De Septembermededeling over Aangescherpte exameneisen in het voortgezet onderwijs

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2015 die relevant zijn voor Aangescherpte exameneisen in het voortgezet onderwijs. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2015 vindt u op de pagina van de Septembermededeling.
 

I. Mededelingen van algemene aard

De volgende examens worden net als vorig jaar afgenomen met behulp van het programma Autoplay:

  • muziek GL/TL, dans GL/TL en drama GL/TL;
  • muziek havo en vwo;
  • kunst havo en vwo.

Anders dan bij de examens 2014 wordt bij het starten van de examens 2015 naar een wachtwoord gevraagd. Over de wijze waarop dit wachtwoord per examen wordt verstrekt, informeren wij u in de maartmededeling 2015.

In de handleiding Autoplay worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • installatie van Autoplay
  • testen van de software en de examens
  • klaarzetten van de examens
  • afnames met Autoplay.

Deze handleiding is te vinden op de website van Cito: http://centraalexamen.cito.nl onder handleidingen en systeembeheer. Daar vindt u ook de systeemeisen voor Autoplay.

N.B. Autoplay draait alleen op Windows, zie voor specifieke informatie de systeemeisen.

Voor meer informatie over deze examens zie de vakinhoudelijke mededelingen.

I.1 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2015

I.1.3 Rekentoets VO

Rekentoetswijzers 2015

De rekentoetswijzers voor de rekentoets 2015 zijn gepubliceerd.

U vindt de rekentoetswijzers via www.examenblad.nl > jaarring 2015 > algemeen > rekenen.

De rekentoetswijzers voor 2015 zijn op enkele punten aangepast ten opzichte van de rekentoetswijzers voor 2014. Zie de paragraaf 'Vooraf'.

Afnameperiodes 2015

Conform de mailing vanuit Examenblad.nl van 2 april 2014 gelden voor de rekentoets de volgende afnameperiodes:

Eerste afnameperiode

2F: woensdag 4 maart t/m dinsdag 17 maart 2015

3F: woensdag 11 maart t/m dinsdag 24 maart 2015

Naar verwachting zullen enkele dagen uit de eerste week van de eerste afnameperiode voor 2F worden aangewezen voor de afname van een pilot-rekentoets BB.

Tweede afnameperiode

2F en 3F: donderdag 28 mei t/m dinsdag 9 juni 2015

Brochure Kaders Rekentoets VO 2015 en Activiteitenplanning Rekentoets VO 2015

Deze brochure en activiteitenplanning bevatten tezamen alle benodigde informatie over de rekentoets VO, voor zover in het begin van het schooljaar bekend.

Sinds 1 augustus 2013 geldt artikel 46 van het Eindexamenbesluit VO. Het eerste lid van dit artikel luidt als volgt: 'Het College voor examens stelt regels voor de uitvoering van de rekentoets.'

De regels bedoeld in artikel 46 lid 1 Eindexamenbesluit VO, zijn opgenomen in de brochure Kaders Rekentoets VO 2015. De brochure heeft hierdoor de status van regelgeving.

Het CvTE streeft ernaar om de brochure en de activiteitenplanning voor 1 oktober uit te brengen. De examensecretaris ontvangt hierover een mailing vanuit Examenblad.nl. Omdat het CvTE zoveel mogelijk van de aanbevelingen van de commissie Bosker *) dit schooljaar al wil effectueren, kan de brochure niet gelijktijdig met deze Septembermededeling verschijnen.

*) Zie de mailing vanuit Examenblad.nl van 26 juni 2014 aan de examensecretarissen.

Flitsbijeenkomsten

Evenals in 2013 organiseert het Steunpunt taal en rekenen VO in september/oktober 2014 over de rekentoets VO. In de flitsbijeenkomsten zal met name worden ingegaan op de aanpassingen ten opzichte van het afgelopen schooljaar en op de stappen die naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker worden gezet. De inschrijving verloopt via het Steunpunt.

I.1.4 Gevolgen van de referentieniveaus taal voor de normering van de centrale examens Nederlands 2015

Als gevolg van de referentieniveaus Nederlandse taal zullen bij de centrale examens Nederlands BB en Nederlands vwo hogere prestatie-eisen gelden. Het CvTE zal het scholenveld hierover in september 2014 door middel van een brief informeren.