Septembermededeling 2012 - IV tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo, schooljaar 2011/2012

2011/2012, maand

voor wie

Gebeurtenis

eind september

alle scholen

Ontvangst van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2012 vwo, havo en vmbo

voor 1 oktober

alle scholen

Aan de inspectie zenden: het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting

voor 15 oktober

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Opsturen van het formulier opgave aantal examenkandidaten vwo 2012 indien tevens kandidaten worden opgegeven voor het centraal praktisch examen in een van de beeldende vakken

voor 1 november

alle scholen

Opsturen van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2012 aan DUO, Examendiensten, het origineel van de formulieren vwo, havo en vmbo

november

alle scholen

Ontvangst van de brochure "diploma's en andere waardepapieren"

wo 2 november

alle scholen

Ontvangst computerprogramma ExamenTester 2.9.8 en FT-examen

december

alle scholen

Ontvangst van de terugmeldingsformulieren

1 december

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Ontvangst opgaven cpe beeldende vakken vwo per aangetekende post

Periode ma 5 t/m vr 9 december

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

In deze periode worden voor het cpe beeldende vakken vwo de opgaven en het formulier ten behoeve van de procesbeschrijving aan de kandidaten uitgereikt

1 januari 2012

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo

wo 25 januari

Alle scholen

Ontvangst voorbeeldmateriaal t.b.v computerprogramma ExamenTester 2.9.8 voor die scholen die de eerste deadline Systeemcheck hebben gehaald

wo 8 februari

vmbo GL en TL

ontvangst cpe beeldende vakken vmbo per aangetekende post

wo 15 februari

vmbo BB, KB en GL

Ontvangst zending A voor de cspe's (1e vanuit Cito) en de netwerkversie van MiniTester om deze tijdig te kunnen testen (zie III.4.2.) . De inloggegevens worden separaat toegezonden.

maart

alle scholen

De scholen ontvangen de poolingbrieven 2e correctie van DUO

maart

alle scholen

Maartmededeling over organisatorische zaken, met o.m. de ''aangewezen vakken'' en het rooster van het 2e tijdvak

ma 12, di 13 of wo 14 maart

vmbo BB, KB en GL

Ontvangst zending B voor de cspe's, vanuit DUO, Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten) (zie III 4.2)

wo 14 maart

vmbo BB, KB en GL

Ontvangst zending C voor de cspe's (2e vanuit Cito) (zie III.4.2.)

De wachtwoorden worden separaat toegezonden.

voor vr 16 maart

alle scholen

Ontvangst van Cito van:

- instructie voor het verzamelen van de afnamegegevens t.b.v. de normering waarin opgenomen informatie over de Cito-verwerking in 2012

- cd-rom met het programma WOLF voor het verstrekken van afnamegegevens

ma 19 maart

vmbo GL en TL

Start cpe beeldende vakken

wo 21 maart*

alle scholen vmbo BB met ExamenTester

Ontvangst packages met digitale centrale examens BB

Wachtwoorden worden separaat verzonden

vr 30 maart

alle scholen met ExamenTester

Uiterlijke datum afmelden voor digitale examens

ma 2 april

vmbo BB, KB en GL

Aanvang cspe BB, KB en GL

Aanvang flexibele digitale examens BB en KB

ma 16, di 17of wo 18 april

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak

N.B. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen

wo 18 april*

alle scholen vmbo KB en GT, havo en vwo met ExamenTester

Ontvangst packages met digitale centrale

Wachtwoorden worden separaat verzonden

di 8 mei

vmbo, havo en vwo

Uiterlijk 3 werkdagen voor het begin van het centraal examen dienen de resultaten van de schoolexamens aan BRON te zijn gemeld. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl

DUO heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.duo.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2012

Uiterlijk wo 9 mei

alle scholen

Worden de erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens per aangetekende post verstrekt.

vr 11 mei

vmbo

Einddatum cpe beeldende vakken

ma 14 mei

alle scholen

Aanvang centraal schriftelijk examen

wo 23 mei

vmbo BB, KB en GL

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

- cspe (BB, KB en GL)

- cse beroepsgericht (GL)

Tevens uiterste datum voor "Dataretour naar Cito" van de scores via het programma MiniTester

di 29 mei

alle scholen

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

- Examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen in de periode van 14 mei t/m 22 mei

- cpe beeldende vakken vmbo

Tevens uiterste datum voor "Dataretour naar Cito" van de scores via het programma Examentester

- van alle digitale BB- en KB-examens met een flexibele afnamedatum en van de digitale examens met een vast afname tijdstip in de periode 14 mei t/m 22 mei.

Vr 1 juni

Vmbo BB, KB en GL

Einddatum eerste tijdvak cspe

Vr 1 juni

vmbo BB, KB en GL

Uiterste datum voor opmerkingen over de centrale examens beroepsgerichte programma's in verband met de normering door het CvE in het eerste tijdvak

ma 4, di 5 of wo 6 juni

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen tweede tijdvak.

ma 4 juni

alle scholen

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

- examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen in de periode 23 mei tot en met 31 mei

Tevens uiterste datum voor "Dataretour naar Cito" van de scores via het programma ExamenTester van de digitale examens met een vast afnametijdstip in de periode 23 t/m 31 mei

Di 5 juni

havo/vwo scholen

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

- alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen op 1 juni.

wo 6 juni

vmbo BB, KB en GL

Bekendmaking normering 1e tijdvak beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl

wo 6 juni

vmbo BB, KB

Begin van het tweede tijdvak voor de cspe BB, KB

wo 6 juni

alle scholen

Uiterste datum voor inzenden opmerkingen over de centrale examens algemene vakken in verband met de normering door het CvE in het eerste tijdvak.

Uiterlijk wo 6 juni

alle scholen

Worden de erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens per aangetekende post verstrekt.

wo 13 juni

vmbo-scholen

Bekendmaking normering 1e tijdvak algemene vakken vmbo, om 08.00 uur

wo 13 juni

vmbo scholen GL

Begin van het tweede tijdvak voor de cspe GL

do 14 juni

vwo-havo scholen

Bekendmaking normering 1e tijdvak vwo en havo, om 08.00 u.

ma 18 juni voor 12.00 uur

alle scholen

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

- kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;

- kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;

- de cijfers van het alsnog voltooide s.e. van alle kandidaten die het s.e. niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

ma 18 juni voor 17.00 uur

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

Uiterste datum voor aanmelding aan DUO, Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Examens).

NB: De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON (zie 18 juni voor 12.00 uur).

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het 2e tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele Inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Examens.

ma 18, di 19, wo 20 juni

alle scholen

Tweede tijdvak, cse algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen

wo 20 juni

vmbo BB, KB en GL

Einddatum tweede tijdvak cspe

vr 22 juni

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door het College voor Examens (CvE)

vr 22 juni

alle scholen

Uiterste datum voor inzenden: - aan Cito: afnamegegevens tweede tijdvak via WOLF

- bij het CvE: opmerkingen over de centrale examens 2e tijdvak in verband met de normering door het CvE

Tevens uiterste datum voor "Dataretour naar Cito" van de scores via Minitester en/of ExamenTester

wo 27 juni

alle scholen

08.00 uur Bekendmaking normering tweede tijdvak

wo 27 juni

alle scholen

Publicatie uitslagen 2e tijdvak aangewezen vakken

vr 29 juni

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 1e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

DUO heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.duo.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2012

ma 2 juli voor 17.00 uur

alle scholen

Uiterste datum voor aanmelden aan DUO, Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door het College voor Examens. In mei ontvangt de school van Examendiensten nadere informatie.

Aanmeldingen na 2 juli 2012 worden niet in behandeling genomen.

NB: De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het 2e tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele Inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Examens.

do 12 juli

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 2e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

DUO heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.duo.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2012

3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak, Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

ma 13 augustus

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak

Begin van het derde tijdvak. Data en plaatsen worden na aanmelding bekend gemaakt.

Do 30 augustus

alle scholen

Publicatie uitslagen 3e tijdvak

vr 14 september

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 3e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

DUO heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.duo.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2012

* Toevoeging door de redactie van Examenblad.nl, maart 2012: In de Septembermededeling is in het tijdschema vermeld dat op 18 april de ontvangst van de packages van de digitale examens KB plaats zouden vinden. De scholen ontvangen deze packages op 21 maart, gelijktijdig met de packages voor de digitale examens BB.

Pijl omhoog