Prikbord Engels havo 2018

Dit prikbord is bedoeld als centrale plek waar docenten Engels havo 2018 terecht kunnen met hun vragen. Het prikbord is gevuld met veelgestelde vragen over de centrale examens Engels havo om u als corrector te ondersteunen bij de correctie. Dit prikbord wordt tijdens de examenperiode eventueel aangevuld met nieuw ingekomen vragen en opmerkingen met betrekking tot examinering en correctie van de examens Engels havo.

Wilt u een e-mailalert ontvangen bij updates van dit prikbord? Klik op 'volg prikbord' bovenaan de pagina.

CSE 2e tijdvak

 • Opgave 8Beantwoord
  Vraag
  Het antwoord dat in het cv gegeven wordt als zijnde het goede antwoord op vraag 8 is wel heel erg ver gezocht en kan door een leerling nauwelijks aangemerkt/teruggevonden worden in de tekst. Waarschijnlijk zijn de verschillende antwoordmogelijkheden uit het cv gebaseerd op de eerste zin van het artikel, maar dat gaat toch wel wat ver. Bovendien is de vraagstelling op zijn minst misleidend, als die spreekt van een 'probleem' en 'een serieuze aanpak' daarvan, omdat beide begrippen absoluut niet uit de eerste zin zijn op te maken.
  Antwoord

  De tekst is humoristisch van toon en vol overdrijvingen. Het citaat boven de vraag maakt duidelijk dat het probleem om ‘rush hour’ perikelen gaat.

  In de eerste twee alinea’s wordt aangegeven dat (alinea 2) en waardoor (alinea 1) de schrijver in de ochtendspits van het openbaar vervoer terecht is gekomen. Vervolgens beschrijft hij het probleem (overvol ov) dat hij als gevolg daarvan ondervindt, inclusief de overduidelijk grappig bedoelde oplossing hiervoor aan het einde. De serieuzere oplossing brengt hij dagelijks in de praktijk. Vandaar de vraagstelling met ‘probleem’ (reizen in de ochtendspits in het ov) en ‘een serieuzere aanpak’ (een uur eerder vertrekken). Dit laatste staat niet alleen impliciet in de eerste zin, maar ook, wat explicieter, in alinea 2 (vandaar het woord ‘zijdelings’ in de vraag). Het woord ‘serieuzere’ geeft aan dat de oplossing, ‘a brilliant rush hour strategy’ die in alinea 7 en 8 gegeven wordt niet serieus bedoeld is.

  De leerlingen moeten dus de tekst kunnen overzien en begrijpen dat de tekst grotendeels grappig bedoeld is en dat de schrijver meestal overdrijft, maar dat hij een serieus probleem behandelt.

  laatste update 19-06-2018 12:30

 • Opgave 19Beantwoord
  Vraag
  Het correctiemodel geeft aan dat 1 'de gezondheidsrisico's van het middel' WEL wordt genoemd in alinea 1, maar er wordt niets over gezondheidsrisico's gezegd. EPA regulates distribution, use and sale ... : dus hier niets over gezondheidsrisico's, kan 'safety' worden gelinkt aan gezondheid?
  Antwoord

  Het antwoord ‘wel’ is inderdaad gebaseerd op de zinsnede “any company…..a slew of safety and efficacy data to the EPA”. De hele tekst gaat over de veiligheid en de werkzaamheid van insektenwerende middelen die op de markt komen.

  Het gaat dan om veiligheid voor de mens (vergelijk ook de laatste zin van alinea 5, “Both are generally safe, although neither should be used on children under the age of 3…”). Zijn de middelen niet veilig dan brengen ze gezondheidsrisico’s met zich mee. Het antwoord bij 1 is dus ‘wel’.

  laatste update 20-06-2018 13:48

 • Opgave 23Beantwoord
  Vraag
  Antwoord in correctiemodel is 'C - natural doesn't always equal benign', maar in alinea 5 worden twee producten genoemd waarvan een synthetisch en in de zin waar het antwoord moet staan wordt over beide producten gesproken. Hierdoor is antwoord C wel de beste optie van de vier maar het klopt niet.
  Antwoord

  In alinea 5 worden inderdaad twee producten besproken, ‘lemon-eucalyptus oil’ voor ‘full-on chemophobes’ en ‘PMD, the synthetic version of lemon eucalyptus’ voor ‘adventurous chemophobes’.

  Brooke Borel benadrukt vooral dat beide weliswaar ‘generally safe’ zijn, maar toch niet zo veilig dat ze toegepast kunnen worden bij kinderen onder de drie.

  Daarmee geeft de schrijfster aan dat de werking van synthetische middelen niet in alle gevallen goedaardig is en dat dat zelfs voor natuurlijke middelen geldt. Daarmee is C het goede antwoord.

  laatste update 20-06-2018 15:36

 • Opgave 34Beantwoord
  Vraag
  Citaat 1 "Unregulated shipping containers" benoemt niet een direct gevolg maar 'unregulated shipping containers marked 'donations' wel. Om citaat 1 als 'wel' aan te geven had het laatste er nog bij moeten staan. Zie bijvoorbeeld citaat 3. Dit is alleen 'WEL' omdat het citaat compleet is. Als daar alleen 'a scheme for companies' had gestaan dan was dat ook niet een direct gevolg geweest.
  Antwoord

  De citaten moeten gezien worden in hun (con)tekst. Het woord ‘unregulated’ in citaat 1 geeft bovendien aan dat de betreffende zeecontainers niet (goed) geregistreerd zijn. Daardoor is 1 ‘wel’.

  laatste update 20-06-2018 12:41

CSE 1e tijdvak

 • Opgave 2Beantwoord
  Vraag
  De vraag is op meerdere manieren te beantwoorden doordat de tekst ook als onverschillig geïnterpreteerd zou kunnen worden. De toon van de tekst kan worden ingevuld door de lezer en is niet duidelijk vanuit de auteur. Hierdoor zou antwoord B naast antwoord C ook correct kunnen zijn.
  Antwoord

  De tekst heeft een duidelijke toon en richting. De eerste zin zet al de luchtige toon met zijn beeldspraak. Dat de schrijver de reactie van ‘one online commentator’ beschrijft met ‘fretted’ en dat hij die reactie vervolgens relativeert maakt duidelijk dat er van ‘indifference’ geen sprake is. De tekst laat zien dat zorg op zijn plaats is, maar dat het niet overdreven moet worden. De laatste opmerking is duidelijk als grapje bedoeld. Al met al is ‘lighthearted’ een passende typering van dit artikeltje en het grapje aan het eind.

  laatste update 18-05-2018 13:45

 • Opgave 6Beantwoord
  Vraag
  Alinea 5 is ook een mogelijkheid want die behandelt de spectaculaire mislukking van Webvan en Ocado maakt nog steeds geen winst.
  Antwoord

  Het gaat in de vraag om “e-commerce as a profit-sapping distraction”. Wat dit inhoudt wordt in alinea 3 uitgelegd.

  Supermarkten die voedsel verkopen zijn “fret that online commerce will shrivel sales in stores but not the costs associated with them.”; “tiny margins”; “low-value items….different temperatures”; “build dedicated warehouses, which is costly’; “home deliveries”.

  In alinea 5 wordt Ocado genoemd die geen fysieke winkels heeft (vergelijk alinea 1). Wat Webvan precies was, weten we niet, maar die is in 2001 verdwenen.

  Beide zijn dus geen voorbeelden van fysieke winkels waarvoor “e-commerce” een “profit-sapping distraction” genoemd kan of kon worden.

  Alleen 3 is het juiste antwoord.

  laatste update 23-05-2018 14:26

 • Opgave 8Bijgewerkt
  Vraag
  Vraag 8 van het examen is niet duidelijk. Er wordt in eerste instantie gevraagd een keuze te maken tussen of alinea 3 of alinea 4. Pas onder de vraag staat de keuze WEL/NIET vermeld. Leerlingen geven als antwoord alinea 3 of 4 in plaats van WEL of NIET.
  Antwoord

  Van de leerling wordt verwacht dat hij of zij de hele vraag leest aangezien de instructie altijd onderdeel is van de vraag.

  Wij hebben begrepen dat de vraagstelling van deze opgave bij sommige examenkandidaten tot verwarring heeft geleid. Bij de analyse van het examen voorafgaand aan de normering zal goed gekeken worden naar de eventuele gevolgen van deze onduidelijkheid.

  laatste update 18-05-2018 17:28

 • Opgave 12Beantwoord
  Vraag
  Het antwoord D vereist dat leerlingen begrijpen wat een 'evolutionary perspective' is. Van leerlingen van havo kan je wel verwachten dat ze Darwin met evolutietheorie associëren, maar niet alle leerlingen zullen begrijpen dat alle theorieën over 'adaptive advantages' hieronder vallen. Antwoord B is daarbij ook een logische keuze: de enige 'sociale' functie die wordt uitgelegd is dat het potentiële vijanden kan afweren. Maar ook hier geldt dat dit verwarrend kan zijn voor een havo-leerling, die alleen de dingen die vriendschap, steun en medelijden als sociale functies van huilen zouden kunnen zien. Deze staan allemaal niet genoemd in alinea 2 en wel in de andere alinea's. Vooral omdat de volgende alinea begint met "but" en het dan heeft over sociale theorieën.
  Antwoord

  D is het goede antwoord, B is fout, zoals de vragensteller aangeeft. Het gaat erom dat de examenkandidaat op grond van de tekst tot het goede antwoord kan komen.

  laatste update 18-05-2018 10:27

 • Opgave 16Bijgewerkt
  Vraag
  Het antwoord bij de stelling 1 zou NIET moeten zijn in plaats van WEL zoals in het correctiemodel staat voorgeschreven. In de tekst staat "subject to shifting cultural and historical readings", dus de manier waarop het huilen geïnterpreteerd wordt. Niet de redenen maar maar de interpretaties zijn aan verandering onderhevig. Hetzelfde fenomeen wordt door de eeuwen heen anders geïnterpreteerd/gelezen.
  Antwoord

  Bij deze opgave is een aanvulling op het correctievoorschrift verzonden via Examenblad.nl.

  Toelichting:

  Het antwoord ‘niet’ is bij bewering 1 zoals in de aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen op grond van een bepaalde lezing van de tekst verdedigbaar.

  De tekst gaat vanaf alinea 2 over redenen waarom mensen huilen. Dat geldt ook voor alinea 6 ‘need for attachment’, ‘signifying our sympathy with an injustice’, ‘joy and ecstacy’, ’grief and sorow’, ‘expression of profound grief or sadness’. Alinea 7 geeft aan dat door de tijd de redenen veranderen waarom gehuild wordt, meer dan het geval is bij andere uitdrukkingen van emoties. Dit alles pleit voor ‘wel’ als juiste antwoord.

  ‘Niet’ als juiste antwoord is verdedigbaar als de focus gelegd wordt op het woord ‘readings’ en voorbij gegaan wordt aan het woord ‘also’ in de eerste regel van alinea 7.

  laatste update 22-05-2018 11:36

 • Opgave 25Beantwoord
  Vraag
  In het antwoordmodel staat "aanklagers". Mag je "eisers" of "vervolgers" ook goed rekenen?
  Antwoord

  Het correctievoorschrift vermeldt: ‘een antwoord met de volgende strekking’. Dat houdt dus in dat synoniemen van in het modelantwoord gebruikte woorden kunnen voorkomen in juiste antwoorden. De juistheid van dergelijke antwoorden van examenkandidaten is ter beoordeling van u (in overleg met uw vakcollega’s en tweede corrector).

  laatste update 17-05-2018 09:47

 • Opgave 27Beantwoord
  Vraag
  In vraag 27 wordt gevraagd om 'het woord', te citeren dat aangeeft wat de politie wil bereiken door middel van camera's. Het correctievoorschrift staat bij vraag 27 toe meer dan 1 woord te citeren, en/of een juiste vertaling van een van de mogelijke antwoorden te geven. Hoe ga je om met een leerling die een zin of zinsnede geeft waarin het juiste woord voorkomt.
  Antwoord

  De vraag is zeer duidelijk naar het citeren van 'het woord'. In dit geval is dat 'reform', 'transparency' of 're-creation'.

  Het correctievoorschrift komt tegemoet aan de leerlingen die de woordgroep citeren waarin het woord staat en daarmee aantonen dat ze de vraag en alinea 1 hebben begrepen.

  Een hele zin citeren is te ruim en er kan dan ook geen scorepunt worden toegekend.

  laatste update 16-05-2018 15:43

 • Opgave 27Beantwoord
  Vraag
  Wat doe ik indien een leerling het woord 'transparency' verkeerd gespeld heeft (veelal wordt de 'e' vervangen door een 'a')?
  Antwoord

  Graag wil u verwijzen naar het Correctievoorschrift HAVO 2018 - 3 Vakspecifieke Regels - 2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

  laatste update 21-05-2018 14:29

 • Opgave 27Beantwoord
  Vraag
  In het correctievoorschrift worden 3 mogelijkheden gegeven, o.a (unvarnished) re-creation. Bij van Dalen staat bij het woord unvarnished ook "recht doorzee'. Op zich is dit toch ook een goed antwoord. Is dat Correct? Er zijn een paar leerlingen die dit als antwoord geven omdat ze maar 1 woord mogen geven.
  Antwoord

  In de vraag wordt gevraagd naar het doel van de inzet van camera’s. In alinea 1 staat: “The introduction of the cameras demonstrates the department’s spirit of transparency.”

  De schrijver benoemt het doel ‘transparantie / onverbloemde weergave van wat er is gebeurd’ nog eens in alinea 4, ”Video lets a department signal its devotion to openness”.

  De politieorganisatie wil door de inzet van camera’s bereiken dat de politieagenten laten zien dat ze niets te verbergen hebben. Alleen ´unvarnished´ is daarom geen correct antwoord op vraag 27.

  laatste update 23-05-2018 11:36

 • Opgave 39Beantwoord
  Vraag
  Alinea 2 heeft als antwoord: E (opzet v.h. experiment) Antwoord D (oorspronkelijke aanleiding) zou ook kunnen: er staat "Researchers Bradley... looked at what happens when ....include photos ...vitae". De onderzoekers wilden dus het effect /de invloed van het meesturen van foto's onderzoeken. Daarna volgt hoe ze het experiment aangepakt hebben.
  Antwoord

  De hele alinea 2, ook de eerste zin, is de beschrijving van de onderzoeksopzet van de twee Israeli’s. De vermoedelijke aanleiding van het onderzoek staat in alinea 1 die eindigt met de zin waarin het onderzoek zelf geïntroduceerd wordt. Het gebruik van foto’s is onderdeel van het onderzoek.

  Bovendien suggereert het gebruik van de onvoltooid verleden tijd in alinea 2 een beschrijving van de opzet. In de eerste alinea wordt de (voltooid) tegenwoordige tijd gebruikt. Er is geen breuk in de werkwoordstijden in de tweede alinea.

  Daarom kan alinea 2 niet deels met D gekarakteriseerd worden, laat staan in zijn geheel.

  laatste update 17-05-2018 17:15

 • Opgave 39Beantwoord
  Vraag
  Het correctievoorschrift geeft bij alinea 4 antwoord b “mogelijke verklaring” aan. De openingszin van alinea 4 geeft weliswaar een oorspronkelijke verklaring (hypothese) aan, maar vervolgens wordt deze weerlegd binnen deze zelfde alinea. Door deze weerlegging geldt dat dus niet meer als een mogelijke verklaring, zeker niet vanuit een onderzoeksperspectief en wordt alinea 4 als geheel niet mee gekarakteriseerd. Wat dan overblijft is antwoord h “voorzichtige relativering” oftewel een relativering van de gestelde hypothese (bij gebrek aan een beter alternatief).
  Antwoord

  Alinea 4 gaat in zijn geheel over een mogelijke verklaring en de ontkrachting ervan. Er wordt gesteld ’there was no correlation…’. Van enige ‘voorzichtige relativering’ is dus geen sprake. Daarmee is b de enige juiste karakterisering voor alinea 4 binnen de gegeven mogelijkheden.

  laatste update 19-05-2018 15:52

 • Opgave 41Bijgewerkt
  Vraag
  Veel leerlingen hebben de zin geciteerd waar de uitdrukking "hardship excuse" in staat, mag dat net als bij vraag 42 goed worden gerekend?
  Antwoord

  In vraag 41 wordt expliciet gevraagd naar het citeren van ‘de uitdrukking’. In de zinnen waarin deze uitdrukking, ‘(a) harship excuse’ voorkomt, staan allerlei andere zaken die niet relevant zijn voor de vraag en een fout antwoord zouden zijn op de vraag.

  In vraag 41 wordt niet naar het citeren van een zin gevraagd, maar naar de wijze van benoemen van 'vrijstelling'. Anders dan bij vraag 42 is de beantwoording van vraag 41 in een hele zin daarom niet juist.

  In vraag 42 wordt gevraagd naar 'de zin waarin deze groep genoemd wordt'. De reden waarom gevraagd wordt de eerste twee woorden van deze zin te citeren is dat we de examenkandidaten niet willen belasten met het overschrijven van - lange - zinnen.

  Informatie over het beoordelen van de verschillende citeervragen is te vinden onder de vraag 'Hoe pas ik het correctievoorschrift goed toe bij de moderne vreemde talen?' in de linker kolom op het prikbord.

  laatste update 17-05-2018 14:48

 • Opgave 41Beantwoord
  Vraag
  Wordt een scorepunt toegekend aan "to request a hardship excuse" of "a request for a hardship excuse"?
  Antwoord

  In vraag 41 wordt expliciet gevraagd naar het citeren van ‘de uitdrukking die zo’n vrijstelling aanduidt’. Daar maakt ‘(a/to) request(for)’ geen onderdeel van uit.

  In het geval van ‘to request’, onder het kopje ‘Notification of Jury Duty’ hoort deze woordgroep ook bij ‘the procedure’. In het geval van ‘a request for’, onder het kopje ‘Reporting’ slaat deze woordgroep ook op ‘postponement’. Kortom in beide gevallen is onduidelijk of de leerling de vraag helemaal begrepen heeft.

  De toevoeging ‘(a/to) request (for)’ betekent dat GEEN scorepunt kan worden toegekend.

  laatste update 17-05-2018 19:55

 • Opgave 42Bijgewerkt
  Vraag
  Als een leerling een antwoord geeft in het Nederlands, valt dat dan onder de opmerking in het correctiemodel 'de juiste zin op een andere manier aangeven'?
  Antwoord

  De opmerking in het correctievoorschrift vermeldt onder meer dat een scorepunt mag worden toegekend als de juiste zin op een andere manier is aangewezen (bijvoorbeeld in het Nederlands). Zie ook het voorbeeld in het artikel

  'Het beoordelingsmodel van het CE moderne vreemde talen havo/vwo: ga er correct mee om!': Ook mag de zin op een andere manier zijn aangewezen, zoals bijvoorbeeld: 2e zin van alinea 3.

  De juistheid van het antwoord van examenkandidaten is op grond van bovengenoemde opmerking ter beoordeling van u (in overleg met uw vakcollega’s en tweede corrector).

  laatste update 18-05-2018 15:45

Pijl omhoog