De Septembermededeling over Normering centrale examens

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2014 die relevant zijn voor Normering centrale examens. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2014 vindt u hier.
 

I. Mededelingen van algemene aard

I.1 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2014

I.1.7 Bekendmaking N-termen

Voor het vmbo worden de N-termen van het eerste tijdvak bekend gemaakt op woensdag 11 juni 2014 om 8.00 uur.*

Voor havo/vwo worden de N-termen van het eerste tijdvak bekend gemaakt op donderdag 12 juni 2014 om 8.00 uur.

*Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 28 november 2013

Voor het tweede tijdvak zijn er ten opzichte van 2013 geen veranderingen.

Zie het tijdschema in Hoofdstuk IV.

I.5 Rooster

Het rooster centraal examen 2014 is gepubliceerd met kenmerk CvE-12.01404 datum 19 juni 2012, Staatscourant 2012, nummer 20070 en Regelingen OCW op www.duo.nl. In het rooster 2014 is tevens de duur van de centrale examens bekendgemaakt. De duur van de centrale examens in het tweede tijdvak is gelijk aan de overeenkomstige examens in het eerste tijdvak.

I.5.1 Eerste tijdvak

Afnameperiode BB en KB flexibel digitaal

De afnameperiode voor de flexibele en digitale examens in de algemene vakken BB en KB loopt van 31 maart 2014 tot en met woensdag 18 juni 2014.

Bekendmaking normering beroepsgerichte vakken

Het CvE wil de mogelijkheid open laten om in 2014 – evenals in 2013 en 2012 – voor de beroepsgerichte vakken in eerste instantie voorlopige N-termen bekend te maken en de definitieve N-termen gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo te publiceren.

In dat geval geldt:

  • Het CvE maakt op 4 juni 2014 uitsluitend voorlopige N-termen bekend voor de centrale examens beroepsgericht. Op basis van de voorlopige N-term kan het voorlopige CE-cijfer worden vastgesteld.
  • De definitieve N-termen beroepsgericht worden, gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo, op 11 juni 2014 gepubliceerd.*
  • De definitieve N-termen zullen niet lager zijn dan de voorlopige N-termen, zodat het definitieve CE-cijfer niet lager kan zijn dan het voorlopige.

* Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 28 november 2013.

I.5.2 Tweede tijdvak

Het rooster tweede tijdvak wordt gepubliceerd in de Maartmededeling 2014. De centrale examens in het tweede tijdvak starten op 4 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg (beroepsgerichte programma's), op 11 juni in de gemengde leerweg (beroepsgerichte programma's) en op 16 juni in de overige centrale examens (schriftelijke examens). Op 20 juni vinden de examens plaats in de vakken die in het tweede tijdvak als aangewezen vakken door het College voor Examens worden afgenomen. Welke vakken hiervoor worden aangewezen, wordt in maart 2014 gepubliceerd. Naar verwachting behoren alle papieren cse's voor de algemene vakken BB tot de aangewezen vakken.

* Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 28 november 2013.

I.6 Gegevensverzameling via elektronische weg

De normering van de examens wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde scores. Scholen leveren hiervoor via het programma WOLF gegevens aan voor de schriftelijke examens.

De gegevens van de toetsafnames in ExamenTester en MiniTester worden automatisch uitgewisseld nadat de examensecretaris op de knop dataretour aan Cito heeft gedrukt.

Voor alle examens is de afnamedatum bepalend voor de uiterste datum waarop de afnamegegevens met Cito worden uitgewisseld (zie hoofdstuk IV).

1.6.1 Praktijkexamens en papieren examens

Ook in 2014 zenden scholen afnamegegevens van de alfabetisch eerste vijf kandidaten (in sommige gevallen tien, of alle kandidaten) aan Cito. Voor de verzending van de gegevens zijn de scholen aangewezen op het programma WOLF. Voor meer informatie, zie http://wolf.cito.nl.

Pijl omhoog