De Septembermededeling over Rekentoets vo

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2015 die relevant zijn voor Rekentoets vo. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2015 vindt u hier.
 

I. Mededelingen van algemene aard

De volgende examens worden net als vorig jaar afgenomen met behulp van het programma Autoplay:

  • muziek GL/TL, dans GL/TL en drama GL/TL;
  • muziek havo en vwo;
  • kunst havo en vwo.

Anders dan bij de examens 2014 wordt bij het starten van de examens 2015 naar een wachtwoord gevraagd. Over de wijze waarop dit wachtwoord per examen wordt verstrekt, informeren wij u in de maartmededeling 2015.

In de handleiding Autoplay worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • installatie van Autoplay
  • testen van de software en de examens
  • klaarzetten van de examens
  • afnames met Autoplay.

Deze handleiding is te vinden op de website van Cito: http://centraalexamen.cito.nl onder handleidingen en systeembeheer. Daar vindt u ook de systeemeisen voor Autoplay.

N.B. Autoplay draait alleen op Windows, zie voor specifieke informatie de systeemeisen.

Voor meer informatie over deze examens zie de vakinhoudelijke mededelingen.

I.1 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2015

I.1.3 Rekentoets VO

Rekentoetswijzers 2015

De rekentoetswijzers voor de rekentoets 2015 zijn gepubliceerd.

U vindt de rekentoetswijzers via www.examenblad.nl > jaarring 2015 > algemeen > rekenen.

De rekentoetswijzers voor 2015 zijn op enkele punten aangepast ten opzichte van de rekentoetswijzers voor 2014. Zie de paragraaf 'Vooraf'.

Afnameperiodes 2015

Conform de mailing vanuit Examenblad.nl van 2 april 2014 gelden voor de rekentoets de volgende afnameperiodes:

Eerste afnameperiode

2F: woensdag 4 maart t/m dinsdag 17 maart 2015

3F: woensdag 11 maart t/m dinsdag 24 maart 2015

Naar verwachting zullen enkele dagen uit de eerste week van de eerste afnameperiode voor 2F worden aangewezen voor de afname van een pilot-rekentoets BB.

Tweede afnameperiode

2F en 3F: donderdag 28 mei t/m dinsdag 9 juni 2015

Brochure Kaders Rekentoets VO 2015 en Activiteitenplanning Rekentoets VO 2015

Deze brochure en activiteitenplanning bevatten tezamen alle benodigde informatie over de rekentoets VO, voor zover in het begin van het schooljaar bekend.

Sinds 1 augustus 2013 geldt artikel 46 van het Eindexamenbesluit VO. Het eerste lid van dit artikel luidt als volgt: 'Het College voor examens stelt regels voor de uitvoering van de rekentoets.'

De regels bedoeld in artikel 46 lid 1 Eindexamenbesluit VO, zijn opgenomen in de brochure Kaders Rekentoets VO 2015. De brochure heeft hierdoor de status van regelgeving.

Het CvTE streeft ernaar om de brochure en de activiteitenplanning voor 1 oktober uit te brengen. De examensecretaris ontvangt hierover een mailing vanuit Examenblad.nl. Omdat het CvTE zoveel mogelijk van de aanbevelingen van de commissie Bosker *) dit schooljaar al wil effectueren, kan de brochure niet gelijktijdig met deze Septembermededeling verschijnen.

*) Zie de mailing vanuit Examenblad.nl van 26 juni 2014 aan de examensecretarissen.

Flitsbijeenkomsten

Evenals in 2013 organiseert het Steunpunt taal en rekenen VO in september/oktober 2014 flitsbijeenkomsten over de rekentoets VO. In de flitsbijeenkomsten zal met name worden ingegaan op de aanpassingen ten opzichte van het afgelopen schooljaar en op de stappen die naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker worden gezet. De inschrijving verloopt via het Steunpunt.

I.3 Aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

De regelingen rondom aanpassing centrale examens en rekentoets voor leerlingen met een beperking zijn in 2015 ongewijzigd ten opzichte van het centraal examen 2014. In 2015 loopt voor het tweede jaar de pilot aangepaste rekentoets voor leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen. In de administratieve uitvoering van de pilot zijn enkele zaken vereenvoudigd, zo hoeven de kandidaten niet meer via CvTE te worden aangemeld, maar wordt de aangepaste toets besteld in samenhang met de totale examenbestelling. Ook dan nog geldt dat op een later moment kan worden besloten dat de kandidaat niet de aangepaste toets maakt maar de reguliere, of omgekeerd. Zie de brochure over de pilot www.examenblad.nl/onderwerp/pilot-dyscalculie-rekentoets-vo/2015.

Naar aanleiding van vragen van scholen: het is ook in 2015 NIET toegestaan om vanwege een beperking een hulpmiddel toe te staan dat de aard en doelstelling van het centraal examen aantast of kan aantasten. Digitale woordenboeken, eigen formulekaarten of spellings- en grammaticakaarten zijn niet toegestaan. Mocht daardoor naar het oordeel van de school een kandidaat geen recht worden gedaan, dan neemt de school contact op met het CvTE.

Op Examenblad is de informatie betreffende kandidaten met een beperking gebundeld. Daar vindt u ook de brochure. Middels een link op de homepage van Examenblad.nl kunt u de pagina bereiken, of via onderstaande links:

I.3.5. Dyscalculie

Zie de brochure.

I.4 Computer en examens

In het examenjaar 2014 zijn de digitale centrale examens rustig verlopen. ExamenTester was zeer stabiel. Ook de pilots met de nieuwe examensoftware Facet verliepen goed.

I.4.1 Digitale examens in schooljaar 2014-2015

In schooljaar 2014-2015 wordt het aantal scholen dat Facet gebruikt, uitgebreid. Welke examens en toetsen in Facet worden aangeboden en hoe u zich voor Facet kunt aanmelden, is te lezen in het bericht dat op 4 september 2014 via Examenblad naar alle examensecretarissen is verzonden.

In 2015 wordt de rekentoets VO zowel in ExamenTester als in Facet aangeboden. De flexibele en digitale examens in vmbo BB en KB worden alleen in ExamenTester aangeboden. In schooljaar 2014-2015 wordt gewerkt met een licht aangepaste versie van ExamenTester, namelijk versie 2.11.

Meer informatie over het verloop van de digitale examens in 2014, de maatregelen en plannen voor 2015 en de implementatie van het nieuwe computerexamensysteem Facet kunt u vinden in de Brochure Duidelijk digitaal 7.

I.4.4 Rekentoets VO in ExamenTester en pilot met Facet

In examenjaar 2014 is de pilot met de rekentoets in Facet goed verlopen. De rekentoets VO wordt daarom weer zowel in ExamenTester als in Facet aangeboden. Scholen die deelnemen aan de pilot Facet (zie 1.4.1) nemen de rekentoets af in Facet. De overige scholen nemen de rekentoets af met ExamenTester.

Pijl omhoog