De Septembermededeling over natuur- en scheikunde in 2015

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2015 die relevant zijn voor natuur- en scheikunde in 2015. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2015 vindt u hier.
 

I. Mededelingen van algemene aard

De volgende examens worden net als vorig jaar afgenomen met behulp van het programma Autoplay:

 • muziek GL/TL, dans GL/TL en drama GL/TL;
 • muziek havo en vwo;
 • kunst havo en vwo.

Anders dan bij de examens 2014 wordt bij het starten van de examens 2015 naar een wachtwoord gevraagd. Over de wijze waarop dit wachtwoord per examen wordt verstrekt, informeren wij u in de maartmededeling 2015.

In de handleiding Autoplay worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • installatie van Autoplay
 • testen van de software en de examens
 • klaarzetten van de examens
 • afnames met Autoplay.

Deze handleiding is te vinden op de website van Cito: http://centraalexamen.cito.nl onder handleidingen en systeembeheer. Daar vindt u ook de systeemeisen voor Autoplay.

N.B. Autoplay draait alleen op Windows, zie voor specifieke informatie de systeemeisen.

Voor meer informatie over deze examens zie de vakinhoudelijke mededelingen.

I.1 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2015

I.1.1 Examenloket

Ook dit jaar kan het onderwijsveld met vragen over examens voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo en vavo) terecht op één plek: het Examenloket.

Het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het College voor Toetsen en Examens en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebben de handen ineen geslagen en besloten om de voorlichting aan de scholen over examens te bundelen.

Scholen kunnen bij het Examenloket terecht voor vragen die betrekking hebben op de examens voortgezet onderwijs. Het Examenloket beantwoordt de vragen en draagt indien nodig vragen over aan eerdergenoemde instanties. Zo kunnen de scholen rekenen op een eenduidig en juist antwoord.

Verdere informatie over de onderlinge werkwijze van Examenloket en partners en rol van de Examenlijn van het CvTE vindt u op de pagina over de Examenlijn.

I.1.5 Examenprogramma’s en syllabi

Voor de voorbereiding van kandidaten op het centraal examen is naast het examenprogramma de syllabus van het CvTE essentieel (zie ook hoofdstuk III van deze Septembermededeling).

Voor het schoolexamen is het examenprogramma bindend, SLO publiceert handreikingen voor de uitwerking daarvan in het schoolexamen (www.slo.nl).

I.1.6 Toegestane hulpmiddelen

Zie hiervoor ook de Regeling toegestane hulpmiddelen én de vakspecifieke informatie in deze Septembermededeling (hoofdstuk III):

Voor het vmbo zijn bij de hulpmiddelen de volgende aandachtspunten:

 • In 2015 is de 1e editie van BINAS niet langer toegestaan bij nask1 en nask2. Wel toegestaan (en nodig) is de 2e editie. Dit gold ook al in 2013 en 2014;
 • Op verzoek van de examenkandidaat mag het bevoegd gezag van een school bij het vak Engels de examenkandidaat toestemming geven een woordenboek Engels-Engels te gebruiken in plaats van een woordenboek Engels-Nederlands.

Voor het havo/vwo zijn er ten opzichte van 2014 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen:

 • Op verzoek van de examenkandidaat mag het bevoegd gezag van een school bij het vak Engels de examenkandidaat toestemming geven om een woordenboek Engels-Engels te gebruiken in plaats van een woordenboek Engels-Nederlands.
 • In 2015 is bij zowel het centraal examen aardrijkskunde havo als vwo alleen de 54e druk van de Bosatlas toegestaan.
 • De grafische rekenmachine is voor M&O havo in 2015 NIET MEER toegestaan. De eenvoudige rekenmachine uit het basispakket uiteraard wel.
 • Bij het centraal examen volgens het nieuwe examenprogramma economie vwo is de grafische rekenmachine NIET toegestaan, de eenvoudige rekenmachine uit het basispakket uiteraard wel.
 • Bij wiskunde A en B op havo en bij wiskunde A, B en C op vwo is de grafische rekenmachine een toegestaan hulpmiddel. Evenals in 2014 is het een kandidaat in 2015 niet toegestaan de applicatie ZoomMath op zijn grafische rekenmachine te hebben geïnstalleerd. Kijk voor meer informatie in de vakspecifieke informatie in deze Septembermededeling.
 • In 2015 wordt op havo voor het eerst op alle scholen biologie, natuurkunde en scheikunde geëxamineerd volgens het nieuwe programma. Daarbij zijn andere hulpmiddelen toegestaan dan in het verleden het geval was bij deze vakken. Kijkt u hiervoor goed in de Regeling toegestane hulpmiddelen en/of de vakspecifieke informatie verderop in deze Septembermededeling (hoofdstuk III). Bij de bezemexamens volgens de oude examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde op havo zijn nog de hulpmiddelen toegestaan zoals in 2014.

I.1.7 Bekendmaking N-termen

Eerste tijdvak

Zowel voor het vmbo als voor het havo/vwo worden de N-termen van het eerste tijdvak bekend gemaakt op donderdag 11 juni 2015 om 8.00 uur.

Voor het vmbo is dit een dag later dan in de voorgaande jaren. De belangrijkste reden om de uitslag een dag later bekend te maken is het maximaliseren van zowel correctietijd voor docenten, waar de afgelopen jaren regelmatig klachten over waren, en ruimte voor normering – uiteraard met in acht neming van het belang van de doelgroep: de leerlingen. De tijd tussen het afnemen van de centrale examens eerste en tweede tijdvak en het bekend maken van de normen is altijd al (te) kort, maar zeker in 2015, wanneer de meivakantie in week 19 is geprogrammeerd in plaats van in week 18.

Bekendmaking normering beroepsgerichte vakken

Het CvTE wil de mogelijkheid open laten om in 2015 – evenals in voorgaande jaren – voor de beroepsgerichte vakken in eerste instantie voorlopige N-termen bekend te maken en de definitieve N-termen gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo te publiceren.

In dat geval geldt:

 • Het CvTE maakt op woensdag 3 juni 2015 om 8:00 uur uitsluitend voorlopige N-termen bekend voor de centrale examens beroepsgericht. Op basis van de voorlopige N-term kan het voorlopige CE-cijfer worden vastgesteld.
 • De definitieve N-termen beroepsgericht worden, gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo, op donderdag 11 juni 2015 om 8:00 uur gepubliceerd.
 • De definitieve N-termen zullen niet lager zijn dan de voorlopige N-termen, zodat het definitieve CE-cijfer niet lager kan zijn dan het voorlopige.

Tweede tijdvak

De N-termen voor het tweede tijdvak worden bekend gemaakt op vrijdag 26 juni 2015* om 8:00 uur. Zie voor de gehele indeling van het tweede tijdvak 2015: paragraaf I.5.2 Rooster tweede tijdvak.

* Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 22 september 2014. De datum 30 juni is vervangen door 26 juni.

I.1.11 Aandachtspunt bij flexibele centrale examens: geheimhouding

De digitale centrale examens BB en KB en de cspe's (centraal schriftelijk en praktisch examen in de beroepsgerichte vakken) worden door de school zelf ingeroosterd binnen een afnameperiode van 2½ maand en zijn daarmee in tijd flexibel. Anders dan bij de centrale examens die op een vast moment worden afgenomen, zijn de examendocumenten (opgaven, bijlagen, correctievoorschriften) van de flexibele centrale examens na de afname niet openbaar. Dat vergt extra voorzorgen van de school om de geheimhouding te waarborgen.

De richtlijnen met betrekking tot de geheimhouding worden geëxpliciteerd in de brochure 'Kaders Flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB 2015' en in de 'Instructie voor de Examinator' (voor de cspe's, zie III.4.3).

Voor 'BB- en KB-flex' zijn de richtlijnen voor docenten sinds 2013/2014 aangescherpt: zie de vakspecifieke mededelingen in paragraaf III.3.3.

De directeur is er verantwoordelijk voor dat de examinatoren deze richtlijnen in acht nemen.

I.1.13 Wijzigingen in vakspecifieke aandachtspunten

De vakspecifieke informatie (zie hoofdstuk III - Mededelingen per schoolsoort en per vak) bevat wijzigingen waarvan zowel de docent als de examensecretaris op de hoogte moet zijn.

I.5 Rooster

Het rooster centraal examen 2015 is gepubliceerd met kenmerk CvE-13.01726 datum 18 juni 2013, Staatscourant 2013, nummer 24311. In het rooster 2015 is tevens de duur van de centrale examens bekendgemaakt. De duur van de centrale examens in het tweede tijdvak is gelijk aan de overeenkomstige examens in het eerste tijdvak.

I.5.1 Eerste tijdvak

Afnameperiode BB en KB flexibel digitaal

De afnameperiode voor de flexibele en digitale examens in de algemene vakken BB en KB loopt van 30 maart 2015 tot en met vrijdag 19 juni 2015*.

Aardrijkskunde vmbo

De centrale examens van 2015 zijn gebaseerd op het nieuwe examenprogramma en de nieuwe syllabus. Voor kandidaten die in 2014 niet geslaagd zijn voor hun eindexamen zijn er in 2015 bezemexamens aardrijkskunde vmbo beschikbaar. Deze bezemexamens zijn gebaseerd op de syllabus van 2014.

Let wel: De bezemexamens voor aardrijkskunde vmbo zijn alleen beschikbaar als papieren cse. Deze examens mogen alleen op de afnamedagen volgens het rooster worden afgenomen. Zie voor algemene informatie over bezemexamens kunt u terecht bij het Examenloket (examenloket@duo.nl).

*27-10-2014, datum aangepast door de redactie van Examenblad.nl

I.5.2 Tweede tijdvak

De afgelopen examenjaren hebben diverse betrokkenen in de examenketen een aantal probleempunten ervaren. Zij hebben deze aan het CvTE voorgelegd:

 • Scholen melden dat er te krappe tijd is voor begeleiden van leerlingen bij hun keuze voor het tweede tijdvak door de verplichte aanmeldingstijd bij DUO(BRON);
 • Docenten melden dat er meer tijd nodig is voor de correctie; er is een toename te zien in de tijd die het overleg met de tweede corrector vraagt;
 • De (voorbereiding voor de) normering vraagt meer tijd;
 • Scholen melden dat ze de bekendmaking van de N-term liever niet achterin de laatste schoolweek krijgen.

Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de afnamemogelijkheden voor Caribisch Nederland in het tweede tijdvak beperkt zijn door het tijdsverschil. De daar afgenomen vakken moeten veelal op de middag worden ingepland.

Keuzes

Om aan de meeste van deze vragen tegemoet te komen is als volgt geschoven:

 • De uitslag van het eerste tijdvak voor het vmbo komt een dag later; DUO/Examendiensten/BRON heeft vervolgens in overleg met het CvTE de aanmelding voor het tweede tijdvak verschoven van maandag 15 juni 2015 12.00 uur naar 17.00 uur. Dan heeft de leerling het weekend vrij om de overweging voor herkansing te doen.
 • Door afname voor vwo en havo vanaf de eerste roosterdag (dinsdag 16 juni) en vmbo óók op de derde dag (donderdag 18 juni) in te plannen, is er meer ruimte ontstaan om vakken naast elkaar te plaatsen. Dit geldt zowel voor kandidaten die in het eerste tijdvak de centrale examens nog niet hebben afgerond als voor afname in Caribisch Nederland.
 • De data voor het tweede tijdvak op scholen zijn in 2015: dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 juni, dit levert twee keuzemogelijkheden meer;
 • Er is voor de docenten meer tijd vrijgekomen voor correctie en overleg;
 • Er is meer tijd vrijgekomen voor normering;
 • De N-term bekendmaking van het tweede tijdvak kan nu in week 26 op vrijdag 26 juni 2015* om 8.00 uur, voor de laatste schoolweek.

Het rooster tweede tijdvak wordt gepubliceerd in de Maartmededeling 2015. De centrale examens in het tweede tijdvak starten op 16 juni (schriftelijke examens). Op 19 juni vinden de examens plaats in de vakken die in het tweede tijdvak als aangewezen vakken door het College voor Toetsen en Examens worden afgenomen. Welke vakken hiervoor worden aangewezen, wordt in maart 2015 gepubliceerd. Naar verwachting behoren alle papieren cse's voor de algemene vakken BB tot de aangewezen vakken.

* Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 22 september 2014. De datum 30 juni is vervangen door 26 juni.

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

Betreffende de hulpmiddelen is onder II.6 toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens aangegeven waar de overzichten te raadplegen zijn.

III.3 Vmbo algemene vakken

III.3.3 mededelingen per vak

algemene vakken vmbo

vakspecifieke informatie *

syllabi* 2015

Nederlands

info Ne vmbo ce 2015

syllabus

Frans

info Fa ce 2015

syllabus

Duits

info Du ce 2015

syllabus

Engels

info En ce 2015

syllabus

Spaans, Turks, Arabisch

info Sp Tu Ar ce 2015

syllabus

Fries

info Fr ce 2015

syllabus

maatschappijleer II

info ma2 ce 2015

syllabus

wiskunde

info wi ce 2015

syllabus

natuur- en scheikunde I

info nask1 ce 2015

syllabus

natuur- en scheikunde II

info nask2 ce 2015

syllabus

biologie

info bi ce 2015

syllabus

aardrijkskunde

info ak ce 2015

syllabus

geschiedenis

info gs ce 2015

syllabus

economie

info ec ce 2015

syllabus

beeldende vorming

info beeldend ce 2015

syllabus

muziek **

info muziek ce 2015

syllabus

dans **

info dans ce 2015

syllabus

drama **

info drama ce 2015

syllabus

* In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

** Voor specifieke informatie over verklanking-spraak bij Autoplay-examens vmbo, zie het document 'centrale examens en kandidaten met een beperking - nadere toelichting' onderaan paragraaf I.3 van deze Septembermededeling.

IV tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo, schooljaar 2014/2015

In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl is het tijdschema als bijlage opgenomen.