Septembermededeling 2016 - I.1.1 Rekentoets VO

Van rekentoetswijzers naar syllabus

De syllabus rekenen 2F en 3F voor VO en mbo is gepubliceerd. Deze syllabus vervangt de rekentoetswijzers 2F en 3F.

U vindt de syllabus via www.examenblad.nl → jaarring 2016 → algemeen → rekenen.

Afnameperiodes 2016

Eerste afnameperiode

2F:       maandag 11 januari t/m woensdag 20 januari 2016

2ER:     woensdag 13 januari en donderdag 14 januari 2016

2A:       maandag 11 januari t/m vrijdag 15 januari 2016

3F:       woensdag 13 januari t/m dinsdag 26 januari 2016

3ER:     woensdag 20 januari en donderdag 21 januari 2016

Tweede afnameperiode

2F:       maandag 14 maart t/m woensdag 23 maart 2016

2ER:     woensdag 16 maart en donderdag 17 maart 2016

2A:       geen afname

3F:       woensdag 16 maart t/m woensdag 30 maart 2016

3ER:     woensdag 23 maart en donderdag 24 maart 2016

Derde afnameperiode

2F:       maandag 30 mei t/m woensdag 8 juni 2016

2ER:     woensdag 1 juni en donderdag 2 juni 2016

2A:       maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni 2016

3F:       maandag 30 mei t/m vrijdag 10 juni 2016

3ER:     woensdag 1 juni en donderdag 2 juni 2016

Brochure Kaders Rekentoets VO 2016

De brochure bevat, samen met de activiteitenplanning alle benodigde informatie over de rekentoets VO, voor zover in het begin van het schooljaar bekend is. De activiteitenplanning rekentoets VO is opgenomen in de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets VO 2016’. Daarmee is de losse activiteitenplanning rekentoets VO komen te vervallen.

Voor de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets VO 2016’ zie hoofdstuk IV en paragraaf I.0 van deze Septembermededeling.

In artikel 46 lid 1 van het Eindexamenbesluit VO is vastgelegd: ‘Het College voor examens stelt regels voor de uitvoering van de rekentoets.’

De bedoelde regels zijn opgenomen in de brochure Kaders Rekentoets VO 2016. De brochure heeft hierdoor de status van regelgeving.

Flitsbijeenkomsten rekenen

Evenals in 2014 organiseert het Steunpunt taal en rekenen VO in oktober 2015 flitsbijeenkomsten over de rekentoets VO. In de flitsbijeenkomsten zal met name worden ingegaan op de inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van het afgelopen jaar. De inschrijving verloopt via het Steunpunt.

Daarnaast zullen in oktober vier Facetconferenties plaatsvinden voor examensecretarissen en systeembeheerders. Zie paragraaf I.6.7 voor meer informatie.

Uitslagregels voor 2016

De aangekondigde aanpassingen in regelgeving over de wijze waarop de rekentoets VO in 2016 meeweegt in de uitslagregels is nog niet gepubliceerd. Zodra de regelgeving is gepubliceerd, informeert OCW de directeuren en de examensecretarissen daarover via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Rekentoets 3S

Zodra een besluit over eventuele invoering van de rekentoets 3S is genomen, informeert het CvTE de vwo-scholen hierover via een mailing vanuit Examenblad.nl. De vwo-scholen wordt verzocht – gezien de deadline van 14 oktober 2015* - wel alvast via het ‘opgaveformulier aantal examenkandidaten’ door te geven of zij aan een pilot rekentoets 3S in 2016 deelnemen, als deze doorgaat. Een vwo-school die zich zou willen terugtrekken uit de pilot 3S kan dat doen.

* Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 30 september 2015. De datum 1 oktober 2015 is vervangen door 14 oktober 2015.