De Septembermededeling over natuur- en scheikunde in 2014

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2014 die relevant zijn voor natuur- en scheikunde in 2014. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2014 vindt u hier.
 

I. Mededelingen van algemene aard

I.1 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2014

I.1.5 Examenprogramma’s en syllabi

Voor de voorbereiding van kandidaten op het centraal examen is naast het examenprogramma de syllabus van het CvE essentieel (zie ook hoofdstuk III van deze Septembermededeling).

Voor het schoolexamen is het examenprogramma bindend, SLO publiceert handreikingen voor de uitwerking daarvan in het schoolexamen (www.slo.nl).

I.1.6 Toegestane hulpmiddelen

Voor het vmbo zijn bij de hulpmiddelen de volgende aandachtspunten:

  • In 2014 is de 1e editie van BINAS niet langer toegestaan bij nask1 en nask2. Wel toegestaan (en nodig) is de 2e editie. Dit gold ook al in 2013;
  • De in de voorgaande examenjaren toegepaste voorbeeld-briefsjabloon Nederlands en voorbeeld-briefsjabloon Engels zijn nu ook formeel opgenomen in de regeling.

Voor het havo/vwo zijn er ten opzichte van 2013 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen:

  • In 2014 wordt op het vwo voor het eerst op alle scholen economie geëxamineerd volgens het nieuwe examenprogramma.

Bij het centraal examen volgens het nieuwe examenprogramma economie vwo (in 2015 het enige programma economie vwo) is de grafische rekenmachine NIET toegestaan, de eenvoudige rekenmachine uit het basispakket uiteraard wel. Bij het centraal examen volgens het oude examenprogramma economie (bezem in 2014) blijft de grafische rekenmachine toegestaan.

  • In 2014 is alleen de 54e druk van de Bosatlas bij het centraal examen havo toegestaan en de 53e druk van de Bosatlas bij het centraal examen vwo.

I.1.7 Bekendmaking N-termen

Voor het vmbo worden de N-termen van het eerste tijdvak bekend gemaakt op woensdag 11 juni 2014 om 8.00 uur.*

Voor havo/vwo worden de N-termen van het eerste tijdvak bekend gemaakt op donderdag 12 juni 2014 om 8.00 uur.

*Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 28 november 2013

Voor het tweede tijdvak zijn er ten opzichte van 2013 geen veranderingen.

Zie het tijdschema in Hoofdstuk IV.

I.4 Computers en examen

In het examenjaar 2013 zijn de digitale centrale examens rustig verlopen. ExamenTester was zeer stabiel. Er waren enkele scholen met technische problemen, maar die hadden te maken met de installatie van een verouderde Flash-versie of problemen met geluidskaarten. Ook de inhouden van de packages (de bestanden met de examendocumenten) gaven dit jaar geen aanleiding tot problemen. Bovendien is ook de afname van de rekentoets VO in ExamenTester technisch goed verlopen.

I.4.2 Flexibele en digitale centrale examens vmbo BB en KB 2014 in ExamenTester

In 2014 worden de examens in de algemene vakken vmbo BB en KB landelijk aangeboden als flexibel en digitaal examen in ExamenTester. De afnameperiode zal zowel voor BB als KB beginnen op 31 maart 2014. Scholen kunnen daardoor rekening houden met een eventuele overstap naar papieren centrale examens door de digitale centrale examens te plannen vóór de vaste afnametijdstippen van de papieren centrale examens.

BB- en KB-scholen maken hun keuze voor de flexibele en digitale examens in ExamenTester dan wel de papieren centrale examens bekend via het formulier 'Opgave aantal examenkandidaten' waarmee de examensecretaris voor 15 oktober bij DUO de centrale examens bestelt.

Overstappen / terugvallen naar papieren centrale examens BB en KB

BB- en KB-scholen die voor 28 maart 2014 melden dat zij naar papieren centrale examens willen overstappen, ontvangen de papieren examens in kandidaat-aantallen.

Alle overige scholen die meedoen aan de flexibele en digitale examens BB en KB ontvangen de examenbestanden voor de papieren centrale examens BB en KB op dvd. Deze 'terugval-dvd' is bedoeld om scholen die zich ná 28 maart 2014 alsnog genoodzaakt zien terug te vallen naar papieren centrale examens daartoe maximaal in de gelegenheid te stellen. Afname van papieren centrale examens is alleen toegestaan op de in het examenrooster gepubliceerde data (zie paragraaf 1.5).

Gedetailleerde informatie over de flexibele en digitale centrale examens BB en KB in 2014 treft u aan in de Brochure en de Activiteitenplanning.

I.5 Rooster

Het rooster centraal examen 2014 is gepubliceerd met kenmerk CvE-12.01404 datum 19 juni 2012, Staatscourant 2012, nummer 20070 en Regelingen OCW op www.duo.nl. In het rooster 2014 is tevens de duur van de centrale examens bekendgemaakt. De duur van de centrale examens in het tweede tijdvak is gelijk aan de overeenkomstige examens in het eerste tijdvak.

I.5.1 Eerste tijdvak

Afnameperiode BB en KB flexibel digitaal

De afnameperiode voor de flexibele en digitale examens in de algemene vakken BB en KB loopt van 31 maart 2014 tot en met woensdag 18 juni 2014.

Bekendmaking normering beroepsgerichte vakken

Het CvE wil de mogelijkheid open laten om in 2014 – evenals in 2013 en 2012 – voor de beroepsgerichte vakken in eerste instantie voorlopige N-termen bekend te maken en de definitieve N-termen gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo te publiceren.

In dat geval geldt:

  • Het CvE maakt op 4 juni 2014 uitsluitend voorlopige N-termen bekend voor de centrale examens beroepsgericht. Op basis van de voorlopige N-term kan het voorlopige CE-cijfer worden vastgesteld.
  • De definitieve N-termen beroepsgericht worden, gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo, op 11 juni 2014 gepubliceerd.*
  • De definitieve N-termen zullen niet lager zijn dan de voorlopige N-termen, zodat het definitieve CE-cijfer niet lager kan zijn dan het voorlopige.

* Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 28 november 2013.

I.5.2 Tweede tijdvak

Het rooster tweede tijdvak wordt gepubliceerd in de Maartmededeling 2014. De centrale examens in het tweede tijdvak starten op 4 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg (beroepsgerichte programma's), op 11 juni in de gemengde leerweg (beroepsgerichte programma's) en op 16 juni in de overige centrale examens (schriftelijke examens). Op 20 juni vinden de examens plaats in de vakken die in het tweede tijdvak als aangewezen vakken door het College voor Examens worden afgenomen. Welke vakken hiervoor worden aangewezen, wordt in maart 2014 gepubliceerd. Naar verwachting behoren alle papieren cse's voor de algemene vakken BB tot de aangewezen vakken.

* Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 28 november 2013.

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

Betreffende de hulpmiddelen is onder II.6 toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens aangegeven waar de overzichten te raadplegen zijn.

III.3 Vmbo algemene vakken

III.3.3 mededelingen per vak

algemene vakken vmbo

vakspecifieke informatie *

syllabi* 2014

Nederlands

info Ne vmbo ce 2014

syllabus

Frans

info Fa ce 2014

syllabus

Duits

info Du ce 2014

syllabus

Engels

info En ce 2014

syllabus

Spaans, Turks, Arabisch

info Sp Tu Ar ce 2014

syllabus

Fries

info Fr ce 2014

syllabus

maatschappijleer II

info ma2 ce 2014

syllabus

wiskunde

info wi ce 2014

syllabus

natuur- en scheikunde I

info nask1 ce 2014

syllabus

natuur- en scheikunde II

info nask2 ce 2014

syllabus

biologie

info bi ce 2014

syllabus

aardrijkskunde

info ak ce 2014

syllabus

geschiedenis

info gs ce 2014

syllabus

economie

info ec ce 2014

syllabus

beeldende vorming

info beeldend ce 2014

syllabus

muziek **

info muziek ce 2014

syllabus

dans **

info dans ce 2014

syllabus

drama **

info drama ce 2014

syllabus

* In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

** Voor specifieke informatie over verklanking-spraak bij Autoplay-examens vmbo, zie het document 'centrale examens en kandidaten met een beperking – nadere toelichting' onderaan paragraaf I.3 van deze Septembermededeling.

IV tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo, schooljaar 2013/2014

In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl is het tijdschema als bijlage opgenomen.

* Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 28 november 2013. In het nieuwe document vindt u de nieuwe datum voor de publicatie van de N-termen voor vmbo: woensdag 11 juni 2014 om 08:00 uur. Tevens vindt u de nieuwe datum voor de start van de herkansing van de cspe's voor GL: woensdag 11 juni 2014.

** Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 09 januari 2014. In het nieuwe document vindt u de juiste datum voor de aflevering van de examenpakketten voor de cpe's beeldende vakken vmbo: 3 februari 2014.