De Septembermededeling over Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2023 die relevant zijn voor Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2023 vindt u op de pagina van de Septembermededeling.
 

3 Toegestane hulpmiddelen

3.1 Regeling toegestane hulpmiddelen

De toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen 2023 zijn geregeld in de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2023, met de volgende specifieke bijlagen:

5 Mededelingen per vak

Examenprogramma's en syllabi

Voor de voorbereiding van kandidaten op het centraal examen is naast het examenprogramma de syllabus essentieel.

Voor het schoolexamen is het examenprogramma bindend. SLO publiceert handreikingen voor de uitwerking van het examenprogramma in het schoolexamen. Deze handreikingen zijn niet bindend.

5.3 Centrale examens met kleurendruk

De papieren centrale examens aardrijkskunde bb, kb en gl/tl worden voor alle tijdvakken in kleur aangeboden.

De centrale examens aardrijkskunde vmbo gl/tl van 2021 en 2022 in kleur zijn goede voorbeelden van wat een kandidaat kan verwachten.

Bij de examens aardrijkskunde havo en vwo kent de bijlage (het bronnenboekje) voor alle tijdvakken een kleurendruk. De centrale examens aardrijkskunde havo en vwo bevatten sinds 2021 een extra kleurenbijlage in de vorm van een kaartenkatern. In dit katern zijn kaarten overgenomen uit atlassen.

In paragraaf 5.6 van de brochure Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte is beschreven hoe scholen bij kleurenblinde leerlingen hiermee kunnen omgaan.

6 Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

6.1 Brochure Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

In de brochure ‘Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte’ zijn de mogelijkheden en regels uitvoerig beschreven.

6.2 Wet AVG en uitwisseling informatie leerling bij vraag

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt het College voor Toetsen en Examens de scholen om geen deskundigenverklaringen, onderzoeksrapporten en andere verslagen van de leerling aan het CvTE te versturen. Bij een vraag om welke ondersteuning mogelijk is, is het voor het CvTE belangrijk dat de hulpvraag van de leerling wordt beschreven en waaruit deze hulpvraag voortkomt. Informatie uit een deskundigenverklaring of onderzoeksrapport kan uiteraard (geanonimiseerd!) gebruikt worden om de hulpvraag te verduidelijken.

7 Logistiek

7.3 Cd’s met pdf voor spraaksynthese en daisy audio-cd’s

Verpakkingswijze cd’s

De cd’s voor zowel het eerste als het tweede tijdvak zijn verpakt in een kartonnen wallet en geseald met krimpfolie, voorzien van DUO-logo, in een sealbag.

Eerste tijdvak

Er zijn daisy audio-cd’s voor de centrale examens:

daisy audio-cd’s Deze tabel geeft aan voor welke vakken daisy audio-cd’s zijn. Kolom 1 bevat de schoolsoort; kolom 2 noemt de vakken waarvoor er daisy audio-cd’s zijn

havo en vwo:

alle vakken met uitzondering van Russisch, Turks, Arabisch, kunst (algemeen)* en muziek*

gl/tl:

alle vakken met uitzondering van Turks, Arabisch, muziek*, dans* en drama*

papieren CE’s bb en kb:

alleen voor Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans

Er zijn cd’s met pdf voor spraaksynthese voor de centrale examens:

cd’s met pdf voor spraaksynthese Deze tabel geeft aan voor welke vakken cd’s met pdf voor spraaksynthese zijn. Kolom 1 bevat de schoolsoort; kolom 2 noemt de vakken waarvoor er cd’s met pdf voor spraaksynthese zijn

havo en vwo:

alle vakken met uitzondering van kunst (algemeen)*, muziek*, Latijn, Grieks, Turks, Arabisch, Russisch en Fries

gl/tl:

alle vakken met uitzondering van muziek*, dans* en drama*

papieren CE’s bb en kb:

alle vakken

*Deze centrale examens worden afgenomen in Facet.

Er zijn GEEN cd’s met pdf voor spraaksynthese voor de digitale CE’s bb en kb en de cspe’s.

Bestellen van cd’s

U bestelt de cd’s met pdf voor spraaksynthese en daisy audio-cd’s via het Opgaveformulier aantal examenkandidaten. Voor ieder vak waarvoor u kandidaten doorgeeft en een cd beschikbaar is, ontvangt u sowieso één exemplaar. Wilt u meer ontvangen? Dan kunt u zelf het benodigde aantal opgeven.

Tot 1 december kan de examensecretaris nog wijzigingen van het aantal cd’s doorgeven via het online formulier Opgave aantal examenkandidaten. Na 1 december is dat voor wat betreft de cd’s niet meer mogelijk. Van de cd’s worden GEEN nabestellingen geleverd (zie onderstaande informatie).

Levering cd’s ten behoeve van eerste tijdvak

  • De cd’s bevatten examendocumenten voor één centraal examen;
  • De cd’s maken deel uit van de zending met de papieren CE’s voor het eerste tijdvak;
  • De cd’s worden geleverd in de aantallen overeenkomstig met het online formulier Opgave aantal examenkandidaten.

Als na 1 december blijkt dat een school meer exemplaren nodig heeft dan dat er zijn besteld, dan moet de examensecretaris zelf zorgen voor de extra exemplaren. De examensecretaris neemt hierbij onderstaande richtlijnen voor het kopiëren van cd’s van het CvTE in acht.

Tweede tijdvak

Daisy audio-cd’s

Voor het tweede tijdvak worden uitsluitend daisy audio-cd’s geleverd voor de papieren CE’s Nederlands en Engels.

Cd met pdf’s voor spraaksynthese

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met pdf’s voor spraaksynthese geleverd. Iedere cd is beveiligd met een wachtwoord. De wachtwoorden worden beschikbaar gesteld via de persoonlijke pagina van de examensecretaris, zie paragraaf 7.5.

Als een kandidaat niet vertrouwd is met spraaksynthese, dan kan een individuele voorleeshulp worden ingezet. Dit zal in het algemeen worden toegepast als een leerling in het eerste tijdvak een daisy audio-cd gebruikte en in het tweede tijdvak een ander vak herkanst dan Nederlands of Engels.