De Septembermededeling over Bijzondere groepen kandidaten

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2013 die relevant zijn voor Bijzondere groepen kandidaten. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2013 vindt u hier.
 

I Mededelingen van algemene aard

I.1 Examenpakketten

De Daisy-CD met ingesproken tekst wordt net als voorheen geleverd in leerlingenaantallen conform de bestelling door de school. De CD met het bestand voor spraaksynthese wordt eveneens geleverd in leerlingenaantallen conform de bestelling. Dit is dus anders dan bij de tekst-CD (bedoeld voor vergroting en spraaksynthese) die in voorgaande jaren per examen in een enkel exemplaar aan de scholen werd geleverd. De CD bestemd voor spraaksynthese wordt geleverd voor eerste en tweede tijdvak in een aparte verpakking. De Daisy-CD wordt op bestelling geleverd voor het eerste tijdvak. Voor het tweede tijdvak wordt alleen een Daisy-CD geleverd voor Nederlands en Engels (alle schooltypen). Voor de overige examens wordt geen Daisy-CD geleverd. Bij die examens hebben kandidaten die in het eerste tijdvak de Daisy gebruikten, recht op een (individuele) voorleeshulp.

De centrale examens 2013 worden geleverd in lettergrootte 12, op wit papier dat iets zwaarder is dan voorheen. Nadere toelichting over de nieuwe lettergrootte en de handelwijze bij het gebruik van aanvullende materialen voor leerlingen met een beperking is in de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl opgenomen in het document 'centrale examens en kandidaten met een beperking - nadere toelichting' (paragraaf I.3).

Anders dan in voorgaande jaren is het vooraf openen van een verzegelde set in 2013 niet toegestaan. De verzegelde sets dienen verzegeld te blijven tot in de examenruimte voor de start van de zitting. Dat geldt voor de sets met papieren opgaven voor de centraal schriftelijke examens, en voor de verzegelde verpakking met Daisy- en spraaksynthese-CD's. Het aantal exemplaren per set opgaven wordt komend jaar bepaald door gelimiteerde pakketdikte in verband met de sealing, afgeronde aantallen (veelvoud van vijf), zwaarder papier en groter lettertype.

Een aantal scholen heeft gemeld dat ze voor de examens 2012 een groot aantal sets opgaven met vijf exemplaren hebben ontvangen. Dit vroeg om een aangepaste examenorganisatie. De oorzaak was een (systeemtechnisch) foutief ingestelde setvolume.

I.2 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2013

I.2.12 Minitoetsen cspe’s verklankbaar

De minitoetsen in alle cspe's (beroepsgerichte vakken) worden in 2013 standaard afgenomen met behulp van de computer en het programma MiniTester.

Alle varianten van alle minitoetsen zijn verklankt. Daardoor kan de kandidaat geluidsfragmenten afspelen waarin de tekst van het beeldscherm wordt voorgelezen (zie III.4.6).

I.3 Aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

I.3.1. kandidaten met een visuele beperking

Voor kandidaten met een visuele beperking is het standaard papieren of digitale examen in het algemeen niet bruikbaar. In dat geval wordt een aangepast examen afgelegd, dat te bestellen is via een speciaal formulier bij examens@duo.nl. De aanpassing betekent levering van een voor de kandidaat geschikt aangepast examen, of als aanpassing niet goed mogelijk is toewijzing van een staatsexamengecommitteerde die samen met de eigen examinator het examen aanpast. Dat laatste gebeurt standaard bij o.a. aardrijkskunde en kunst (algemeen) havo en vwo. Na ontvangst van het formulier wordt met de school contact opgenomen om te bezien welke aanpassingen nodig en mogelijk zijn.

Nadere informatie is opgenomen in de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl in het document 'centrale examens en kandidaten met een beperking - nadere toelichting' onderaan deze paragraaf.

I.3.2. kandidaten met een auditieve beperking

Sommige (digitale) examens bevatten geluidsfragmenten en zijn daardoor niet altijd bruikbaar voor leerlingen met een auditieve beperking. Als de school meedoet aan digitale examens (examentester of autoplay) kan voor kandidaten met een auditieve beperking een aangepast examen worden besteld, formulier aan te vragen bij examens@duo.nl. Bij de digitale examens BB en KB wordt een aangepast digitaal examen geleverd waarbij geluid geen rol speelt. Bij de examens kunst (algemeen) havo en vwo wordt een staatsexamengecommitteerde toegewezen die samen met de eigen examinator het examen aanpast.

De digitale rekentoets bevat geen geluidsfragmenten en behoeft dus geen aanpassing voor kandidaten met een auditieve beperking. Hetzelfde geldt (vanzelfsprekend) voor alle papieren examens.

Nadere informatie is opgenomen in de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl in het document 'centrale examens en kandidaten met een beperking - nadere toelichting' onderaan deze paragraaf.

I.3.3. kandidaten met een leesbeperking (dyslexie)

Voor kandidaten met een leesbeperking (dyslexie) wordt op bestelling een Daisy-CD geleverd met gesproken tekst van het (overigens niet aangepaste) examen, of een spraaksynthese-CD met een bestand dat bruikbaar is voor computerspraak. Bij het tweede tijdvak is geen Daisy-CD beschikbaar. De kandidaat die in het eerste tijdvak de Daisy gebruikte, heeft in het tweede tijdvak recht op een individuele voorleeshulp.

Grootschrift wordt voor kandidaten met een leesbeperking vanaf het centraal examen 2013 niet geleverd. De examens hebben lettergrootte 12, en hebben daarmee letters van voldoende grootte. Het is dan ook niet meer toegestaan om de envelop voor aanvang van de zitting te openen en het werk te vergroten.

Nadere informatie is opgenomen in de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl in het document 'centrale examens en kandidaten met een beperking - nadere toelichting' onderaan deze paragraaf.

I.3.4. algemeen

De onder I.3.1 t/m I.3.3 aangeboden examens kunnen met inachtneming van artikel 55 van het Eindexamenbesluit worden ingezet bij kandidaten die daarop op grond van hun beperking en de daarmee samenhangende regelgeving recht hebben. Het is niet toegestaan de examens zelf aan te passen, onderdelen weg te laten of anders te beoordelen (bijvoorbeeld spelling). Als een zware beperking maakt dat het leveringsaanbod niet adequaat is (bijvoorbeeld bij een kandidaat met een lichamelijke beperking die kan spreken noch schrijven) neemt de directeur via het speciale formulier van examens@duo.nl contact op met CvE en DUO.

Nadere informatie is opgenomen in de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl in het document 'centrale examens en kandidaten met een beperking – nadere toelichting' onderaan deze paragraaf.

Pijl omhoog