis heeft genomen van de resultaten die hij/zij op het nu gemaakt werk heeft behaald. (U kunt hierover ook geen opmerking maken, aangezien het overleg met de tweede corrector nog niet is afgerond)

3. Op de onder 2. genoemde lijst geeft u aan welke kandidaten kiezen voor 'ongeldig verklaren en opnieuw maken in het tweede tijdvak'.

Ik verzoek u met klem een en ander uiterst nauwkeurig te behandelen. Ten overvloede wijs ik u er op dat een kandidaat niet meer kan terugkomen op een eenmaal gemaakte keuze. Daartoe is het verstandig kandidaten (en in geval van minderjarigheid tevens hun ouders) voor de gemaakte keuze te laten tekenen.

Hoogachtend,

drs W. Kleijne

coƶrdinerend inspecteur voortgezet onderwijs

Pijl omhoog