Prikbord Engels vmbo GL en TL 2018

Dit prikbord is bedoeld als centrale plek waar docenten Engels vmbo GL/TL 2018 terecht kunnen met hun vragen. Het prikbord is gevuld met veelgestelde vragen over de centrale examens Engels vmbo GL/TL om u als corrector te ondersteunen bij de correctie. Dit prikbord wordt tijdens de examenperiode eventueel aangevuld met nieuw ingekomen vragen en opmerkingen met betrekking tot examinering en correctie van de examens Engels vmbo GL/TL.

Wilt u een e-mailalert ontvangen bij updates van dit prikbord? Klik op 'volg prikbord' bovenaan de pagina.

 • AlgemeenBijgewerkt
  Vraag
  In het examen Engels GL/TL staan enkele woorden die niet zijn opgenomen in de (meeste) woordenboeken Engels-Nederlands en ook niet terug te vinden zijn in de standaard woordenboeken Nederlands. Het gaat hierbij om de woorden ‘crescendo’ (tekst 8) en ‘enclave’ (tekst 9). De betekenis kennen van deze woorden is cruciaal voor het kunnen beantwoorden van vraag 22 en 31. Leerlingen kunnen geen compenserende strategieën toepassen in dit geval.
  Antwoord

  Het gebruik van het woordenboek is één van de compenserende strategieën die kandidaten kunnen hanteren bij het lezen. De betekenis van een woord uit de context halen is een andere. In beide gevallen kan de betekenis van deze woorden uit de context gehaald worden.

  In vraag 22 wordt de leerling gevraagd om aan te geven welke zin uit alinea 4,5 of 6 uitlegt waarom je "to build up to a crescendo" (alinea 7) nodig kunt hebben. Dit betreft de zin "Also, there's (alinea 5). Uit alinea 7 valt af te leiden wat er wordt bedoeld met "crescendo", de passage "deeper, husky voice, it makes it easier to build up to a crescendo" geeft aan dat er een opbouw plaatsvindt in stemgebruik. Daarnaast is het, vanwege het benoemen van "voice" duidelijk dat het hier over de stem van de commentators gaat.

  Alleen in alinea 5 komt dit stemgebruik terug in de zin "Also, there’s the element of performance, where you raise your voice to supplement the excitement.” Hier wordt ook de opbouw duidelijk (raise voice - crescendo), maar wordt ook expliciet "voice" genoemd.

  In vraag 31 wordt de leerling gevraagd om van het aspect "because we keep ourselves to ourselves, we have become isolated" aan te geven in welke eerdere alinea dit aan bod is gekomen. Dit betreft alinea 1. In alinea 1 wordt gesproken over enclaves, wat zowel in het Engels als in het Nederlands hetzelfde betekent. Daarnaast wordt het duidelijk dat het om afgesloten gemeenschappen gaat (communities) en vanuit de uitdrukking "kept largely to their little enclaves" kan de leerling afleiden dat er hier sprake is van geïsoleerde gemeenschappen.

  laatste update 19-05-2018 17:44

 • Opgave 1Beantwoord
  Vraag
  Volgens het correctievoorschrift moet het juiste antwoord B zijn. 'de sympathie voor het bedrijf bij klanten vergroten'. Er wordt gedoeld op: 'aimed to show goodwill to its customers' . Dit betekent dat ze klanten willen tonen dat ze van goede wil zijn. Antwoord B zou hier op z'n hoogst weer een gevolg van kunnen zijn. Het juiste antwoord staat er dus niet bij. Als eerste vraag van een examen zorgt dit voor heel veel onrust onder de leerlingen. De eerste vraag zou m.i. een inkoppertje moeten zijn.
  Antwoord

  Bij vraag 1 worden leerlingen gevraagd om aan te geven wat het doel van de actie van Meralco is. Het juiste antwoord is hier B, het doel van de actie is "de sympathie voor het bedrijf bij klanten vergroten". Dit blijkt uit de passage "aimed to showed goodwill". Het woordenboek (van Dale) geeft aan dat goodwill vertaald kan worden als welwillendheid / het hebben van een goede reputatie / goodwill". De actie van Meralco creëert hiermee dus meer sympathie bij de klanten. Of de vraag door de leerlingen als moeilijk wordt ervaren zullen de toets- en itemanalyse uitwijzen.

  laatste update 18-05-2018 14:08

 • Opgave 14Bijgewerkt
  Vraag
  In de tekst staat: "There used to be a lot of neglected buildings in this area which provided very adequate nesting sites for the house sparrows. Spiralling house prices have changed that." Ik heb dit in eerste instantie gelezen als "dalende huizenprijzen", want waarom zou je een verwaarloosd gebouw kopen als je er meer geld voor moet betalen? Veel leerlingen hebben dit ook zo gelezen en hebben in hun antwoord iets als: "door de dalende huizenprijzen zijn er minder verwaarloosde gebouwen en dus minder plekken voor de mussen om hun nesten te bouwen". Mag ik dit goed rekenen of niet?
  Antwoord

  Bij deze opgave is op woensdag 23-5 een aanvulling op het correctievoorschrift gepubliceerd.

  laatste update 25-05-2018 13:15

 • Opgave 15Beantwoord
  Vraag
  Als er bij een opgave (bijv. bij opgave 15) staat dat er een nummer moet worden opgeschreven, mag ik dan toch punten toekennen als de leerling de correcte woorden heeft opgeschreven, maar niet de nummers?
  Antwoord

  In het document 'Het beoordelingsmodel van het CE moderne vreemde talen vmbo: ga er correct mee om!' dat te vinden is onder de vraag 'Hoe pas ik het correctievoorschrift goed toe bij de moderne vreemde talen?' in de linkerkolom op het prikbord.

  Onder het kopje "De beoordeling van open vragen" in het document is de volgende informatie te vinden: "Of het geformuleerde antwoord nog binnen de grenzen van het beoogde goede antwoord valt, is aan de eerste en tweede corrector om te bepalen. Correctoren zullen vanuit hun deskundigheid zelf moeten bepalen of een antwoord goed (genoeg) is."

  laatste update 17-05-2018 16:37

 • Opgave 18Beantwoord
  Vraag
  Bij vraag 18 geeft het correctievoorschrift als antwoord But he (alinea 4). Echter is het antwoord Just minutes (alinea 4) ook te verdedigen aangezien het woord "trancelike" in deze zin ook opgevat kan worden als dat het Simon Holt goed lukt om rustig over te komen.
  Antwoord

  Bij vraag 18 worden de leerlingen gevraagd aan te geven welke zin uit alinea 3,4 of 5 duidelijk maakt dat het Simon Holt goed lukt om rustig over te komen. Het juiste antwoord hier is “but he..” (alinea 4). U geeft aan dat uit de zin “just minutes...” (alinea 4) dit ook blijkt. Deze zin gaat over de voorbereiding van Holt, waarin hij, als ware in trance, de kleuren memoriseert. Dit heeft geen betrekking op het feit dat hij kalm overkomt (zoals bedoeld in alinea 3.) Deze zin kan daarom niet goed worden gerekend.

  laatste update 23-05-2018 11:07

 • Opgave 20Beantwoord
  Vraag
  Beide antwoorden B en C zijn correct. Wat is "kort van tevoren"? In de tekst staat "just half an hour before the race starts". Half an hour is interpretabel. Een half uur van te voren is toch ook kort van tevoren, en een groot aantal van mijn leerlingen vond dat ook. Die 'just' ofwel 'slechts' benadrukt ook nog eens die korte duur.
  Antwoord

  Bij vraag 20 wordt de leerling gevraagd om, op basis van alinea 5, van een tweetal stellingen aan te geven of deze (on)juist zijn. Stelling 1 is "De paarden hebben ingewikkelde namen." Stelling 2 is "De volgorde van de wedstrijden wordt pas vlak voor aanvang bekend gemaakt". Het correcte antwoord is A, alleen stelling 1 is juist (en stelling 2 onjuist).

  In de alinea wordt gesproken over de activiteiten vlak voorafgaand aan de race, waarin de schrijver onder andere de namen en kleuren van de paarden moet onthouden ("Still, I've got just half an hour to memorise their colours and names"). Dit gaat dus niet om de volgorde van de wedstrijden zoals beschreven in stelling 2, maar om specifieke kenmerken van de paarden die deelnemen aan de race. Stelling 2 is daarmee onjuist, en antwoord A het enige juiste antwoord op de vraag".

  laatste update 17-05-2018 16:37

 • Opgave 32Beantwoord
  Vraag
  Op de vraag wat de reden is voor Dryer om stenen mee te slepen zou je naast de gegeven opties ook kunnen goed rekenen hetgeen sommige leerlingen (bij mij juist de betere leerlingen) aangeven in verschillende bewoordingen, namelijk dat hij op die wijze Habitat for Humanity wil ondersteunen. (alinea 4) Door het meeslepen van de stenen trekt de tocht meer aandacht en kan dus meer opleveren voor het goede doel.
  Antwoord

  Leerlingen wordt gevraagd naar de reden waarom Jim Dreyer stenen meesleept. De strekking van het juiste antwoord moet hier zijn om het uitdagender / spannender / interessanter te maken, omdat het anders te gemakkelijk voor hem is, omdat hij zwaardere uitdagingen gewend is. U geeft aan dat een antwoord met de strekking ‘om Habitat voor Humanitas te ondersteunen’ ook goed gerekend zou moeten worden. Bij deze vraag is het de bedoeling dat de leerling in de tekst herkent dat het antwoord in de volgende zin staat: ‘a 35 km swim across Lake St Clair is like a dip in the water for a guy who has direct crossings of all five Great Lakes under his swim belt. That is why Dreyer is carrying two dinghies filled with 334 bricks.’ Cruciaal is hier het zinsdeel “that is why” waaruit de leerling een duidelijk oorzaak-gevolg constructie moet herkennen. Een antwoord met als strekking om Habitas for Humanity te ondersteunen’ is daarom niet goed te rekenen.

  laatste update 23-05-2018 10:57

 • Opgave 33Beantwoord
  Vraag
  Vraag 33.4 geeft het correctievoorschrift als antwoord onjuist. Dit terwijl er nergens door de persoon zelf aangegeven wordt dat hij verwacht geen problemen tegen te komen. Hij zegt enkel: ' Water temperatures are expected to remain in the 20-21 degree Celcius range, which pleased Dreyer (positief, geen probleem) and he's hoping the weather remains calm (neutraal) en 'if anyone on this planet can do it it's me' dat ook het antwoord op vraag 34 ondersteunt. Hij verwacht geen problemen en hij is er van overtuigd dat de tocht zal slagen (notabene ook het antwoord op vraag 34...). Dus het antwoord op 33.4 zou 'juist' moeten zijn in plaats van 'onjuist'.
  Antwoord

  Zojuist is er via Examenblad.nl een aanvulling op het correctievoorschrift verzonden bij deze opgave met daarin de volgende tekst:

  Op pagina 8, vraag 33, bij bewering 4 zowel ‘onjuist’ als ‘juist’ goed rekenen.

  Toelichting:

  Het antwoord “juist” is op grond van de tekst ook verdedigbaar.

  laatste update 18-05-2018 11:00

 • Opgave 34Beantwoord
  Vraag
  Een leerling heeft geantwoord '"Towards Detroit" ... get started', laatste zin alinea 3, hieruit spreekt toch ook dat Jim Dreyer ervan overtuigd is dat zijn tocht zal slagen?
  Antwoord

  Leerlingen worden gevraagd om aan te geven uit welke zin blijkt dat Jim Dreyer ervan overtuigd is dat zijn tocht zal slagen. U geeft aan dat deze overtuiging (ook) blijkt uit de passage ' “Towards Detroit,” he said, before hitting the water to the delight of the onlookers who had gathered to see him get started.". Uit deze zin blijkt dat hij is gestart met het idee om Detroit te halen, maar hieruit spreekt geen overtuiging. Deze overtuiging is echter sterk zichtbaar in de zin “If anyone on this planet can do this, it’s me".

  laatste update 23-05-2018 10:57

Pijl omhoog