Toegankelijkheid

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. Ook moeten overheidsinstanties daarover verantwoor­delijkheid afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheids­verklaring.

Toegankelijkheidsverklaring examenblad.nl

Het College voor Toetsen en Examens streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Zie: de Toegankelijkheidsverklaring van examenblad.nl

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Het College voor Toetsen en Examens verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Examenblad.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver het College voor Toetsen en Examens is gevorderd met de toegankelijkheid van examenblad.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via: info@cvte.nl.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen CvTE

Een overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen voor de publieke websites van het College voor Toetsen en Examens vindt u op cvte.nl/toegankelijkheid.