De Septembermededeling over Rekentoets vo

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling/Maartaanvulling 2018 die relevant zijn voor Rekentoets vo. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling/Maartaanvulling voor de examens in 2018 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)
blauwe markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)

1 Algemene informatie

1.2 Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo

In de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2018’ zijn alle activiteiten van de centrale examens, rekentoets vo en digitale centrale examens bb en kb opgenomen.

U vindt de meest actuele versie van de activiteitenplanning via de homepage van Examenblad.nl → jaarring 2018 of via de volgende link.

Als in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

4 Computers en examens

4.1 Facet

De volgende digitale centrale examens en toetsen worden in Facet aangeboden:

 • de rekentoets vo in alle varianten
 • de flexibele en digitale centrale examens vmbo bb en kb (‘BB- en KB-flex’)
 • de centrale examens kunstvakken (zie paragraaf 4.2);
 • de minitoetsen in de cspe’s (zie paragraaf 5.8.6)

Hierover zijn de volgende brochures uitgebracht:

In schooljaar 2017-2018 zal gewerkt worden met Facet 6.

Alleen nog bcld

In Facet 6 kan alleen worden gewerkt met de bcld-afnamespeler (bcld = bootable client lock down). De systeemeisen voor Facet met bcld staan vermeld op de website van DUO.

Voor scholen die voor het eerst met de bcld-afnamespeler werken, is het nodig niet alleen de systeemcheck, maar ook de Proef op de Som te gebruiken om te controleren of Facet echt goed werkt op de eigen ICT-infrastructuur. Zie de brochures voor meer informatie over de Proef op de Som.

Informatiebijeenkomsten Facet

Voor systeembeheerders zijn er informatiebijeenkomsten over de overgang naar de bcld-afnamespeler:

 

Datum

Locatie

25 september 2017

Pullman Cocagne, Eindhoven

27 september 2017

Arminius congres- en debatcentrum, Rotterdam

28 september 2017

Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle

Op 29 augustus zijn de systeembeheerders (en ook de examensecretarissen en hun plaatsvervangers) over deze bijeenkomsten geïnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Wijzigingen in de functionaliteiten van Facet

Bij ‘BB- en KB-flex’ zijn in Facet 6 diverse andere wijzigingen doorgevoerd. Onder meer: Flash wordt niet langer gebruikt, voor zowel correctie als inzage wordt een nieuwe app, de zogenoemde Facet portaal app gebruikt, de toolbox werkt anders. Zie de brochure ‘Kaders BB- en KB-flex’.

6 Rekentoets vo

De ‘Brochure Kaders rekentoets vo 2018’ bevat, samen met de activiteitenplanning alle benodigde informatie over de rekentoets vo, voor zover in het begin van het schooljaar bekend is. De activiteitenplanning rekentoets vo is opgenomen in de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2018’.

De veranderingen in de nieuwe brochure hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 • het addendum 2A en ER;
 • nieuwe vulling van de rekenopgaven-etalage en nieuwe functionaliteit;
 • voortzetting van de pilot 2A en 3S;
 • - 
  geactualiseerde* regelgeving over meetellen van de rekentoets;
 • ontheffing voor de rekentoets.
 • * 
  De aanpassingen op Examenblad.nl naar aanleiding van de brief van de minister van 15 december 2017 over het niet meer laten meetellen van de rekentoets voor vwo-leerlingen zijn begin 2018 doorgevoerd.

7 Kandidaten met een beperking

In de brochure ‘kandidaten met een beperking’ over centrale examinering en leerlingen met een beperking zijn de mogelijkheden en regels uitvoerig beschreven.

Volledigheidshalve is hieronder de rol van de inspectie en het CvTE nog een keer vermeld.

Alle aanpassingen in de wijze van examinering, ook standaard aanpassingen als een half uur extra, moeten worden gemeld bij de inspectie. De melding is NIET een vraag om toestemming maar is een registratiehandeling.

Aanpassingen die in de standaard aanpassingsregels passen (half uur extra, audio, etc.) hoeven niet te worden gemeld aan het CvTE.

Als de school constateert dat meer nodig is dan de standaard aanpassing, dan moet de school met het CvTE contact opnemen. Het CvTE zal dan een aanpassing voorstellen die niet in het standaard pakket voorkomt, maar de belemmeringen door de beperking wegneemt met inachtneming van de eisen van het examen. Ook als binnen de school vragen leven over de mogelijkheden (tenslotte zijn sommige specifieke beperkingen voor een school geen dagelijkse kost), dan kan het zinvol zijn om met het CvTE te overleggen. Dat kan heel tijdig (bij het begin van de bovenbouw, bij het begin van het examenjaar, soms worden vragen al gesteld ten behoeve van een leerling in het eerste leerjaar). Anderzijds is er geen formele einddatum. Het kan immers gebeuren dat belemmeringen pas worden ontdekt bij het begin van de gerichte examentraining.

Meldingen in het kader van artikel 55 Eindexamenbesluit VO (kandidaten met een beperking) dienen zo spoedig mogelijk te worden gedaan in het Internet Schooldossier (ISD) van de Inspectie van het Onderwijs.

Aanvragen aangepaste rekentoets voor visueel beperkte kandidaten

Vanaf dit schooljaar dient de aangepaste rekentoets voor kandidaten met een visuele beperking via de persoonlijke pagina (Examenblad.nl) van de examensecretaris te worden aangevraagd. VSO-scholen kunnen contact opnemen met vso@duo.nl.

Zie voor de deadlines voor het aanvragen de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2018’.

Pijl omhoog