De Septembermededeling over Rekentoets vo

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2016 die relevant zijn voor Rekentoets vo. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2016 vindt u hier.
 
gele markeringen uit/inschakelen (zie paragraaf I.0)

I Mededelingen van algemene aard

I.1 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2016

I.1.1 Rekentoets VO

Van rekentoetswijzers naar syllabus

De syllabus rekenen 2F en 3F voor VO en mbo is gepubliceerd. Deze syllabus vervangt de rekentoetswijzers 2F en 3F.

U vindt de syllabus via www.examenblad.nl → jaarring 2016 → algemeen → rekenen.

Afnameperiodes 2016

Eerste afnameperiode

2F:       maandag 11 januari t/m woensdag 20 januari 2016

2ER:     woensdag 13 januari en donderdag 14 januari 2016

2A:       maandag 11 januari t/m vrijdag 15 januari 2016

3F:       woensdag 13 januari t/m dinsdag 26 januari 2016

3ER:     woensdag 20 januari en donderdag 21 januari 2016

Tweede afnameperiode

2F:       maandag 14 maart t/m woensdag 23 maart 2016

2ER:     woensdag 16 maart en donderdag 17 maart 2016

2A:       geen afname

3F:       woensdag 16 maart t/m woensdag 30 maart 2016

3ER:     woensdag 23 maart en donderdag 24 maart 2016

Derde afnameperiode

2F:       maandag 30 mei t/m woensdag 8 juni 2016

2ER:     woensdag 1 juni en donderdag 2 juni 2016

2A:       maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni 2016

3F:       maandag 30 mei t/m vrijdag 10 juni 2016

3ER:     woensdag 1 juni en donderdag 2 juni 2016

Brochure Kaders Rekentoets VO 2016

De brochure bevat, samen met de activiteitenplanning alle benodigde informatie over de rekentoets VO, voor zover in het begin van het schooljaar bekend is. De activiteitenplanning rekentoets VO is opgenomen in de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets VO 2016’. Daarmee is de losse activiteitenplanning rekentoets VO komen te vervallen.

Voor de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets VO 2016’ zie hoofdstuk IV en paragraaf I.0 van deze Septembermededeling.

In artikel 46 lid 1 van het Eindexamenbesluit VO is vastgelegd: ‘Het College voor examens stelt regels voor de uitvoering van de rekentoets.’

De bedoelde regels zijn opgenomen in de brochure Kaders Rekentoets VO 2016. De brochure heeft hierdoor de status van regelgeving.

Flitsbijeenkomsten rekenen

Evenals in 2014 organiseert het Steunpunt taal en rekenen VO in oktober 2015 flitsbijeenkomsten over de rekentoets VO. In de flitsbijeenkomsten zal met name worden ingegaan op de inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van het afgelopen jaar. De inschrijving verloopt via het Steunpunt.

Daarnaast zullen in oktober vier Facetconferenties plaatsvinden voor examensecretarissen en systeembeheerders. Zie paragraaf I.6.7 voor meer informatie.

Uitslagregels voor 2016

De aangekondigde aanpassingen in regelgeving over de wijze waarop de rekentoets VO in 2016 meeweegt in de uitslagregels is nog niet gepubliceerd. Zodra de regelgeving is gepubliceerd, informeert OCW de directeuren en de examensecretarissen daarover via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Rekentoets 3S

Zodra een besluit over eventuele invoering van de rekentoets 3S is genomen, informeert het CvTE de vwo-scholen hierover via een mailing vanuit Examenblad.nl. De vwo-scholen wordt verzocht – gezien de deadline van 14 oktober 2015* - wel alvast via het ‘opgaveformulier aantal examenkandidaten’ door te geven of zij aan een pilot rekentoets 3S in 2016 deelnemen, als deze doorgaat. Een vwo-school die zich zou willen terugtrekken uit de pilot 3S kan dat doen.

* Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 30 september 2015. De datum 1 oktober 2015 is vervangen door 14 oktober 2015.

I.5 Aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

De regelingen rondom aanpassing centrale examens en rekentoets voor leerlingen met een beperking zijn in 2016 ongewijzigd ten opzichte van het centraal examen 2015. Ook in 2016 is er een aangepaste rekentoets voor leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen. Zie de brochure over de aangepaste rekentoets: http://www.examenblad.nl/onderwerp/er-toets/2016.

Het is NIET toegestaan om vanwege een beperking een hulpmiddel toe te staan dat de aard en doelstelling van het centraal examen aantast of kan aantasten. Digitale woordenboeken, eigen formulekaarten of spellings- en grammaticakaarten zijn niet toegestaan. Mocht daardoor naar het oordeel van de school een kandidaat geen recht worden gedaan, dan neemt de school contact op met het CvTE.

Op Examenblad.nl is de informatie betreffende kandidaten met een beperking gebundeld. Daar vindt u ook de brochure. Middels een link op de homepage van Examenblad.nl kunt u de pagina bereiken, of via onderstaande links:

I.5.5 Dyscalculie

Zie de brochure. Algemeen geldende wijzigingen voor de rekentoets werken ook door in de rekentoets ER. De geactualiseerde brochure staat uiterlijk eind september 2015 op Examenblad.nl. Een overstap van regulier naar ER wordt mogelijk (mits aan de voorwaarden wordt voldaan).

I.6 Computer en examens

I.6.4 Rekentoets VO in Facet dan wel ExamenTester

In het schooljaar 2014-2015 hebben ongeveer 350 scholen de rekentoetsen in Facet afgenomen.

Rekentoets in Facet:

Ook hier leert de ervaring van veel scholen dat men (nagenoeg) alle verschillen tussen Facet en ExamenTester tegenkomt tijdens de Proef op de Som.

Rekentoets in ExamenTester:

Van ExamenTester zal geen nieuwe versie worden geleverd. Dat betekent dat in 2015-2016 evenals in 2014-2015 gewerkt wordt met ExamenTester 2.11.

De systeembeheerder hoeft versie 2.11 niet te de-installeren. Wel dient de systeembeheerder de gegevens op te schonen. Eind september 2015 wordt hierover door Cito vanuit Examenblad.nl een instructie gezonden.

De brochure ‘Kaders rekentoets VO 2016’ bevat informatie over de rekentoets zowel in Facet als in ExamenTester. Anders dan in het vorige schooljaar verschijnt er dus niet een afzonderlijke Facet-versie en een afzonderlijke ExamenTester-versie van de brochure. Evenals in de voorgaande schooljaren en evenals de brochure voor BB- en KB-flex heeft deze brochure op onderdelen de status van regelgeving.

Voor de ‘Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets VO 2016’ zie hoofdstuk IV en paragraaf I.0 van deze Septembermededeling.

Pijl omhoog