De Septembermededeling over maatschappijleer II GL en TL vmbo 2011

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2011 die relevant zijn voor maatschappijleer II GL en TL vmbo 2011. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2011 vindt u hier.
 

I Mededelingen van algemene aard

I.2 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2011

I.2.6 Aanpassingen slaag-zakregels

De staatssecretaris heeft op 26 augustus 2010 de Algemene Maatregel van Bestuur naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer heeft na het debat op 23 september 2010 geen aanleiding gezien om dit besluit te wijzigen.

De invoering van de aanpassingen van de slaag-zakregels is als volgt gefaseerd:

 • 1. 
  de maatregel "gemiddeld een voldoende voor de centrale examens" gaat in bij de examens in 2012 (schooljaar 2011-2012) en
 • 2. 
  de maatregel "maximaal één vijf als eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde" gaat in bij de examens in 2013 (schooljaar 2012-2013).

De scholen ontvangen hierover binnenkort een brief van de staatsecretaris.

I.2.7 Toegestane hulpmiddelen

De toegestane hulpmiddelen zijn in 2011 zijn voor het vmbo ongewijzigd ten opzichte van 2010.

In 2011 worden op het vwo voor het laatst examens volgens de oude profielen afgenomen, door de staatsexamencommissie. Alleen bij wiskunde A1/A1,2/B1/B1,2 gelden voor de vakken in de oude profielen andere hulpmiddelen dan in de vernieuwde profielen: in de oude profielen is bij de wiskundevakken een formulekaart toegestaan, in de vernieuwde profielen is dat hulpmiddel bij wiskunde vervallen.

I.3 Aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

I.3.1 kandidaten met een visuele of auditieve beperking

Centrale examens voor kandidaten met een visuele beperking moeten worden besteld met een speciaal bij DUO aan te vragen formulier.

Voor digitale examens is soms ook een aanpassing nodig ten behoeve van kandidaten met een auditieve beperking. Dat kan betekenen dat het examen wordt aangepast (BB digitaal); of dat voor deze kandidaat verwezen wordt naar het papieren examen (KB digitaal), of dat een staatsexamengecommitteerde wordt toegewezen (kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) op havo en vwo). Ook deze groep kandidaten kan middels een speciaal formulier worden aangemeld.

Aanvragen van formulieren voor beide groepen bij examens@duo.nl.

I.3.2 kandidaten met een leesbeperking (dyslexie)

De levering ten behoeve van kandidaten met een leesbeperking wijkt in 2011 niet af van die in voorgaande jaren. Hieronder wordt dit nader uitgewerkt. Naar aanleiding van vragen in 2010 wordt ten aanzien van de Daisy nogmaals extra de aandacht gevestigd op het volgende: De kandidaat heeft op grond van zijn beperking recht op audio (= voorlezen). De school dient het voorlezen zelf te regelen door een individuele voorleeshulp in te zetten. Alleen voor het eerste tijdvak wordt als service aan de school deze individuele voorleeshulp als Daisy geleverd. Bij de grote aantallen kandidaten in het eerste tijdvak immers is het organiseren van individuele voorleeshulpen voor de school organisatorisch heel moeilijk.

 • a. 
  Voor kandidaten die o.g.v. het deskundigenrapport recht hebben op auditieve ondersteuning, is op bestelling een Daisy-CD met ingesproken tekst beschikbaar, of een pdf (tekstbestand) voor audio middels spraaksynthese (kunstmatige stem). De Daisy is beschikbaar voor het eerste tijdvak. Als een kandidaat recht heeft op auditieve ondersteuning, geldt dat voor eerste én tweede tijdvak en moet de school in het tweede tijdvak zelf een voorziening treffen. Overigens geldt het recht op audio dan ook voor het schoolexamen; ook daar moet de school dan een met de gesproken tekst gelijkwaardige voorziening hebben getroffen. Daisy en pdf worden (indien besteld) geleverd voor alle examens met papier, ook voor het examen nask1 TL Compex en de examens kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) in Authorware. De pdf of Daisy betreft dan uitsluitend het papieren deel (dat bij deze examens het meeste leeswerk bevat).
 • b. 
  Sinds het centraal examen 2007 worden de examens geleverd in een grotere letter (punt 11) en voor havo en vwo in een ander lettertype dan voorheen. Waar voorheen dyslectische kandidaten grootschrift nodig hadden, is dat door de grotere letter en het andere lettertype voor een deel van de kandidaten niet meer nodig. Scholen worden dringend aangeraden, met de kandidaten aan de hand van een centraal examen (vanaf 2007) na te gaan of vergroting nodig is, en alleen zelf te vergroten indien nodig. Als les- en toetsmateriaal voorafgaand aan het centraal examen in letterpunt 11 was, is er geen reden om tot vergroting over te gaan. Als de dyslectische kandidaat zijn examen maakt aan de computer, kan hem ook in plaats van een papieren vergroting de digitale pdf worden aangeboden. Daarbij kan hij steeds op maat en naar wens vergroten.
 • c. 
  Bij vergroting kan het zijn dat de maatvoering van een tekening niet meer klopt. Ook zijn soms essentiële grijsnuances in de vergrote kopie niet zichtbaar. De algemene regel is dan ook: de kandidaat met een leesbeperking gebruikt het vergrote werk voor het lezen, en gebruikt voor afbeeldingen en tekeningen een origineel examen. Incidenteel blijkt ook informatie uit tabellen e.d. weg te vallen. Dat laatste kan worden voorkomen door de pdf niet rechtstreeks vergroot af te drukken maar eerst 1 op 1, en daarna op de kopieermachine te vergroten. Ook daarom moet het grootschrift als leeshulp bij tekstmateriaal worden gebruikt, en het origineel voor alle tabel- en grafiekwerk.
 • d. 
  Bij beperkingen mag de school aanpassingen treffen in de vorm waarin het examen wordt aangeboden. Een voorbeeld daarvan is audio of grootschrift. De exameneisen zelf echter gelden onverkort. Dat geldt ook voor de spellingseisen bij Nederlands, en bij Engels GL/TL. De school mag de kandidaat echter wel hulpmiddelen aanreiken. Een vaak functioneel hulpmiddel is de computer als schrijfgerei. De spellingscontrole (Nederlands of Engels) mag door de kandidaat worden gebruikt. Als de kandidaat een zeer ernstige leesbeperking heeft die het toetsenbord van de computer onbruikbaar maakt, kan de school contact opnemen met de inspectie.

I.3.3 Nadere informatie over aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

Speciale maatregelen ten behoeve van kandidaten met een beperking moeten worden aangemeld bij de Inspectie van het Onderwijs (artikel 55 Eindexamenbesluit).

De volgende documenten zijn beschikbaar in de digitale versie van de Septembermededeling eindexamens 2011 op Examenblad.nl (www.examenblad.nl):

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

Als een vak in dit overzicht niet is opgenomen, zijn voor dit vak bij het examen 2011 geen specifieke bijzonderheden te melden.

Betreffende de hulpmiddelen is onder 'II.6 toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens' aangegeven waar de overzichten te raadplegen zijn.

III.3 Vmbo algemene vakken

III.3.3 mededelingen per vak

algemene vakken vmbo

vakspecifieke informatie *

syllabi* 2011

Nederlands

info Ne ce 2011

syllabus

Frans

info Fa ce 2011

syllabus

Duits

info Du ce 2011

syllabus

Engels

info En ce 2011

syllabus

Spaans, Turks, Arabisch

info Sp Tu Ar ce 2011

syllabus

Fries

info Fr ce 2011

syllabus

maatschappijleer II

info ma2 ce 2011

syllabus

wiskunde

info wi ce 2011

syllabus

natuur- en scheikunde I

info nask1 ce 2011

syllabus

natuur- en scheikunde II

info nask2 ce 2011

syllabus

biologie

info bi ce 2011

syllabus

aardrijkskunde

info ak ce 2011

syllabus

geschiedenis

info gs ce 2011

syllabus

economie

info ec ce 2011

syllabus

beeldende vorming

info beeldend ce 2011

syllabus

muziek

info muziek ce 2011

syllabus

dans, drama

info dans drama ce 2011

syllabus dans

syllabus drama

* In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

Pijl omhoog