De Septembermededeling over Rekentoets vo

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling/Maartaanvulling 2017 die relevant zijn voor Rekentoets vo. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling/Maartaanvulling voor de examens in 2017 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)
blauwe markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf 1.1)

1 Algemene informatie

1.2 Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo

In de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2017’ zijn alle activiteiten van de centrale examens, rekentoets vo en digitale centrale examens BB en KB opgenomen.

Bovenaan de activiteitenplanning kunnen een aantal keuzes worden gemaakt om een activiteitenplanning op maat te genereren. Er is tevens een mogelijkheid om de activiteitenplanning als pdf te downloaden.

Als in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

U vindt de meest actuele versie van de activiteitenplanning via de homepage van Examenblad.nl → jaarring 2017 of via de volgende link.

6 Rekentoets vo

Brochure

Net zoals de voorgaande jaren zal er in het najaar de ‘Brochure Kaders rekentoets vo 2017’ verschijnen. De brochure bevat, samen met de activiteitenplanning alle benodigde informatie over de rekentoets vo, voor zover in het begin van het schooljaar bekend is. De activiteitenplanning rekentoets vo is opgenomen in de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2017’.

Syllabus

Op 1 oktober 2015 is de ‘syllabus rekenen 2F en 3F vo en mbo’ van kracht geworden. Daarnaast is op de website van het Steunpunt Taal en Rekenen vo ook het servicedocument gepubliceerd waarin een toelichting op de syllabus werd gegeven. In par 2.2 van dit servicedocument werden de onderwerpen genoemd die in 2015-2016 niet geëxamineerd zouden worden. Met ingang van het schooljaar 2016-2017 kunnen deze onderwerpen wel in de rekentoets voorkomen.

Daarnaast is vanaf dit schooljaar het ‘addendum 2A’ van kracht voor de rekentoets 2A. Dit addendum is te vinden op Examenblad.nl. Naast dit addendum is ook een servicedocument 2A gepubliceerd dat een toelichting geeft op het addendum. Het servicedocument is te vinden op de website van het Steunpunt taal en rekenen vo.

Voor de rekentoets 3S is de rekentoetswijzer 3S van kracht. Deze is te vinden op de website van het Steunpunt taal en rekenen vo.

Afnames

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 maakt rekenen voor vwo-examenkandidaten onderdeel uit van de kernvakkenregel. Daarom is aan het begin van de derde afnameperiode één extra dag aangewezen (woensdag 24 mei 2017) waarop vwo-examenkandidaten hun rekentoets 3F of 3ER kunnen afleggen. Deze speciale extra afname wordt versneld genormeerd, zodat de kandidaten die in aanmerking komen voor een herkansing hun rekentoetsresultaat kunnen meenemen in de afweging voor welk vak ze in het tweede tijdvak willen opgaan.

De afnameperiodes zijn te vinden op Examenblad.nl en in de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2017’.

Flitsbijeenkomsten rekenen

Evenals vorig jaar organiseert het Steunpunt taal en rekenen vo in november 2016 flitsbijeenkomsten over de rekentoets vo. In de flitsbijeenkomsten zal met name worden ingegaan op de inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van het afgelopen jaar. Nadere informatie over de bijeenkomsten en inschrijving verlopen via het Steunpunt.

Rekentoets 2A en 3S

De pilots rekentoets 2A en 3S worden voortgezet in 2016-2017. De 2A-toets wordt in alle periodes aangeboden, de 3S-toets alleen in maart 2017.

Rekentoets in het derde tijdvak (vierde afnameperiode)

De vierde afname van de rekentoets valt in het derde tijdvak CE en vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het CvTE/Staatsexamens vo op een toetslocatie voor digitale centrale examens.

Ten onrechte afsluiten van het eerste deel van de rekentoets

De rekentoetsen 2A, 2F, 3F en 3S bestaan uit twee onderdelen: het eerste deel zonder de rekenmachine en het tweede deel waarbij de digitale rekenmachine wel beschikbaar is. Het is niet mogelijk om tussen deze onderdelen heen en weer te bladeren. Het is dus van belang dat de kandidaat pas naar het tweede deel gaat als de opgaven van het eerste deel zijn beantwoord. Tijdens de januari-afname is gebleken dat sommige leerlingen het eerste deel of zelfs de hele toets afsloten zonder alle opgaven beantwoord te hebben. Het is daarom van belang dat in de instructie vooraf aan de leerlingen duidelijk wordt gemaakt dat de toets uit twee aparte onderdelen bestaat. Mocht de toets alsnog ten onrechte afgesloten worden, dient hiervoor altijd melding gemaakt te worden bij de helpdesk Facet.

Rekentoets 2A en 2A-ER bij vmbo BB

Bij de levering van de examenresultaten aan BRON is het nog niet mogelijk om de resultaten van de rekentoets 2A en 2A-ER op een eigen vakcode te leveren, aangezien deze rekentoetsen zich in de pilotfase bevinden. De resultaten mogen wel worden gebruikt bij het vaststellen van de uitslag en vermeld worden op de bijlage cijferlijst. Voor deze rekentoetsen moeten daarom de codes van de officiële toetsen worden gebruikt. De rekentoets 2A moet op code 1120 van de rekentoets 2F aan BRON worden geleverd. Voor de rekentoets 2A-ER moet code 1122 van de rekentoets 2ER worden gebruikt.

Pijl omhoog