De Septembermededeling over maatschappijleer II GL en TL vmbo 2017

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling/Maartaanvulling 2017 die relevant zijn voor maatschappijleer II GL en TL vmbo 2017. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling/Maartaanvulling voor de examens in 2017 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)
blauwe markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)

5 Mededelingen per vak

Examenprogramma's en syllabi

Voor de voorbereiding van kandidaten op het centraal examen is naast het examenprogramma de syllabus van het CvTE essentieel.

Voor het schoolexamen is het examenprogramma bindend. SLO publiceert handreikingen voor de uitwerking van het examenprogramma in het schoolexamen. Deze handreikingen zijn niet bindend.

5.6 centrale examens vmbo, mededelingen per vak

De vermelde syllabi gelden voor het CE van het jaar 2017. Syllabi van de jaren vóór 2017 zijn niet meer geldig en kunnen afwijken van de versie voor het CE 2017. De veranderingen ten opzichte van de syllabi 2016 zijn in deze syllabi geel gemarkeerd. Een aantal syllabi 2017 is nader vastgesteld. De aanpassingen ten opzichte van de eerder vastgestelde syllabus zijn in een nader vastgestelde syllabus blauw gemarkeerd. De nader vastgestelde syllabi zijn herkenbaar aan een asterisk (*) in de rechterkolom van de onderstaande tabel.

De vakspecifieke informatie bevat wijzigingen waarvan zowel de docent als de examensecretaris op de hoogte moet zijn.

leeswijzer globale examenprogramma’s

Het is gebleken dat de lay-out van de globale examenprogramma’s onduidelijkheid kan creëren over wat wel en niet tot de centraal examenstof behoort. Zie voor uitleg de leeswijzer globale examenprogramma’s.

 

algemene vakken vmbo

vakspecifieke informatie

wijzigingen in vakspecifieke informatie bij de Maartaanvulling

syllabi 2017

Nederlands

info Ne vmbo ce 2017

nee

syllabus

Frans

info Fa ce 2017

nee

syllabus

Duits

info Du ce 2017

nee

syllabus

Engels

info En ce 2017

nee

syllabus

Spaans, Turks, Arabisch

info Sp Tu Ar ce 2017

nee

syllabus

Fries

info Fr ce 2017

nee

syllabus

maatschappijleer II

info ma2 ce 2017

nee

syllabus

wiskunde

info wi ce 2017 v2

ja

syllabus

natuur- en scheikunde I

info nask1 ce 2017 v2

ja

syllabus

natuur- en scheikunde II

info nask2 ce 2017

nee

syllabus

biologie

info bi ce 2017

nee

syllabus

aardrijkskunde

info ak ce 2017

nee

syllabus*

geschiedenis en staatsinrichting

info gs ce 2017

nee

syllabus

economie

info ec ce 2017

nee

syllabus

beeldende vorming

info beeldend ce 2017

nee

syllabus

muziek **

info muziek ce 2017

nee

syllabus

dans **

info dans ce 2017

nee

syllabus

drama **

info drama ce 2017

nee

syllabus

  • nader vastgesteld

** Voor specifieke informatie over verklanking-spraak bij Autoplay-examens vmbo, zie de brochure ‘Kandidaten met een beperking’ in hoofdstuk 7.

8 Logistiek

8.4 Spraaksynthese-cd’s en daisy-cd’s

Verpakkingswijze cd’s

De cd’s worden vanaf dit examenjaar extra beveiligd. De verpakkingswijze wordt op vergelijkbare wijze vorm gegeven als de papieren CE’s: de cd’s worden met vensterenvelop en sluitzegel verpakt in een sealbag. Dit geldt voor zowel het eerste als het tweede tijdvak.

Eerste tijdvak

Er zijn daisy-cd’s voor de centrale examens:

havo en vwo:

alle vakken met uitzondering van Russisch, Turks, Arabisch, kunst en muziek

GL/TL:

alle vakken met uitzondering van Turks, Arabisch, muziek, dans en drama

papieren CE’s BB en KB:

alleen voor Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans

Er zijn spraaksynthese-cd’s voor de centrale examens:

havo en vwo:

alle vakken met uitzondering van kunst en muziek

GL/TL:

alle vakken met uitzondering van muziek, dans en drama

papieren CE’s BB en KB:

alle vakken

Er zijn GEEN spraaksynthese-cd’s voor de digitale CE’s BB en KB, de rekentoetsen en de cspe’s.

Bestellen van cd’s

Evenals in voorgaande jaren bestelt u de spraaksynthese-cd’s en daisy-audio-cd’s via het ‘Opgaveformulier aantal examenkandidaten’.

Tot 1 december kan de examensecretaris nog wijzigingen van het aantal cd’s op het ‘Opgaveformulier aantal examenkandidaten’ doorgeven aan DUO/ED. Na 1 december is dat voor wat betreft de cd’s niet meer mogelijk. Van de cd’s worden GEEN nabestellingen geleverd.

Levering cd’s t.b.v. eerste tijdvak

  • De cd’s bevatten examendocumenten voor precies één centraal examen;
  • De cd’s maken deel uit van de zending met de papieren CE’s t.b.v. het eerste tijdvak;
  • Ze worden geleverd in de aantallen kandidaten die de examensecretaris heeft opgegeven via het ‘Opgaveformulier aantal examenkandidaten’.
  • Van ieder CE waarvoor geen cd is besteld, ontvangt de examensecretaris één exemplaar.

Heeft een school meer dan één kandidaat voor wie abusievelijk geen cd is besteld, dan moet de examensecretaris zelf zorgdragen voor de vermenigvuldiging.

De examensecretaris neemt hierbij onderstaande richtlijnen voor het kopiëren van cd’s van het CvTE in acht.

Tweede tijdvak

Daisy-audio-cd’s

T.b.v. het tweede tijdvak worden uitsluitend Daisy-cd’s geleverd voor de papieren CE’s Nederlands en Engels.

Spraaksynthese-cd’s

T.b.v. het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf’s voor spraaksynthese geleverd.

Iedere cd is beveiligd met een wachtwoord. De wachtwoorden worden vanaf maandag 19 juni om 7.30 uur beschikbaar gesteld voor de (plaatsvervangend) examensecretaris via zijn 'persoonlijke pagina' op Examenblad.nl.

Als een kandidaat recht heeft op audio en NIET vertrouwd is met spraaksynthese, dan is een individuele voorleeshulp de adequate aanpassing bij het centraal examen. Deze aanpassing zal dus in het algemeen worden toegepast als een leerling in het eerste tijdvak daisy gebruikte en in het tweede tijdvak een ander vak herkanst dan Nederlands of Engels.

Als vanwege een calamiteit een vervangend CE wordt geleverd, wordt er geen daisy-cd geleverd en heeft de daisy-gebruiker recht op een individuele voorleeshulp.

Pijl omhoog