De Septembermededeling over Tijdvakken centrale examens

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling/Maartaanvulling 2019 die relevant zijn voor Tijdvakken centrale examens. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling/Maartaanvulling voor de examens in 2019 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)
blauwe markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)

2 Rooster

2.1 Eerste tijdvak

Het rooster centraal examen 2019 (incl. de examenduur) is op 26 juni 2017 vastgesteld.

Op Examenblad.nl is het rooster ook als interactief rooster gepubliceerd.

NB. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 6 juli 2019). In dit verband verdient het aanbeveling dat de directeur de kandidaten erop attendeert dat het niet verstandig is vóór 6 juli 2019 een vakantie te plannen.

2.2 Tweede tijdvak

De duur van de centrale examens in het tweede tijdvak is gelijk aan de overeenkomstige examens in het eerste tijdvak.

De centrale examens in het tweede tijdvak starten op 17 juni (schriftelijke examens). Op 20 juni vinden de centrale examens plaats in de vakken die in het tweede tijdvak als aangewezen vakken door het College voor Toetsen en Examens worden afgenomen, zie ook paragraaf 11.2.

Roosters tweede tijdvak 2019

2.3 Derde tijdvak

De roosters voor het derde tijdvak zijn vanaf februari beschikbaar op de site van DUO.

11 Tweede en derde tijdvak

11.1 Aantallen opgavenboekjes tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak worden voor alle schoolsoorten de aantallen opgavenboekjes volgens volgend overzicht bepaald.

 

Aantal kandidaten eerste tijdvak

Aantal opgavenboekjes tweede tijdvak

1-25

5

26-60

10

61-120

15

121-200

20

Meer dan 200

25

Als het aantal voor het tweede tijdvak te verwachten kandidaten groter is dan het op grond van deze tabel te leveren aantal, dan kunnen er extra opgavenboekjes worden besteld bij DUO via examens@duo.nl onder vermelding van: naam van de school, afleveradres, BRIN- en BRIN-volgnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak.

11.2 De aangewezen vakken

Het College voor Toetsen en Examens kan vakken aanwijzen waarvan het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens, de aangewezen vakken.

In 2019 zijn de volgende vakken aangewezen:

 •  
  in vmbo-bb de vakken: Arabisch, Frans, Spaans en Turks;
 •  
  in vmbo-bb de vakken*: aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, geschiedenis en staatsinrichting, maatschappijkunde, nask1, Nederlands en wiskunde;
 •  
  in vmbo-kb de vakken: Arabisch, Frans, Spaans en Turks;
 •  
  in vmbo-kb de vakken*: aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, geschiedenis en staatsinrichting, maatschappijkunde, nask1, Nederlands en wiskunde;
 •  
  in vmbo-gl: beroepsgerichte vakken (alleen met cse): transport en logistiek en voertuigentechniek;
 •  
  in vmbo-gl/tl de vakken: Arabisch, Fries, dans, drama, muziek, Spaans en Turks;
 •  
  in havo de vakken: Arabisch, Fries, muziek, maatschappijwetenschappen-bezem, Russisch en Turks;
 •  
  in vwo de vakken: Arabisch, Fries, muziek, Russisch, tehatex en Turks.

*Alleen voor scholen die niet meedoen met de flexibele en digitale centrale examens.

De opgavenboekjes voor het tweede tijdvak bij de aangewezen vakken, afgenomen door het College voor Toetsen en Examens, worden niet toegezonden en niet gepubliceerd op Examenblad.nl, ook niet na afloop van het examen.

11.3 Aanmelding kandidaten aangewezen vakken tweede tijdvak en aanmelding kandidaten derde tijdvak

Aanmelden via Mijn DUO

Kandidaten voor de aangewezen vakken in het tweede tijdvak moeten uiterlijk op vrijdag 14 juni 2019, 17:00 uur door de school zijn aangemeld.

Kandidaten voor het derde tijdvak moeten uiterlijk vrijdag 5 juli 2019, 17.00 uur door de school zijn aangemeld.

Aanmelding verloopt via Mijn DUO. Dit geldt ook voor de aanmelding voor de digitale centrale examens bb en kb, de cspe’s en de rekentoets die in augustus worden afgenomen.

Scholen wordt geadviseerd tijdig te controleren of de functionarissen die de kandidaten moeten aanmelden de juiste autorisatie hebben voor Mijn DUO (rol examensecretaris vo, token, inlognaam en wachtwoord).

De school ontvangt begin juni meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

Registreren in BRON

De school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak naast de aanmelding bij DUO ook registreren in BRON, mede ten behoeve van eventuele inspectiecontrole.

11.4 Tijd en plaats aangewezen vakken tweede tijdvak en examens derde tijdvak

Aangewezen vakken tweede tijdvak

Het examen is op donderdag 20 juni 2019 en wordt afgenomen op één van de staatsexamenlocaties verspreid over het land.

Aanvangstijdstippen:

ochtendzittingen 09:30 uur

middagzittingen 14:00 uur

Derde tijdvak

De roosters voor het derde tijdvak staan vanaf februari op de site van DUO.

Dans (gl/tl), drama (gl/tl), muziek (havo), muziek (vwo) en muziek (gl/tl) en de rekentoets worden afgenomen met behulp van de computer.

11.5 Gang van zaken aangewezen vakken tweede tijdvak en examens derde tijdvak

Kandidaten moeten een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn. Zij moeten zich legitimeren. Als de kandidaat een toegestaan hulpmiddel wenst te gebruiken, zoals een woordenboek of een laptop, moet hij het zelf meenemen. Het gebruik van een laptop is alleen mogelijk als de noodzaak daarvoor in een verklaring staat vermeld. De school moet deze verklaring direct na de aanmelding naar staatsexamens@duo.nl mailen.

Reis- en (eventuele) verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

Na vaststelling van de uitslag kan de kandidaat via staatsexamens@duo.nl een schriftelijk verzoek indienen om van het College voor Toetsen en Examens een mondelinge toelichting op de uitslag te ontvangen.

11.6 Toezending resultaten aangewezen vakken tweede tijdvak en examens derde tijdvak

De vastgestelde cijfers van de aangewezen vakken tweede tijdvak staan uiterlijk vrijdag 28 juni 2019 om 10.00 uur op Mijn DUO.

De vastgestelde cijfers van het derde tijdvak staan uiterlijk vrijdag 30 augustus 2019 om 10.00 uur op Mijn DUO.

De gegevens op Mijn DUO kunnen geraadpleegd worden door de contactpersonen van uw instelling met de rol examensecretaris vo, die in het bezit zijn van een token, inlognaam en wachtwoord. Nadere instructie ontvangt de school in mei van DUO/Examendiensten.

De scholen ontvangen de cijfers van hun kandidaten ook per post in de week van maandag 1 juli (aangewezen vakken) en donderdag 12 september (derde tijdvak).

De directeur en secretaris van het eindexamen stellen -waar van toepassing- de uitslag vast en reiken bijbehorende waardepapieren uit (diploma, cijferlijst, certificaat).

Pijl omhoog