Septembermededeling 2011 - IV tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo, 2010/2011

2010/2011, maand

voor wie

Gebeurtenis

September

alle scholen

Ontvangst van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2011 vwo, havo en vmbo

november

alle scholen

Ontvangst van de brochure "diploma's en andere waardepapieren"

voor 1 oktober

alle scholen

Aan de inspectie zenden: het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting

voor 15 oktober

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Opsturen van het formulier opgave aantal examenkandidaten vwo 2011 indien tevens kandidaten worden opgegeven voor het centraal praktisch examen in een van de beeldende vakken

voor 1 november

alle scholen

Opsturen van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2011 aan DUO, Examendiensten, het origineel van de formulieren vwo, havo en vmbo

Nov/dec

alle scholen

Ontvangst van de terugmeldingsformulieren

3 november

alle scholen vmbo BB en KB met ExamenTester

Ontvangst computerprogramma ExamenTester 2.9 en FT-examen

1 december

alle scholen vmbo GT, havo en vwo met ExamenTester

Ontvangst computerprogramma ExamenTester 2.9 en FT-examen

2 december

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Ontvangst opgaven cpe vwo per aangetekende post

Periode 6 t/m 10 december

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

In deze periode worden voor het cpe beeldende vakken vwo de opgaven en het formulier ten behoeve van de procesbeschrijving aan de kandidaten uitgereikt

1 januari 2011

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo

16 februari 2011

vmbo BB, KB en GL

Ontvangst zending A voor de cspe's (1e vanuit Cito) en de netwerkversie van minitester om deze tijdig te kunnen testen (zie III.4.2.)

wo 2 maart 2011

vmbo GL en TL

ontvangst cpe beeldende vakken vmbo per aangetekende post

maart

alle scholen

De scholen ontvangen de poolingbrieven 2e correctie van DUO

maart

alle scholen

Maartmededeling over organisatorische zaken, met o.m. de ''aangewezen vakken'' en het rooster van het 2e tijdvak

ma 14, di 15 of wo 16 maart

vmbo BB, KB en GL

Ontvangst zending B voor de cspe's, vanuit DUO, Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten) (zie III 4.2)

wo 16 maart

vmbo BB, KB en GL

Ontvangst zending C voor de cspe's (2e vanuit Cito) (zie III.4.2.) De wachtwoorden worden separaat toegezonden.

ma 21 maart

vmbo GL en TL

Start cpe beeldende vakken

voor vr 18 maart

alle scholen

Ontvangst van Cito van:

 • instructie voor het verzamelen van de afnamegegevens t.b.v. de normering waarin opgenomen informatie over de Cito-verwerking in 2011
 • cd-rom/dvd met het programma WOLF voor het verstrekken van afnamegegevens

23 maart

alle scholen vmbo BB met ExamenTester

Ontvangst packages met digitale centrale examens BB. Wachtwoorden worden separaat verzonden

ma 4 april

alle scholen met ExamenTester

Uiterlijke datum afmelden voor digitale examens

ma 4 april

vmbo BB, KB en GL

Aanvang cspe BB, KB en GL

Aanvang flexibele digitale examens BB

19 april

alle scholen vmbo KB en GT, havo en vwo met ExamenTester

Ontvangst packages met digitale centrale examens.

Wachtwoorden worden separaat verzonden

18, 19 of 20 april

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak

N.B. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen

di 10 mei

vmbo, havo en vwo

Bij DUO zo spoedig mogelijk na vaststelling van de resultaten van de schoolexamens melden (registreren in BROn), doch uiterlijk 3 werkdagen voor het begin van het centraal examen. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

DUO heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.duo.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2011.

Uiterlijk wo 11 mei

alle scholen

Worden de erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens verstrekt. In de maartmededeling staat vermeld op welke wijze

vr 13 mei

vmbo

Einddatum cpe beeldende vakken

ma 16 mei

alle scholen

Aanvang centraal schriftelijk examen

25 mei

vmbo BB, KB en GL

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

 • cspe (BB, KB en GL)
 • cse beroepsgericht (GL)

Tevens uiterste datum voor "Dataretour naar Cito" van de scores via het programma MiniTester

27 mei

alle scholen

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen in de periode van 16 mei t/m 20 mei
 • cpe beeldende vakken vmbo

Vr 3 juni

Vmbo BB, KB en GL

Einddatum eerste tijdvak cspe

Vr 3 juni

vmbo BB, KB en GL

Uiterste datum voor opmerkingen over de centrale examens beroepsgerichte programma's in verband met de normering door het CvE in het eerste tijdvak

vr 3 juni

alle scholen

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen na 20 mei

Tevens uiterste datum voor "Dataretour naar Cito" van de scores via het programma ExamenTester

wo 8 juni

vmbo BB, KB en GL

Bekendmaking normering 1e tijdvak beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl

wo 8 juni

vmbo BB, KB

Begin van het tweede tijdvak voor de cspe BB, KB

wo 8 juni

alle scholen

Uiterste datum voor inzenden opmerkingen over de centrale examens algemene vakken in verband met de normering door het CvE in het eerste tijdvak.

ma 6, di 7 of wo 8 juni

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen tweede tijdvak.

Uiterlijk wo 8 juni

alle scholen

Worden de erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens verstrekt.

In de maartmededeling staat vermeld op welke wijze

wo 15 juni

vmbo-scholen

Bekendmaking normering 1e tijdvak algemene vakken vmbo, om 08.00 uur

wo 15 juni

vmbo scholen GL

Begin van het tweede tijdvak voor de cspe GL

do 16 juni

vwo-havo scholen

Bekendmaking normering 1e tijdvak vwo en havo, om 08.00 u.

ma 20 juni voor 12.00 uur

alle scholen

Aan DUO doorgeven (registreren in BROn) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak, Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

 • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
 • kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;
 • de cijfers van het alsnog voltooide s.e. van alle kandidaten die het s.e. niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

ma 20 juni voor 17.00 uur

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

Uiterste datum voor aanmelding aan DUO, Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Examens).

NB: De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie.

De school moet deze kandidaten ook registreren bij BROn (zie 20 juni voor 12.00 uur).

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het 2e tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BROn, mede t.b.v. eventuele Inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Examens.

ma 20, di 21, wo 22 juni

alle scholen

Tweede tijdvak, cse algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen

wo 22 juni

vmbo BB, KB en GL

Einddatum tweede tijdvak cspe

vr 24 juni

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door het College voor Examens (CvE)

vr 24 juni

alle scholen

Uiterste datum voor inzenden:

 • aan Cito: afnamegegevens tweede tijdvak via WOLF
 • bij het CvE: opmerkingen over de centrale examens 2e tijdvak in verband met de normering door het CvE

Tevens uiterste datum voor "Dataretour naar Cito" van de scores via Minitester en/of ExamenTester

wo 29 juni

alle scholen

08.00 uur Bekendmaking normering tweede tijdvak

wo 29 juni

alle scholen

Publicatie uitslagen 2e tijdvak aangewezen vakken

vr 1 juli

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 1e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BROn). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

DUO heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.duo.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2011

ma 4 juli voor 17.00 uur

alle scholen

Uiterste datum voor aanmelden aan DUO, Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door het College voor Examens. In mei ontvangt de school van Examendiensten nadere informatie.

Aanmeldingen na 4 juli 2011 worden niet in behandeling genomen.

NB: De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BROn.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het 2e tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BROn, mede t.b.v. eventuele Inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Examens.

do 13 juli

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 2e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BROn). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

DUO heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.duo.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2011

3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BROn) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

ma 8 augustus

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak

Begin van het derde tijdvak. Data en plaatsen worden na aanmelding bekend gemaakt.

vr 26 augustus

alle scholen

Publicatie uitslagen 3e tijdvak

vr 9 september

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 3e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BROn). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

DUO heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.duo.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2011

Pijl omhoog