De Septembermededeling over Rekentoets vo

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2014 die relevant zijn voor Rekentoets vo. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2014 vindt u hier.
 

I. Mededelingen van algemene aard

I.1 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2014

I.1.4 Rekentoets VO

In het schooljaar 2013-2014 maakt de rekentoets VO voor het eerst deel uit van het eindexamen VO. Het cijfer voor de rekentoets weegt nog niet mee in de uitslagregel.

Gewijzigd Eindexamenbesluit VO

Met ingang van 1 augustus 2013 is het wijzigingsbesluit van 23 april 2012 van kracht geworden, waarmee volgens Artikel II het Eindexamenbesluit VO werd aangepast in verband met onder meer de invoering van de rekentoets als onderdeel van het eindexamen VO. De bepalingen omtrent de uitslag van het examen (vmbo artikel 49, havo-vwo artikel 50 van het Eindexamenbesluit VO) zijn zodanig aangepast dat het cijfer van de rekentoets daarin is opgenomen. Tegelijk met de invoering van de rekentoets als onderdeel van het eindexamen zijn ook de overgangsbepalingen uit het wijzigingsbesluit van 23 april 2012 in werking getreden. In de artikelen VII en VIII zijn invoerings- en overgangsbepalingen vastgesteld die niet tot het Eindexamenbesluit VO zelf behoren en die dus ook niet in het Eindexamenbesluit zelf zijn opgenomen.

Het is goed denkbaar dat dit tot verwarring leidt als scholen er op basis van het gewijzigde Eindexamenbesluit VO vanuit gaan dat, nu het cijfer van de rekentoets is opgenomen in dit besluit (art. 49 en 50), het cijfer ook betrokken moet worden bij de uitslagbepaling. Omdat het Eindexamenbesluit VO samen met de invoerings- en overgangsbepalingen uit het oorspronkelijke wijzigingsbesluit moet worden gelezen, geldt echter dat het cijfer van de rekentoets voor het jaar van de invoering van de rekentoets en het daarop volgende schooljaar nog niet meetelt (zie Artikel VIII: Overgangsrecht Eindexamenbesluit VO).

Concreet betekent dit dat het cijfer van de rekentoets pas vanaf het examenjaar 2015-2016 onderdeel gaat uitmaken van de kernvakkenregel van de slaag- zakregeling. Vanaf dat moment mogen vmbo-leerlingen één vijf hebben voor Nederlands of de rekentoets, waarbij het andere cijfer ten minste een zes moet zijn. Voor havo- en vwo-leerlingen geldt dat vanaf dat moment rekenen toegevoegd wordt aan de kernvakkenregel; dat betekent dat zij dan maximaal één vijf mogen hebben voor Nederlands, Engels, wiskunde (voor zover dat laatste vak in hun pakket zit) en de rekentoets waarbij de andere cijfers ten minste een zes moeten zijn.

Voor vmbo is er vanaf 2013-2014 sprake van een aanscherping voor Nederlands: het eindcijfer mag niet lager zijn dan een vijf. Voor het leerwerktraject (lwt) blijft in 2013-2014 en 2014-2015 de eis gelden dat tenminste een zes voor Nederlands en het beroepsgerichte vak moet worden behaald en de rekentoets is gemaakt. Vanaf 2015-2016 geldt ook voor het lwt dat wanneer leerlingen één vijf hebben voor Nederlands of de rekentoets, het cijfer voor het andere vak ten minste een zes moet zijn.*

*Alinea aangepast door de redactie van Examenblad.nl op 7 maart 2014.

Brochure Kaders Rekentoets VO 2014 en Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Deze brochure en activiteitenplanning bevatten tezamen alle benodigde informatie over de rekentoets VO, voor zover in september 2013 bekend. Als daar aanleiding toe is, brengt het CvE een nieuwe versie van de brochure en/of de activiteitenplanning uit. In dat geval wordt de examensecretaris daarover geïnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Op www.examenblad.nl en op rekentoetsvo.cito.nl staat altijd de meest actuele versie van de brochure en de activiteitenplanning.

Sinds 1 augustus 2013 geldt artikel 46 van het Eindexamenbesluit VO. Het eerste lid van dit artikel luidt als volgt: 'Het College voor examens stelt regels voor de uitvoering van de rekentoets.'

De regels bedoeld in artikel 46 lid 1 Eindexamenbesluit VO, zijn opgenomen in de brochure Kaders Rekentoets VO 2014.

Rekenen op Examenblad.nl

Examenblad.nl is uitgebreid met een pagina voor rekenen:

www.examenblad.nl

kies: uitklapmenu onder 'algemeen'kies: rekenen

of: kies: uitklapmenu onder 'vwo' of 'havo' kies: rekenen 3F

of: kies: uitklapmenu onder 'TL', 'GL', KB' of 'BB' kies: rekenen 2F

Zoals voor alle informatie op Examenblad.nl geldt, geldt ook voor rekenen: kies eerst de juiste jaarring.

Flitsbijeenkomsten

Evenals in 2012 worden in oktober 2013 flitsbijeenkomsten over de rekentoets VO georganiseerd. Informatie over het programma en de inschrijving is te vinden bij het Steunpunt taal en rekenen VO.

Staatsexamens VO

In de evaluatiebijeenkomst van de staatsexamens VO met de betreffende vso-scholen op 2 oktober 2013 wordt eveneens aandacht besteed aan de rekentoets. De contactpersonen van deze vso-scholen krijgen hier een uitnodiging voor. Er komt dus geen aparte flitsbijeenkomst voor de vso-scholen die deelnemen aan de staatsexamens VO.

Het staatsexamenbesluit VO is overeenkomstig het Eindexamenbesluit VO gewijzigd. Dit betekent dat bij het staatsexamen in 2014 voor het afronden van een diploma de rekentoets verplicht is, echter nog niet meetelt in de uitslagbepaling.

I.4 Computers en examen

In het examenjaar 2013 zijn de digitale centrale examens rustig verlopen. ExamenTester was zeer stabiel. Er waren enkele scholen met technische problemen, maar die hadden te maken met de installatie van een verouderde Flash-versie of problemen met geluidskaarten. Ook de inhouden van de packages (de bestanden met de examendocumenten) gaven dit jaar geen aanleiding tot problemen. Bovendien is ook de afname van de rekentoets VO in ExamenTester technisch goed verlopen.

1.4.1 Digitale examens in schooljaar 2013-2014

In 2014 worden de flexibele en digitale examens in vmbo BB en KB en de rekentoets VO weer in ExamenTester aangeboden. In schooljaar 2013-2014 wordt gewerkt met een licht aangepaste versie van ExamenTester, namelijk versie 2.10B. Daarnaast zullen 250 scholen deelnemen aan een pilot met het nieuwe computerexamensysteem Facet.

Meer informatie over het verloop van de digitale examens in 2013, de maatregelen en plannen voor 2014 en de implementatie van het nieuwe computerexamensysteem Facet treft u aan in de brochure.

I.4.4 Rekentoets VO in ExamenTester en pilot met Facet

De rekentoets VO wordt in 2014 net als in 2013 aangeboden in ExamenTester. Daarnaast zullen 250 scholen deelnemen aan een pilot met de rekentoets VO in Facet.