De Septembermededeling over Normering centrale examens

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2015 die relevant zijn voor Normering centrale examens. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2015 vindt u hier.
 

I. Mededelingen van algemene aard

De volgende examens worden net als vorig jaar afgenomen met behulp van het programma Autoplay:

 • muziek GL/TL, dans GL/TL en drama GL/TL;
 • muziek havo en vwo;
 • kunst havo en vwo.

Anders dan bij de examens 2014 wordt bij het starten van de examens 2015 naar een wachtwoord gevraagd. Over de wijze waarop dit wachtwoord per examen wordt verstrekt, informeren wij u in de maartmededeling 2015.

In de handleiding Autoplay worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • installatie van Autoplay
 • testen van de software en de examens
 • klaarzetten van de examens
 • afnames met Autoplay.

Deze handleiding is te vinden op de website van Cito: http://centraalexamen.cito.nl onder handleidingen en systeembeheer. Daar vindt u ook de systeemeisen voor Autoplay.

N.B. Autoplay draait alleen op Windows, zie voor specifieke informatie de systeemeisen.

Voor meer informatie over deze examens zie de vakinhoudelijke mededelingen.

I.1 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2015

I.1.4 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015

Als gevolg van de referentieniveaus Nederlandse taal zullen bij de centrale examens Nederlands BB en Nederlands vwo hogere prestatie-eisen gelden. Het CvTE zal het scholenveld hierover in september 2014 door middel van een brief informeren.

I.1.7 Bekendmaking N-termen

Eerste tijdvak

Zowel voor het vmbo als voor het havo/vwo worden de N-termen van het eerste tijdvak bekend gemaakt op donderdag 11 juni 2015 om 8.00 uur.

Voor het vmbo is dit een dag later dan in de voorgaande jaren. De belangrijkste reden om de uitslag een dag later bekend te maken is het maximaliseren van zowel correctietijd voor docenten, waar de afgelopen jaren regelmatig klachten over waren, en ruimte voor normering – uiteraard met in acht neming van het belang van de doelgroep: de leerlingen. De tijd tussen het afnemen van de centrale examens eerste en tweede tijdvak en het bekend maken van de normen is altijd al (te) kort, maar zeker in 2015, wanneer de meivakantie in week 19 is geprogrammeerd in plaats van in week 18.

Bekendmaking normering beroepsgerichte vakken

Het CvTE wil de mogelijkheid open laten om in 2015 – evenals in voorgaande jaren – voor de beroepsgerichte vakken in eerste instantie voorlopige N-termen bekend te maken en de definitieve N-termen gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo te publiceren.

In dat geval geldt:

 • Het CvTE maakt op woensdag 3 juni 2015 om 8:00 uur uitsluitend voorlopige N-termen bekend voor de centrale examens beroepsgericht. Op basis van de voorlopige N-term kan het voorlopige CE-cijfer worden vastgesteld.
 • De definitieve N-termen beroepsgericht worden, gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo, op donderdag 11 juni 2015 om 8:00 uur gepubliceerd.
 • De definitieve N-termen zullen niet lager zijn dan de voorlopige N-termen, zodat het definitieve CE-cijfer niet lager kan zijn dan het voorlopige.

Tweede tijdvak

De N-termen voor het tweede tijdvak worden bekend gemaakt op vrijdag 26 juni 2015* om 8:00 uur. Zie voor de gehele indeling van het tweede tijdvak 2015: paragraaf I.5.2 Rooster tweede tijdvak.

* Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 22 september 2014. De datum 30 juni is vervangen door 26 juni.

I.5 Rooster

Het rooster centraal examen 2015 is gepubliceerd met kenmerk CvE-13.01726 datum 18 juni 2013, Staatscourant 2013, nummer 24311. In het rooster 2015 is tevens de duur van de centrale examens bekendgemaakt. De duur van de centrale examens in het tweede tijdvak is gelijk aan de overeenkomstige examens in het eerste tijdvak.

I.5.2 Tweede tijdvak

De afgelopen examenjaren hebben diverse betrokkenen in de examenketen een aantal probleempunten ervaren. Zij hebben deze aan het CvTE voorgelegd:

 • Scholen melden dat er te krappe tijd is voor begeleiden van leerlingen bij hun keuze voor het tweede tijdvak door de verplichte aanmeldingstijd bij DUO(BRON);
 • Docenten melden dat er meer tijd nodig is voor de correctie; er is een toename te zien in de tijd die het overleg met de tweede corrector vraagt;
 • De (voorbereiding voor de) normering vraagt meer tijd;
 • Scholen melden dat ze de bekendmaking van de N-term liever niet achterin de laatste schoolweek krijgen.

Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de afnamemogelijkheden voor Caribisch Nederland in het tweede tijdvak beperkt zijn door het tijdsverschil. De daar afgenomen vakken moeten veelal op de middag worden ingepland.

Keuzes

Om aan de meeste van deze vragen tegemoet te komen is als volgt geschoven:

 • De uitslag van het eerste tijdvak voor het vmbo komt een dag later; DUO/Examendiensten/BRON heeft vervolgens in overleg met het CvTE de aanmelding voor het tweede tijdvak verschoven van maandag 15 juni 2015 12.00 uur naar 17.00 uur. Dan heeft de leerling het weekend vrij om de overweging voor herkansing te doen.
 • Door afname voor vwo en havo vanaf de eerste roosterdag (dinsdag 16 juni) en vmbo óók op de derde dag (donderdag 18 juni) in te plannen, is er meer ruimte ontstaan om vakken naast elkaar te plaatsen. Dit geldt zowel voor kandidaten die in het eerste tijdvak de centrale examens nog niet hebben afgerond als voor afname in Caribisch Nederland.
 • De data voor het tweede tijdvak op scholen zijn in 2015: dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 juni, dit levert twee keuzemogelijkheden meer;
 • Er is voor de docenten meer tijd vrijgekomen voor correctie en overleg;
 • Er is meer tijd vrijgekomen voor normering;
 • De N-term bekendmaking van het tweede tijdvak kan nu in week 26 op vrijdag 26 juni 2015* om 8.00 uur, voor de laatste schoolweek.

Het rooster tweede tijdvak wordt gepubliceerd in de Maartmededeling 2015. De centrale examens in het tweede tijdvak starten op 16 juni (schriftelijke examens). Op 19 juni vinden de examens plaats in de vakken die in het tweede tijdvak als aangewezen vakken door het College voor Toetsen en Examens worden afgenomen. Welke vakken hiervoor worden aangewezen, wordt in maart 2015 gepubliceerd. Naar verwachting behoren alle papieren cse's voor de algemene vakken BB tot de aangewezen vakken.

* Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 22 september 2014. De datum 30 juni is vervangen door 26 juni.

I.6 Gegevensverzameling via elektronische weg

De normering van de examens wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Scholen leveren hiervoor via het programma WOLF gegevens aan voor de schriftelijke examens.

De gegevens van de toetsafnames in ExamenTester en MiniTester worden automatisch uitgewisseld nadat de examensecretaris op de knop dataretour aan Cito heeft gedrukt.

De gegevens van de toetsafnames in Facet worden automatisch uitgewisseld als de afnameleider de afnamegroep afsluit.

Voor alle examens is de afnamedatum bepalend voor de uiterste datum waarop de afnamegegevens met Cito worden uitgewisseld (zie hoofdstuk IV).

I.6.1 Praktijkexamens en papieren examens

Ook in 2015 zenden scholen afnamegegevens van de alfabetisch eerste vijf kandidaten (in sommige gevallen tien, of alle kandidaten) aan Cito. Voor de verzending van de gegevens zijn de scholen aangewezen op het programma WOLF. Voor meer informatie, zie http://wolf.cito.nl.

Pijl omhoog