De Septembermededeling over zorg en welzijn-breed in 2016

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2016 die relevant zijn voor zorg en welzijn-breed in 2016. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2016 vindt u hier.
 

I Mededelingen van algemene aard

I.0 Opzet Septembermededeling en activiteitenplanning

In deze Septembermededeling over de eindexamens 2016 is door middel van gele markeringen zichtbaar gemaakt welke inhoudelijke aspecten verschillen van de mededelingen over de eindexamens 2015. Door middel van een optie boven aan de pagina kunt u de gele markeringen uitschakelen.

NB Wijzigingen in data en tekstuele wijzigingen zijn NIET geel gemarkeerd.

Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets VO 2016

Sinds 2015 is het via Examenblad.nl mogelijk een activiteitenplanning (op maat) te genereren. Vanaf heden is het voormalige ‘tijdschema centrale examens’ geïntegreerd in deze activiteitenplanning. Hiermee is de term ‘tijdschema’ komen te vervallen. In de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets VO 2016’ zijn tevens de activiteiten uit de activiteitenplanningen van de rekentoets VO en BB/KB flexibel digitaal opgenomen.

Boven aan de activiteitenplanning kunnen een aantal keuzes worden gemaakt om een activiteitenplanning op maat te genereren (voor rekenen of BB- en KB-flex). Er is tevens een mogelijkheid om de activiteitenplanning als pdf te downloaden.

U kunt de activiteitenplanning vinden via de homepage van www.examenblad.nl → jaarring 2016 of via de volgende link.

I.1 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2016

I.1.5 Bekendmaking N-termen

Eerste tijdvak

Zowel voor vmbo als voor havo/vwo worden de N-termen van het eerste tijdvak bekendgemaakt op donderdag 16 juni 2016 om 8.00 uur.

Bekendmaking normering beroepsgerichte vakken

Het CvTE wil de mogelijkheid open laten om in 2016 – evenals in voorgaande jaren – voor de beroepsgerichte vakken in eerste instantie voorlopige N-termen bekend te maken en de definitieve N-termen gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo te publiceren.

In dat geval geldt:

 • Het CvTE maakt op woensdag 8 juni 2016 om 8:00 uur uitsluitend voorlopige N-termen bekend voor de centrale examens beroepsgericht. Op basis van de voorlopige N-term kan het voorlopige CE-cijfer worden vastgesteld.
 • De definitieve N-termen beroepsgericht worden, gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo, op donderdag 16 juni 2016 om 8:00 uur gepubliceerd.
 • De definitieve N-termen zullen niet lager zijn dan de voorlopige N-termen, zodat het definitieve CE-cijfer niet lager kan zijn dan het voorlopige.

Tweede tijdvak

De N-termen voor het tweede tijdvak worden bekend gemaakt op vrijdag 1 juli 2016 om 8:00 uur (gewijzigde datum). Zie voor de gehele indeling van het tweede tijdvak 2016: paragraaf I.7.2 Rooster tweede tijdvak.

I.3 Examenpakketten (opgave aantal kandidaten en levering)

I.3.1 Opgave aantal examenkandidaten en de terugmelding hiervan

De ‘opgaveformulieren aantal examenkandidaten 2016’ worden in september via de beveiligde site van DUO/Examendiensten beschikbaar gesteld aan de scholen. De examensecretarissen en directeur worden via een mailing (vanuit Examenblad.nl) geïnformeerd.

De formulieren moeten voor 15 oktober via de beveiligde site retour worden gezonden.

Scholen die willen deelnemen aan de ‘Pilot externe correctie BB- en KB-flex’ kunnen dit via het ‘opgaveformulier aantal examenkandidaten’ kenbaar maken.

Zie voor meer informatie de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 2016’, (hoofdstuk I.6.2 BB- en KB-flex in Facet).

Als het ‘opgaveformulier aantal examenkandidaten’ is verzonden en verwerkt, ontvangt de school een terugkoppeling over de status van de verwerking met een overzicht van de bestelde opgaven. De terugkoppeling wordt gestuurd naar de door de school op het formulier ingevulde e-mailadres(sen).

In januari ontvangen de examensecretarissen en directeur eenmalig een terugmelding/overzicht via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl. Het is belangrijk dat dit overzicht zorgvuldig gecontroleerd wordt op de juiste vakken en aantallen.

Als controle uitwijst dat dit noodzakelijk is, kan de examensecretaris tot en met 1 april nog wijzigingen doorgeven via het ‘opgaveformulier aantal examenkandidaten’. 

I.3.2 Nabestellingen

Wijzigingen in de ‘opgave aantal kandidaten’ die na 1 april aan het licht komen, moeten door de examensecretaris per e-mail aan examens@duo.nl worden doorgeven (onder vermelding van: ‘NABESTELLING’, de naam van de school, het volledige adres, brin- en vestigingsnummer, schoolsoort, vakcode en vakomschrijving). Als het even kan moeten nabestellingen worden voorkomen omdat deze altijd een verhoogd foutenrisico met zich meebrengen. Voor daisy- en spraaksynthese-cd’s is het niet mogelijk om na 1 april nog nabestellingen te doen. Zie paragraaf I.3.8.

N.B. Verhoging (+1 of +2) en/of verlaging (-1 of -2) van het aantal kandidaten hoeft u na 15 januari niet meer door te geven. U ontvangt immers genoeg opgaven (zie Afrondingstabel in de handleiding behorende bij de formulieren ‘opgave aantal examenkandidaten’) en 1 of 2 meer of minder heeft nagenoeg geen effect op de koppelingen 2e correctie.

I.6 Computer en examens

I.6.3 Minitoetsen in Facet

In examenjaar 2016 worden de minitoetsen bij de cspe’s in de beroepsgerichte vakken alleen aangeboden in Facet.

Circa 150 scholen namen de minitoetsen in het examenjaar 2015 reeds in Facet af. Bovendien zijn de minitoetsen bij de pilot-cspe’s in de profielvakken uitsluitend in Facet afgenomen.

De ervaring leert dat de Proef op de Som een goede graadmeter is voor de echte minitoetsen.

De mogelijkheden om tekst te laten verklanken mogen in de minitoetsen in Facet alleen toegankelijk gemaakt worden voor kandidaten die recht hebben op verklanking. Dat is een verschil met het vorige examenjaar, toen van de minitoetsen in MiniTester uitsluitend dyslexie-versies werden aangeboden.

De overige informatie over de minitoetsen treft u aan in paragraaf III.4 van deze Septembermededeling.

I.6.7 Conferenties Facet

Over de werking van Facet worden begin oktober 2015 vier conferenties georganiseerd, verspreid over Nederland.

Tijdens de conferenties wordt Facet vanuit verschillende punten belicht. Er wordt een presentatie gegeven over de installatie van Facet, er wordt een demonstratie gegeven van Facet, er wordt een toelichting gegeven op de manier waarop een school kan starten met Facet en de activiteitenplanning, de correctie in Facet wordt toegelicht en er komen ervaren gebruikers aan het woord.

 

Datum

Locatie

Aanmelden via

5 oktober 2015, vanaf 13.00 uur

Veldhoven

NH Conference Centre Koningshof

Aanmelden bijeenkomst Veldhoven

6 oktober 2015, vanaf 13.00 uur

Ede

De Reehorst

Aanmelden bijeenkomst Ede

8 oktober 2015, vanaf 13.00 uur

Groningen

Pathe bioscopen*

Aanmelden bijeenkomst Groningen

12 oktober 2015, vanaf 13.00 uur

Den Haag

Kyocera stadion

Aanmelden bijeenkomst Den Haag

* Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 5 oktober 2015. De locatie Voetbalstadion de Euroborg is vervangen door Pathe bioscopen.

I.6.10 Jaarlijkse brochure 'Duidelijk digitaal'

Informatie over de implementatie van Facet staat in de brochure ‘Duidelijk digitaal’ die het CvTE voor het achtste jaar uitbrengt: 

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

III.4 Mededelingen centrale examens beroepsgericht

III.4.2 Aanlevering van cspe’s en profiel-cspe’s

Op drie tijdstippen ontvangt de school een zending met (papieren en/of digitale) examendocumenten.

A. vanaf 17 februari 2016: Cito-zending nr. 1 cspe’s en profiel-cspe’s

B. 7, 8 of 9 maart 2016: DUO-zending cspe’s en profiel-cspe’s

C. vanaf 9 maart 2016: Cito-zending nr. 2 cspe’s en profiel-cspe’s

NB: Vanaf 2 december ontvangen scholen met bestellingen voor administratie en/of handel en administratie cspe BB/KB informatie over de beschikbaarheid van het programma Telraam.

Zie ook hoofdstuk IV en paragraaf I.0 voor de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets VO 2016’.

A:  Cito-zending nr. 1 (vanaf 17 februari 2016) is bestemd voor de examinator die de inhoud kortsluit met de examensecretaris.

Als deze zending op 19 februari 2016 nog niet is ontvangen, dient de examensecretaris onverwijld contact op te nemen met Cito, Bedrijfsbureau CE, e-mail: ce-bedrijfsbureau@cito.nl.

Per cspe bevat Cito-zending nr. 1 twee exemplaren van de volgende examendocumenten:

 • examenopgaven
 • evt. bijlagen
 • evt. uitwerkbladen
 • instructie voor de examinator
 • evt. bijzondere materialen (zoals A1- en A3-tekeningen)

Aan de hand van de inhoud van dit pakket kunnen de examinatoren en de examensecretaris de organisatie van het cspe afstemmen.

B:  De zending vanuit DUO/Examendiensten (7, 8 of 9 maart 2016) bevat de papieren examendocumenten voor de kandidaten. Deze zending bevat gesealde sets in kandidaataantallen:

 • examenopgaven
 • evt. bijlagen
 • evt. uitwerkbladen
 • evt. bijzondere materialen (zoals A1- en A3-tekeningen)

Bij problemen dient de examensecretaris direct contact op te nemen met DUO, afdeling Examendiensten in Groningen, tel: 050-5998933 of e-mail: examens@duo.nl).

Ook de zending profiel-cspe’s vindt dit jaar vanuit DUO/Examendiensten plaats.

C:  Cito-zending nr. 2 cspe’s en profiel-cspe’s (vanaf 9 maart 2016) bevat:

 • een dvd/cd-rom (in tweevoud) met de handleiding: Applicaties cspe 2016 (zie ook III.4.5) en de bestanden bij alle cspe’s; dit zijn de digitale bestanden bij de praktische opdrachten. per cspe: twee (papieren) exemplaren van het correctievoorschrift.

Indien deze zending op 11 maart 2016 nog niet ontvangen is, dient de examensecretaris onverwijld contact op te nemen met Cito, Bedrijfsbureau CE, e-mail: ce-bedrijfsbureau@cito.nl.

De minitoetsen worden vanaf 2016 uitsluitend afgenomen in Facet. Zie ook paragraaf I.6.1 en I.6.3 van deze Septembermededeling. De examensecretaris ontvangt van DUO/Facet bericht zodra de minitoetsen in Facet beschikbaar zijn.

Voor anderen dan de examensecretaris en de desbetreffende examinatoren blijven de examendocumenten geheim. Bij digitale examendocumenten kan de systeembeheerder hierop een uitzondering vormen. Deze moet de ICT-toepassingen bij de cspe’s tijdig voor aanvang van de examens installeren en testen.

III.4.3 Richtlijnen bij de praktijkexamens

De Instructie voor de Examinator bevat richtlijnen voor onder meer geheimhouding, voorbereiding, afname, tijdsduur van de onderdelen, beoordeling en herkansing van de praktijkexamens. Expliciet vermeld zijn onder meer ‘Richtlijnen met betrekking tot de geheimhouding’.

Het document ‘herkansing van het cspe’ geeft een explicitering van de regelgeving over het herkansen van het cspe.

Richtlijnen examentijd cspe

Bij de afname van het cspe gelden richtlijnen voor het omgaan met het begrip examentijd. De ‘richtlijnen examentijd cspe’ hebben invloed op de organisatie, de afname en de beoordeling van het cspe.

Het is van belang dat zowel de examensecretaris als de examinatoren zich tijdig op de hoogte stellen van de richtlijnen.

Het document ‘richtlijnen examentijd cspe’ is te openen door te klikken op de onderstaande link.

III.4.4 Grijze vlekken exemplaren

Zending A (Cito-zending nr.1, zie III.4.2) bevat examendocumenten.

Bij cspe’s wordt met ‘grijze vlekken exemplaren’ gewerkt. In deze zogenoemde ‘grijze vlekken exemplaren’ is alleen de informatie zichtbaar die noodzakelijk is voor de voorbereiding op de afname van het cspe. De informatie die bij de voorbereiding niet nodig is, is onleesbaar gemaakt door deze met een grijze vlek te bedekken. Als een pilot-profiel-cspe voor het eerst wordt afgenomen, wordt dit niet met grijze vlekken bedekt. In het examenjaar 2016 betreft dit alleen de pilot-profiel-cspe’s D&P (dienstverlening en producten), Groen en MVI (media, vormgeving en ict).

Bij de zendingen B en C (zie paragraaf III.4.2 van de Septembermededeling) wordt niet meer met grijze vlekken gewerkt.

Het is van belang dat de examinator voorafgaand aan de afname van het cspe exact weet wat er in het cspe gevraagd wordt en hoe het afnameproces verloopt. Het is daarom van belang dat de examinator voorafgaand aan de afname het cspe zelf maakt. Het grijze vlekken exemplaar is hiervoor minder geschikt. Daarom mag de examinator een kandidaatexemplaar uit zending B maximaal vijf werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de afname inzien. Zie ook de vakspecifieke informatie. De pakketten met kandidaatexemplaren van de pilot-profiel-cspe’s D&P (dienstverlening en producten), Groen en MVI (media, vormgeving en ict) mogen niet vooraf geopend worden. Dit is ook niet nodig, omdat voor deze drie profielvakken in zending A niet gewerkt wordt met grijze vlekkenexemplaren. 

III.4.5 Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens

Van de cspe’s 2016 is vanaf 2 december 2015 een overzicht beschikbaar waarin de tijdsduur van de onderdelen en de plaats van de minitoetsen is vermeld.

Bovendien is het ICT-gebruik bij de praktijkexamens in dit overzicht opgenomen.

Het overzicht is vanaf 2 december beschikbaar.

III.4.6 Afname minitoetsen praktijkexamens

Vanaf 2016 worden alle minitoetsen van zowel de cspe’s oude stijl als de cspe’s van de profielvakken afgenomen in Facet. Zie ook paragraaf I.6.3 van deze Septembermededeling.

Keuze van varianten

Anders dan bij MiniTester kiest Facet zelf een variant. Voor een tweede afname, bijvoorbeeld bij een herkansing of na een ongeldigverklaring door inspectie, moet in Facet wel worden aangegeven dat het om een tweede zitting gaat. Facet kiest dan automatisch een andere variant. Als het om een tweede afname gaat, mag dezelfde kandidaat niet onder een andere naam in Facet worden ingevoerd.

Verklanking

Alle varianten van alle minitoetsen zijn verklankbaar in Facet. Bij het maken van een afnameplanning in Facet moet door middel van een vinkje aangegeven worden welke kandidaten recht hebben op verklanking. De mogelijkheid om tekst te laten verklanken mag niet voor alle leerlingen gebruikt worden. Kandidaten die gebruik willen maken van verklanking dienen te beschikken over een hoofdtelefoon.

Voorbeeldminitoetsen in Facet

Van alle minitoetsen die zijn afgenomen in 2015 staat vanaf eind september 2015 een variant in de voor iedereen toegankelijke oefenomgeving van DUO/Facet (oefenen.facet.onl). Ten behoeve van de Proef op de Som worden daarnaast uiterlijk in februari voorbeeldminitoetsen als package in Facet beschikbaar gesteld. Het gaat daarbij per cspe om drie varianten van iedere minitoets. Voor de pilot-profiel-cspe's kan in deze fase niet meer dan één variant beschikbaar gesteld worden. Als het zover is ontvangt de examensecretaris daarover een bericht van DUO/Facet.

Tevens staan minitoetsen in pdf-vorm op de website van Cito als onderdeel van de examendocumenten van de cspe’s uit de voorgaande examenjaren.

Digitale afname van minitoetsen niet mogelijk?

Een school die geen digitale minitoetsen kan afnemen, dient een verzoek tot het ontvangen van de pdf-versie van de Minitoetsen per e-mail te verzenden aan computerexamens@hetcvte.nl. Dit bericht voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het bericht dient afkomstig te zijn van de examensecretaris.
 • Het bericht bevat de redenen waarom de school af wil zien van digitale afname.

Na akkoord van het CvTE wordt binnen vijf werkdagen de pdf-versie (van de opgaven en de antwoordbladen) ter beschikking gesteld aan de school. De school vermenigvuldigt de antwoordbladen bij de minitoetsen in kandidaat-aantallen en gebruikt de pdf’s op beeldscherm tijdens de afname van de minitoetsen. De wachtwoorden voor de pdf’s worden verzonden naar het e-mailadres van de examensecretaris. De examensecretaris verneemt dan tevens hoe de examinatoren kunnen beschikken over de correctievoorschriften bij de papieren minitoetsen.

III.5 Informatie per beroepsgericht programma

sector techniek

vakspecifieke informatie

syllabi 2016

bouwtechniek-timmeren

info BTt ce 2016

syllabus

bouwtechniek-metselen

info BTm ce 2016

syllabus

bouwtechniek-schilderen

info BTs ce 2016

syllabus

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

info BTf ce 2016

syllabus

bouw-breed

info Bbr ce 2016

syllabus

elektrotechniek

info ET ce 2016

syllabus

installatietechniek

info IT ce 2016

syllabus

metaaltechniek

info MT ce 2016

syllabus

metalektro

info ME ce 2016

syllabus

instalektro

info IE ce 2016

syllabus

grafimedia

info GM ce 2016

syllabus

transport en logistiek

info T&L ce 2016

syllabus

voertuigentechniek

info VT ce 2016

syllabus

 

sector zorg en welzijn

vakspecifieke informatie

syllabi

uiterlijke verzorging

info UV ce 2016

syllabus

verzorging

info VZ ce 2016

syllabus

zorg-en-welzijn-breed

info ZWbr ce 2016

syllabus

 

sector economie

vakspecifieke informatie

syllabi

administratie

info AD ce 2016

syllabus

handel en verkoop

info HV ce 2016

syllabus

mode en commercie

info MC ce 2016

syllabus

handel en administratie

info HA ce 2016

syllabus

consumptief-horeca

info COhor ce 2016

syllabus

consumptief-bakken

info CObak ce 2016

syllabus

consumptief-breed

info CObr ce 2016

syllabus

 

sector landbouw

vakspecifieke informatie

syllabi  BB

syllabi  KB

syllabi  GL

landbouw-breed

info LB ce 2016

syllabus

syllabus

syllabus

plantenteelt

info LNplant ce 2016

syllabus

syllabus

syllabus

groene ruimte

info LNgroen ce 2016

syllabus

syllabus

syllabus

bloembinden en -schikken

info LNbloem ce 2016

syllabus

syllabus

syllabus

dierhouderij en -verzorging

info LNdier ce 2016

syllabus

syllabus

syllabus

verwerking agrarische producten

info LNvap ce 2016

syllabus

syllabus

syllabus

agrarische techniek

info LNat ce 2016

x

syllabus

x

agrarische bedrijfseconomie

info LNab ce 2016

x

syllabus

x

 

nieuwe beroepsgerichte vakken

vakspecifieke informatie

syllabi

ict-route

info ict-route ce 2016

syllabus

Intersectoraal

info intersectoraal ce 2016

syllabus

techniek-breed

info tn-breed ce 2016

syllabus

technologie in de GL

info technoGL ce 2016

syllabus

sport, dienstverlening en veiligheid

info sdv ce 2016

syllabus

 

Pilots profielen beroepsgericht

vakspecifieke informatie

syllabi

bouw wonen en interieur

info BWI pilot ce 2016

syllabus

produceren, installeren en energie

info PIE pilot ce 2016

syllabus

mobiliteit en transport

info M&T pilot ce 2016

syllabus

zorg & welzijn

info Z&W pilot ce 2016

syllabus

economie & ondernemen

info E&O pilot ce 2016

syllabus

horeca, bakkerij en recreatie

info HBR pilot ce 2016

syllabus

dienstverlening en producten

info D&P pilot ce 2016

syllabus

media, vormgeving en ICT

info MVI pilot ce 2016

syllabus

groen

info GROEN pilot ce 2016

syllabus