Septembermededeling 2006 - IV. tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo, 2005/2006

2005/2006, maand

voor wie

gebeurtenis

september

alle scholen

Ontvangst van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2006 vwo, havo en vmbo

september

alle scholen

Ontvangst van de brochure "diploma's en andere waardepapieren".

voor 1 oktober

alle scholen

Aan de inspectie zenden: het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting.

Voor 15 oktober

vwo-scholen met examen beeldende vakken (oude stijl)

Opsturen van het formulier opgave aantal examenkandidaten vwo 2006 indien tevens kandidaten worden opgegeven voor het centraal praktisch examen in een van de beeldende vakken

Voor 1 november

alle scholen

Opsturen van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2006 aan Informatie Beheer Groep, het origineel van de formulieren vwo, havo en vmbo

N.b. op deze formulieren melden scholen voor vwo en havo ook het aantal kandidaten ckv2

Nov/dec

alle scholen

Ontvangst van de terugmeldingsformulieren.

29 november 2005

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Ontvangst opgaven cpe vwo per aangetekende post.

eind januari of begin februari

vmbo BB en KB

Van de Citogroep ontvangt de school de eerste zending voor de praktijkexamens (cspe/cie, zie III.4.2.)

8 maart 2006

vmbo GL en TL

ontvangst cpe beeldende vakken vmbo per aangetekende post

maart

alle scholen

De scholen ontvangen de poolingbrieven 2e correctie van de IB-groep

maart

alle scholen

Maartmededeling over organisatorische zaken, met o.m. de ''aangewezen vakken''.

Medio maart

Vmbo BB en KB

Van de Citogroep ontvangt de school de tweede zending voor de praktijkexamens (cspe/cie, zie III.4.2.)

13, 14 of 15 maart

vmbo BB en KB

Van de IB-groep, afdeling Examendiensten in Groningen (tel. 050 - 5998933), ontvangt de school de derde zending voor de praktijkexamens cspe/cie (pakketten met de opgaven voor de kandidaten)

Wo 22 maart

Havo en vwo

Ontvangst opgaven CKV2 eerste afnametijdstip per aangetekende post

Voor vr 24 maart

alle scholen

Ontvangst van de Citogroep van:

CD-rom met het programma WOLF voor het verstrekken van afnamegegevens ten behoeve van de normering en verslaggeving, en instructie voor het verzamelen van de afnamegegevens waarin opgenomen informatie over de Cito-verwerking in 2006

Ma 27 maart

Vmbo GL en TL

Start cpe beeldende vakken

Wo 29 maart

havo

CKV2: eerste afnametijdstip 09.00-12.00

Do 30 maart

vwo

CKV2: eerste afnametijdstip 09.00-12.00

Ma 3 april

vmbo BB en KB

Aanvang cspe BB en cie/cspe KB

Do 6 april

Havo en vwo

CKV2: Uiterste datum insturen naar Citogroep van deelscores t.b.v. de normering

Di 11 april

Havo en vwo

CKV2: publicatie adviesnorm eerste afnametijdstip op www.citogroep.nl

Wo 12 april

Havo en vwo

CKV2: Ontvangst van de opgaven tweede afnametijdstip (van IBG) per aangetekende post

Wo 26 april

havo

CKV2: tweede afnametijdstip 09.00-12.00

Do 27 april

vwo

CKV2: tweede afnametijdstip 09.00-12.00

Vr 28 april

Havo en vwo

CKV2: publicatie normen tweede afnametijdstip op www.citogroep.nl

Ma 8, di 9 of wo 10 mei

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak.

N.B. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen, ook als de dag van bezorging in een vakantieperiode voor de school valt.

Di 9 of wo 10 mei

alle scholen

Ontvangst per niet-aangetekende post van de erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens.

Wo 17 mei

alle scholen

Bij de Informatie Beheer Groep de schoolexamencijfers aanleveren, door middel van het onderwijsnummer en via het beveiligde deel (IPO) van www.ib-groep.nl . De IB-Groep zal scholen tijdig over de procedure voorlichten.

Ma 22 mei

alle scholen

Aanvang centraal schriftelijk examen

Do 26 mei

Vmbo KB, GL

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito: de cse's beroepsgericht (KB en GL) en de cspe (BB en KB) en de cie (KB).

NB: voor cspe en cie is de inzendtermijn één week later dan in de publicatie van het rooster was vermeld.

Wo 31 mei

Alle scholen

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito: (examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo) van examens die zijn afgenomen t/m 26 mei

Vr 2 juni

Vmbo BB, KB

Einddatum eerste tijdvak cspe, cie

Vr 2 juni

vmbo BB, KB en GL

Uiterste datum voor opmerkingen over de centrale examens beroepsgerichte programma's in verband met de normering door de CEVO in het eerste tijdvak

Wo 7 juni

vmbo BB, KB en GL

bekendmaking normering 1e tijdvak beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.eindexamen.nl

Wo 7 juni

Alle scholen

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito: alle schriftelijke examens die zijn afgenomen na 26 mei

Wo 7 juni

vmbo BB en KB

begin van het tweede tijdvak voor de cie KB en het cspe BB en KB

Wo 7 juni

alle scholen

Uiterste datum voor inzenden opmerkingen over de centrale examens algemene vakken in verband met de normering door de CEVO in het eerste tijdvak.

Ma 12,di 13, of wo 14 juni

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen tweede tijdvak.

Di 13 of wo 14 juni

alle scholen

Ontvangst van de erratumbladen opgaven voor het tweede tijdvak.

Wo 14 juni

vmbo-scholen

Bekendmaking normering 1e tijdvak algemene vakken vmbo, om 08.00 uur

Do 15 juni

vwo-havo scholen

Bekendmaking normering 1e tijdvak vwo en havo, om 08.00 uur

Ma 19 juni

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

Uiterste datum voor aanmelding aan IBG van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door staatsexamencommissie)

Ma 19 juni

alle scholen

Opgave aan de inspectie van:

de kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;

de kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien, de cijfers van het alsnog voltooide s.e. van alle kandidaten die het s.e. niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

Ma 19 juni-wo 21 juni

vmbo BB/KB en GL/TL

Tweede tijdvak, cse algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen

Di 20 juni, wo 21 juni

Vwo en havo

Tweede tijdvak voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen (zie ook vr 23 juni)

Wo 21 juni

Vmbo BB en KB

Eindddatum 2e tijdvak cspe en cie

Vr 23 juni

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de Staatsexamencommissie

Vr 23 juni

Alle schooltypen

Uiterste datum voor inzenden:

- aan de Citogroep: afnamegegevens tweede tijdvak via WOLF

- bij de CEVO: opmerkingen over de centrale examens 2e tijdvak in verband met de normering door de CEVO

28 juni

Alle scholen

08.00 uur bekendmaking normering tweede tijdvak

Ma 10 juli

alle scholen

Uiterste datum voor aanmelden van de kandidaten voor het derde tijdvak, bij de voorzitter van de staatsexamen-commissie vwo-havo-mavo. Medio mei ontvangt de school van Examendiensten een set aanmeldings-ormulieren per schoolsoort.

Aanmeldingen na 10 juli 2006 (datum poststempel) worden niet in behandeling genomen.

Vr 15 juli

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar de Informatie Beheer Groep. Dit geschiedt door middel van het onderwijsnummer via het beveiligde onderdeel (IPO) van www.ib-groep.nl

De IB-Groep informeert scholen ruim op tijd over de te volgen procedure.

Ma 14 aug

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak

Begin van het derde tijdvak. Data en plaatsen worden na aanmelding bekend gemaakt

Pijl omhoog