De Septembermededeling over Bijzondere groepen kandidaten

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling/Maartaanvulling 2019 die relevant zijn voor Bijzondere groepen kandidaten. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling/Maartaanvulling voor de examens in 2019 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)
blauwe markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)

5 Mededelingen per vak

Examenprogramma's en syllabi

Voor de voorbereiding van kandidaten op het centraal examen is naast het examenprogramma de syllabus van het CvTE essentieel.

Voor het schoolexamen is het examenprogramma bindend. SLO publiceert handreikingen voor de uitwerking van het examenprogramma in het schoolexamen. Deze handreikingen zijn niet bindend.

5.4 Centrale examens met kleurendruk

In het examenjaar 2018 is er bij aardrijkskunde vwo en wiskunde gl/tl met kleurendruk geëxperimenteerd. In 2019 gebeurt dit alleen bij aardrijkskunde vwo en aardrijkskunde havo.

Bij de examens aardrijkskunde havo en vwo kent de bijlage (het bronnenboekje) voor alle tijdvakken een kleurendruk.

Voor aardrijkskunde vwo zijn de centrale examens van 2018 uiteraard goede voorbeelden van wat het werken met kleur vermag. Voor aardrijkskunde havo geldt hetzelfde: het bronnenboekje van 2018 is als kleurenversie beschikbaar, zodat kleurenblinde kandidaten kunnen oefenen.

In paragraaf 4.7 van de brochure 'Kandidaten met een beperking’ is beschreven hoe scholen in dezen met kleurenblinde leerlingen dienen om te gaan.

7 Kandidaten met een beperking

In de brochure ‘Kandidaten met een beperking’ over centrale examinering en leerlingen met een beperking zijn de mogelijkheden en regels uitvoerig beschreven. De brochure is op drie punten gewijzigd. In paragraaf 2.4.1 is een aanpassing gedaan betreffende de aanvraag van de daisy audio-cd met oude examens om te oefenen. Deze zijn via de klantenservice van Dedicon aan te vragen. Daarnaast is in paragraaf 8.2 toegevoegd dat bij spreiding van het examen over tijdvak 1 en 2 geen toestemming van de onderwijsinspectie nodig is. In paragraaf 9.3 is toegevoegd dat de leerling met TOS gebruik mag maken van het hulpmiddel verklanking bij de centrale examens.

Volledigheidshalve is hieronder de rol van de inspectie en het CvTE nog een keer vermeld.

Alle aanpassingen in de wijze van examinering, ook standaard aanpassingen als een half uur extra, moeten worden gemeld bij de inspectie. De melding is NIET een vraag om toestemming maar is een handeling om aangepaste examinering te kunnen monitoren. Meldingen in het kader van artikel 55 Eindexamenbesluit VO (kandidaten met een beperking) dienen zo spoedig mogelijk te worden gedaan in het Internet Schooldossier (ISD) van de Inspectie van het Onderwijs.

Als de school constateert dat meer nodig is dan de standaard aanpassing, dan moet de school met het CvTE contact opnemen via beperking@cvte.nl. Het CvTE zal dan een aanpassing voorstellen die niet in het standaard pakket voorkomt, maar de belemmeringen door de beperking wegneemt met inachtneming van de eisen van het examen. Ook als binnen de school vragen leven over de mogelijkheden (tenslotte zijn sommige specifieke beperkingen voor een school geen dagelijkse kost), dan kan het zinvol zijn om met het CvTE te overleggen. Dat kan heel tijdig (bij het begin van de bovenbouw, bij het begin van het examenjaar, soms worden vragen al gesteld ten behoeve van een leerling in het eerste leerjaar). Anderzijds is er geen formele einddatum. Het kan immers gebeuren dat belemmeringen pas worden ontdekt bij het begin van de gerichte examentraining.

Aanvragen aangepaste rekentoets voor visueel beperkte kandidaten

Een aangepaste rekentoets voor kandidaten met een visuele beperking dient via de persoonlijke pagina (Examenblad.nl) van de examensecretaris te worden aangevraagd. VSO-scholen kunnen contact opnemen met vso@duo.nl.

Zie voor de deadlines voor het aanvragen de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2019’.

8 Logistiek

8.3 Cd’s met pdf’s voor spraaksynthese en daisy audio-cd’s

Verpakkingswijze cd’s

De cd’s voor zowel het eerste als het tweede tijdvak zijn verpakt met een vensterenvelop en sluitzegel in een sealbag.

Eerste tijdvak

Er zijn daisy audio-cd’s voor de centrale examens:

havo en vwo:

alle vakken met uitzondering van Russisch, Turks, Arabisch, kunst en muziek

gl/tl:

alle vakken met uitzondering van Turks, Arabisch, muziek, dans en drama

papieren CE’s bb en kb:

alleen voor Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans

Er zijn cd’s met pdf’s voor spraaksynthese voor de centrale examens:

havo en vwo:

alle vakken met uitzondering van kunst en muziek

gl/tl:

alle vakken met uitzondering van muziek, dans en drama

papieren CE’s bb en kb:

alle vakken

Er zijn GEEN cd’s met pdf’s voor spraaksynthese voor de digitale CE’s bb en kb, de rekentoetsen en de cspe’s.

Bestellen van cd’s

U bestelt de cd’s met pdf’s voor spraaksynthese en daisy audio-cd’s via het ‘Opgaveformulier aantal examenkandidaten’.

Tot 1 december kan de examensecretaris nog wijzigingen van het aantal cd’s op het ‘Opgaveformulier aantal examenkandidaten’ doorgeven aan DUO/Examendiensten. Na 1 december is dat voor wat betreft de cd’s niet meer mogelijk. Van de cd’s worden GEEN nabestellingen geleverd (zie onderstaande informatie).

Levering cd’s ten behoeve van eerste tijdvak

  • De cd’s bevatten examendocumenten voor één centraal examen;
  • De cd’s maken deel uit van de zending met de papieren CE’s voor het eerste tijdvak;
  • De cd’s worden geleverd in de aantallen kandidaten die de examensecretaris heeft opgegeven via het ‘Opgaveformulier aantal examenkandidaten’.
  • Van iedere cd ontvangt de examensecretaris sowieso één exemplaar, ook als deze niet zijn besteld.

Als een school na 1 december meer exemplaren nodig heeft dan er zijn besteld, moet de examensecretaris zelf zorgdragen voor de vermenigvuldiging. De examensecretaris neemt hierbij onderstaande richtlijnen voor het kopiëren van cd’s van het CvTE in acht.

Tweede tijdvak

Daisy audio-cd’s

Voor het tweede tijdvak worden uitsluitend daisy audio-cd’s geleverd voor de papieren CE’s Nederlands en Engels.

Cd’s met pdf’s voor spraaksynthese

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf’s voor spraaksynthese geleverd.

Iedere cd is beveiligd met een wachtwoord. De wachtwoorden worden vanaf maandag 17 juni om 7.30 uur beschikbaar gesteld, zie paragraaf 8.5.

Als een kandidaat niet vertrouwd is met spraaksynthese, dan kan een individuele voorleeshulp worden ingezet. Dit zal in het algemeen worden toegepast als een leerling in het eerste tijdvak een daisy audio-cd gebruikte en in het tweede tijdvak een ander vak herkanst dan Nederlands of Engels.

Als vanwege een calamiteit een vervangend CE wordt geleverd, wordt er geen daisy audio-cd geleverd en heeft de kandidaat recht op een individuele voorleeshulp.

8.11 Examen in het buitenland

Bij de uitzonderlijke situatie waarin voorzien wordt dat een centraal examen in het buitenland wordt afgenomen, neemt de school voor 1 maart contact op via het Examenloket met de werkgroep examens van de Inspectie van het Onderwijs.

Pijl omhoog