De Septembermededeling over maatschappijleer in 2013

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2013 die relevant zijn voor maatschappijleer in 2013. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2013 vindt u hier.
 

I Mededelingen van algemene aard

I.5 Rooster

Het rooster centraal examen 2013 is gepubliceerd met kenmerk CvE-11.01610 datum 21 juni 2011, Staatscourant 2011, nummer 14125 en Regelingen OCW op www.duo.nl. In het rooster 2013 is de duur van de centrale examens bekendgemaakt. De duur van de centrale examens in het tweede tijdvak is gelijk aan de overeenkomstige examens in het eerste tijdvak.

I.5.1 Eerste tijdvak

Afnameperiode BB en KB flexibel digitaal

De afnameperiode voor de flexibele en digitale examens in de algemene vakken BB en KB loopt van 1 april 2013 tot en met woensdag 19 juni 2013.

Bekendmaking normering beroepsgerichte vakken

Het CvE wil de mogelijkheid open laten om in 2013 – evenals in 2012 – voor de beroepsgerichte vakken in eerste instantie voorlopige N-termen bekend te maken en de definitieve N-termen gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo te publiceren.

In dat geval zou gelden:

  • Het CvE maakt op 5 juni 2013 uitsluitend voorlopige N-termen bekend voor de centrale examens beroepsgericht. Op basis van de voorlopige N-term kan het voorlopige CE-cijfer worden vastgesteld.
  • De definitieve N-termen beroepsgericht worden, gelijktijdig met de N-termen voor de algemene vakken vmbo, op 12 juni 2013 gepubliceerd.
  • De definitieve N-termen zullen niet lager zijn dan de voorlopige N-termen, zodat het definitieve CE-cijfer niet lager kan zijn dan het voorlopige.

In de komende Maartmededeling zal uitsluitsel worden gegeven over de datum van het bekend worden van de definitieve N-term. Als het besluit hierover eerder bekend is, worden de desbetreffende examensecretarissen hierover geïnformeerd via een mailing vanuit Examenblad.nl.

I.5.2 Tweede tijdvak

Het rooster tweede tijdvak wordt gepubliceerd in de Maartmededeling 2013. De centrale examens in het tweede tijdvak starten op 5 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg (beroepsgerichte programma's) en op 17 juni in de andere vormen van onderwijs (schriftelijke examens). Op 21 juni vinden de examens plaats in de vakken die in het tweede tijdvak als aangewezen vakken door het College van Examens worden afgenomen. Welke vakken hiervoor worden aangewezen, wordt in maart 2013 gepubliceerd. Naar verwachting behoren alle papieren cse's voor de algemene vakken BB tot de aangewezen vakken.

II. Publicaties van algemeen verbindende voorschriften en mededelingen

II.6 Toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens

In 2013 is op slechts enkele onderdelen sprake van een wijziging in de toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen. Zie paragraaf I.2.5 Toegestane hulpmiddelen.

De toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen 2013 zijn geregeld in de Regeling 'Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013', kenmerk: CvE-11.01610, datum: 21 juni 2011, Staatscourant 2011, nr. 14125.

De Regeling heeft voor de hulpmiddelen bij het centraal examen de volgende specifieke bijlagen:

  • bijlage 2A: hulpmiddelen centraal examen vmbo 2013
  • bijlage 2B: hulpmiddelen centraal examen havo en vwo 2013

De Regeling en bijlagen zijn te raadplegen via deze Septembermededeling eindexamens 2013 op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

Als een vak in dit overzicht niet is opgenomen, zijn voor dit vak bij het examen 2013 geen specifieke bijzonderheden te melden.

Betreffende de hulpmiddelen is onder II.6 toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens aangegeven waar de overzichten te raadplegen zijn.

III.3 Vmbo algemene vakken

III.3.3 mededelingen per vak

algemene vakken vmbo

vakspecifieke informatie *

syllabi* 2013

Nederlands

info Ne ce 2013

syllabus

Frans

info Fa ce 2013

syllabus

Duits

info Du ce 2013

syllabus

Engels

info En ce 2013

syllabus

Spaans, Turks, Arabisch

info Sp Tu Ar ce 2013

syllabus

Fries

info Fr ce 2013

syllabus

maatschappijleer II

info ma2 ce 2013

syllabus

wiskunde

info wi ce 2013

syllabus

natuur- en scheikunde I

info nask1 ce 2013

syllabus

natuur- en scheikunde II

info nask2 ce 2013

syllabus

biologie

info bi ce 2013

syllabus

aardrijkskunde

info ak ce 2013

syllabus

geschiedenis

info gs ce 2013

syllabus

economie

info ec ce 2013

syllabus

beeldende vorming

info beeldend ce 2013

syllabus

muziek

info muziek ce 2013

syllabus

dans, drama

info dans drama ce 2013

syllabus dans

syllabus drama

* In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.