De Septembermededeling over maatschappijleer in 2011

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2011 die relevant zijn voor maatschappijleer in 2011. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2011 vindt u hier.
 

I Mededelingen van algemene aard

I.2 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2011

I.2.6 Aanpassingen slaag-zakregels

De staatssecretaris heeft op 26 augustus 2010 de Algemene Maatregel van Bestuur naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer heeft na het debat op 23 september 2010 geen aanleiding gezien om dit besluit te wijzigen.

De invoering van de aanpassingen van de slaag-zakregels is als volgt gefaseerd:

 • 1. 
  de maatregel "gemiddeld een voldoende voor de centrale examens" gaat in bij de examens in 2012 (schooljaar 2011-2012) en
 • 2. 
  de maatregel "maximaal één vijf als eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels of wiskunde" gaat in bij de examens in 2013 (schooljaar 2012-2013).

De scholen ontvangen hierover binnenkort een brief van de staatsecretaris.

I.2.7 Toegestane hulpmiddelen

De toegestane hulpmiddelen zijn in 2011 zijn voor het vmbo ongewijzigd ten opzichte van 2010.

In 2011 worden op het vwo voor het laatst examens volgens de oude profielen afgenomen, door de staatsexamencommissie. Alleen bij wiskunde A1/A1,2/B1/B1,2 gelden voor de vakken in de oude profielen andere hulpmiddelen dan in de vernieuwde profielen: in de oude profielen is bij de wiskundevakken een formulekaart toegestaan, in de vernieuwde profielen is dat hulpmiddel bij wiskunde vervallen.

I.3 Aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

I.3.1 kandidaten met een visuele of auditieve beperking

Centrale examens voor kandidaten met een visuele beperking moeten worden besteld met een speciaal bij DUO aan te vragen formulier.

Voor digitale examens is soms ook een aanpassing nodig ten behoeve van kandidaten met een auditieve beperking. Dat kan betekenen dat het examen wordt aangepast (BB digitaal); of dat voor deze kandidaat verwezen wordt naar het papieren examen (KB digitaal), of dat een staatsexamengecommitteerde wordt toegewezen (kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) op havo en vwo). Ook deze groep kandidaten kan middels een speciaal formulier worden aangemeld.

Aanvragen van formulieren voor beide groepen bij examens@duo.nl.

I.3.2 kandidaten met een leesbeperking (dyslexie)

De levering ten behoeve van kandidaten met een leesbeperking wijkt in 2011 niet af van die in voorgaande jaren. Hieronder wordt dit nader uitgewerkt. Naar aanleiding van vragen in 2010 wordt ten aanzien van de Daisy nogmaals extra de aandacht gevestigd op het volgende: De kandidaat heeft op grond van zijn beperking recht op audio (= voorlezen). De school dient het voorlezen zelf te regelen door een individuele voorleeshulp in te zetten. Alleen voor het eerste tijdvak wordt als service aan de school deze individuele voorleeshulp als Daisy geleverd. Bij de grote aantallen kandidaten in het eerste tijdvak immers is het organiseren van individuele voorleeshulpen voor de school organisatorisch heel moeilijk.

 • a. 
  Voor kandidaten die o.g.v. het deskundigenrapport recht hebben op auditieve ondersteuning, is op bestelling een Daisy-CD met ingesproken tekst beschikbaar, of een pdf (tekstbestand) voor audio middels spraaksynthese (kunstmatige stem). De Daisy is beschikbaar voor het eerste tijdvak. Als een kandidaat recht heeft op auditieve ondersteuning, geldt dat voor eerste én tweede tijdvak en moet de school in het tweede tijdvak zelf een voorziening treffen. Overigens geldt het recht op audio dan ook voor het schoolexamen; ook daar moet de school dan een met de gesproken tekst gelijkwaardige voorziening hebben getroffen. Daisy en pdf worden (indien besteld) geleverd voor alle examens met papier, ook voor het examen nask1 TL Compex en de examens kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen) in Authorware. De pdf of Daisy betreft dan uitsluitend het papieren deel (dat bij deze examens het meeste leeswerk bevat).
 • b. 
  Sinds het centraal examen 2007 worden de examens geleverd in een grotere letter (punt 11) en voor havo en vwo in een ander lettertype dan voorheen. Waar voorheen dyslectische kandidaten grootschrift nodig hadden, is dat door de grotere letter en het andere lettertype voor een deel van de kandidaten niet meer nodig. Scholen worden dringend aangeraden, met de kandidaten aan de hand van een centraal examen (vanaf 2007) na te gaan of vergroting nodig is, en alleen zelf te vergroten indien nodig. Als les- en toetsmateriaal voorafgaand aan het centraal examen in letterpunt 11 was, is er geen reden om tot vergroting over te gaan. Als de dyslectische kandidaat zijn examen maakt aan de computer, kan hem ook in plaats van een papieren vergroting de digitale pdf worden aangeboden. Daarbij kan hij steeds op maat en naar wens vergroten.
 • c. 
  Bij vergroting kan het zijn dat de maatvoering van een tekening niet meer klopt. Ook zijn soms essentiële grijsnuances in de vergrote kopie niet zichtbaar. De algemene regel is dan ook: de kandidaat met een leesbeperking gebruikt het vergrote werk voor het lezen, en gebruikt voor afbeeldingen en tekeningen een origineel examen. Incidenteel blijkt ook informatie uit tabellen e.d. weg te vallen. Dat laatste kan worden voorkomen door de pdf niet rechtstreeks vergroot af te drukken maar eerst 1 op 1, en daarna op de kopieermachine te vergroten. Ook daarom moet het grootschrift als leeshulp bij tekstmateriaal worden gebruikt, en het origineel voor alle tabel- en grafiekwerk.
 • d. 
  Bij beperkingen mag de school aanpassingen treffen in de vorm waarin het examen wordt aangeboden. Een voorbeeld daarvan is audio of grootschrift. De exameneisen zelf echter gelden onverkort. Dat geldt ook voor de spellingseisen bij Nederlands, en bij Engels GL/TL. De school mag de kandidaat echter wel hulpmiddelen aanreiken. Een vaak functioneel hulpmiddel is de computer als schrijfgerei. De spellingscontrole (Nederlands of Engels) mag door de kandidaat worden gebruikt. Als de kandidaat een zeer ernstige leesbeperking heeft die het toetsenbord van de computer onbruikbaar maakt, kan de school contact opnemen met de inspectie.

I.3.3 Nadere informatie over aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

Speciale maatregelen ten behoeve van kandidaten met een beperking moeten worden aangemeld bij de Inspectie van het Onderwijs (artikel 55 Eindexamenbesluit).

De volgende documenten zijn beschikbaar in de digitale versie van de Septembermededeling eindexamens 2011 op Examenblad.nl (www.examenblad.nl):

I.5 Rooster

Het rooster centraal examen 2011 is gepubliceerd met kenmerk CEVO-09.0814 datum 9 juni 2009, Staatscourant 2008, nummer 128 en Regelingen OCW op www.duo.nl. In het rooster 2011 is de duur van de centrale examens bekendgemaakt. De duur van de centrale examens in het tweede tijdvak is gelijk aan de overeenkomstige examens in het eerste tijdvak.

I.5.2 Tweede tijdvak

Het rooster tweede tijdvak wordt gepubliceerd in de Maartmededeling 2011. De centrale examens in het tweede tijdvak starten op 8 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg (beroepsgerichte programma's) en op 20 juni in de andere vormen van onderwijs (schriftelijke examens). Op 24 juni vinden de examens plaats in de vakken die in het tweede tijdvak als aangewezen vakken door het College van Examens worden afgenomen. Welke vakken hiervoor worden aangewezen, wordt in maart 2011 gepubliceerd. Naar verwachting zullen de papieren cse's voor (een deel van) de algemene vakken BB behoren tot de aangewezen vakken.

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

Als een vak in dit overzicht niet is opgenomen, zijn voor dit vak bij het examen 2011 geen specifieke bijzonderheden te melden.

Betreffende de hulpmiddelen is onder 'II.6 toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens' aangegeven waar de overzichten te raadplegen zijn.

III.3 Vmbo algemene vakken

III.3.3 mededelingen per vak

algemene vakken vmbo

vakspecifieke informatie *

syllabi* 2011

Nederlands

info Ne ce 2011

syllabus

Frans

info Fa ce 2011

syllabus

Duits

info Du ce 2011

syllabus

Engels

info En ce 2011

syllabus

Spaans, Turks, Arabisch

info Sp Tu Ar ce 2011

syllabus

Fries

info Fr ce 2011

syllabus

maatschappijleer II

info ma2 ce 2011

syllabus

wiskunde

info wi ce 2011

syllabus

natuur- en scheikunde I

info nask1 ce 2011

syllabus

natuur- en scheikunde II

info nask2 ce 2011

syllabus

biologie

info bi ce 2011

syllabus

aardrijkskunde

info ak ce 2011

syllabus

geschiedenis

info gs ce 2011

syllabus

economie

info ec ce 2011

syllabus

beeldende vorming

info beeldend ce 2011

syllabus

muziek

info muziek ce 2011

syllabus

dans, drama

info dans drama ce 2011

syllabus dans

syllabus drama

* In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

IV tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo, 2010/2011

2010/2011, maand

voor wie

Gebeurtenis

September

alle scholen

Ontvangst van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2011 vwo, havo en vmbo

november

alle scholen

Ontvangst van de brochure "diploma's en andere waardepapieren"

voor 1 oktober

alle scholen

Aan de inspectie zenden: het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting

voor 15 oktober

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Opsturen van het formulier opgave aantal examenkandidaten vwo 2011 indien tevens kandidaten worden opgegeven voor het centraal praktisch examen in een van de beeldende vakken

voor 1 november

alle scholen

Opsturen van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2011 aan DUO, Examendiensten, het origineel van de formulieren vwo, havo en vmbo

Nov/dec

alle scholen

Ontvangst van de terugmeldingsformulieren

3 november

alle scholen vmbo BB en KB met ExamenTester

Ontvangst computerprogramma ExamenTester 2.9 en FT-examen

1 december

alle scholen vmbo GT, havo en vwo met ExamenTester

Ontvangst computerprogramma ExamenTester 2.9 en FT-examen

2 december

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Ontvangst opgaven cpe vwo per aangetekende post

Periode 6 t/m 10 december

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

In deze periode worden voor het cpe beeldende vakken vwo de opgaven en het formulier ten behoeve van de procesbeschrijving aan de kandidaten uitgereikt

1 januari 2011

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo

16 februari 2011

vmbo BB, KB en GL

Ontvangst zending A voor de cspe's (1e vanuit Cito) en de netwerkversie van minitester om deze tijdig te kunnen testen (zie III.4.2.)

wo 2 maart 2011

vmbo GL en TL

ontvangst cpe beeldende vakken vmbo per aangetekende post

maart

alle scholen

De scholen ontvangen de poolingbrieven 2e correctie van DUO

maart

alle scholen

Maartmededeling over organisatorische zaken, met o.m. de ''aangewezen vakken'' en het rooster van het 2e tijdvak

ma 14, di 15 of wo 16 maart

vmbo BB, KB en GL

Ontvangst zending B voor de cspe's, vanuit DUO, Examendiensten (pakketten met de opgaven voor de kandidaten) (zie III 4.2)

wo 16 maart

vmbo BB, KB en GL

Ontvangst zending C voor de cspe's (2e vanuit Cito) (zie III.4.2.) De wachtwoorden worden separaat toegezonden.

ma 21 maart

vmbo GL en TL

Start cpe beeldende vakken

voor vr 18 maart

alle scholen

Ontvangst van Cito van:

 • instructie voor het verzamelen van de afnamegegevens t.b.v. de normering waarin opgenomen informatie over de Cito-verwerking in 2011
 • cd-rom/dvd met het programma WOLF voor het verstrekken van afnamegegevens

23 maart

alle scholen vmbo BB met ExamenTester

Ontvangst packages met digitale centrale examens BB. Wachtwoorden worden separaat verzonden

ma 4 april

alle scholen met ExamenTester

Uiterlijke datum afmelden voor digitale examens

ma 4 april

vmbo BB, KB en GL

Aanvang cspe BB, KB en GL

Aanvang flexibele digitale examens BB

19 april

alle scholen vmbo KB en GT, havo en vwo met ExamenTester

Ontvangst packages met digitale centrale examens.

Wachtwoorden worden separaat verzonden

18, 19 of 20 april

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak

N.B. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen

di 10 mei

vmbo, havo en vwo

Bij DUO zo spoedig mogelijk na vaststelling van de resultaten van de schoolexamens melden (registreren in BROn), doch uiterlijk 3 werkdagen voor het begin van het centraal examen. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

DUO heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.duo.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2011.

Uiterlijk wo 11 mei

alle scholen

Worden de erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens verstrekt. In de maartmededeling staat vermeld op welke wijze

vr 13 mei

vmbo

Einddatum cpe beeldende vakken

ma 16 mei

alle scholen

Aanvang centraal schriftelijk examen

25 mei

vmbo BB, KB en GL

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

 • cspe (BB, KB en GL)
 • cse beroepsgericht (GL)

Tevens uiterste datum voor "Dataretour naar Cito" van de scores via het programma MiniTester

27 mei

alle scholen

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen in de periode van 16 mei t/m 20 mei
 • cpe beeldende vakken vmbo

Vr 3 juni

Vmbo BB, KB en GL

Einddatum eerste tijdvak cspe

Vr 3 juni

vmbo BB, KB en GL

Uiterste datum voor opmerkingen over de centrale examens beroepsgerichte programma's in verband met de normering door het CvE in het eerste tijdvak

vr 3 juni

alle scholen

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

 • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen na 20 mei

Tevens uiterste datum voor "Dataretour naar Cito" van de scores via het programma ExamenTester

wo 8 juni

vmbo BB, KB en GL

Bekendmaking normering 1e tijdvak beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl

wo 8 juni

vmbo BB, KB

Begin van het tweede tijdvak voor de cspe BB, KB

wo 8 juni

alle scholen

Uiterste datum voor inzenden opmerkingen over de centrale examens algemene vakken in verband met de normering door het CvE in het eerste tijdvak.

ma 6, di 7 of wo 8 juni

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen tweede tijdvak.

Uiterlijk wo 8 juni

alle scholen

Worden de erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens verstrekt.

In de maartmededeling staat vermeld op welke wijze

wo 15 juni

vmbo-scholen

Bekendmaking normering 1e tijdvak algemene vakken vmbo, om 08.00 uur

wo 15 juni

vmbo scholen GL

Begin van het tweede tijdvak voor de cspe GL

do 16 juni

vwo-havo scholen

Bekendmaking normering 1e tijdvak vwo en havo, om 08.00 u.

ma 20 juni voor 12.00 uur

alle scholen

Aan DUO doorgeven (registreren in BROn) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak, Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

 • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
 • kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;
 • de cijfers van het alsnog voltooide s.e. van alle kandidaten die het s.e. niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

ma 20 juni voor 17.00 uur

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

Uiterste datum voor aanmelding aan DUO, Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Examens).

NB: De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie.

De school moet deze kandidaten ook registreren bij BROn (zie 20 juni voor 12.00 uur).

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het 2e tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BROn, mede t.b.v. eventuele Inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Examens.

ma 20, di 21, wo 22 juni

alle scholen

Tweede tijdvak, cse algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen

wo 22 juni

vmbo BB, KB en GL

Einddatum tweede tijdvak cspe

vr 24 juni

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door het College voor Examens (CvE)

vr 24 juni

alle scholen

Uiterste datum voor inzenden:

 • aan Cito: afnamegegevens tweede tijdvak via WOLF
 • bij het CvE: opmerkingen over de centrale examens 2e tijdvak in verband met de normering door het CvE

Tevens uiterste datum voor "Dataretour naar Cito" van de scores via Minitester en/of ExamenTester

wo 29 juni

alle scholen

08.00 uur Bekendmaking normering tweede tijdvak

wo 29 juni

alle scholen

Publicatie uitslagen 2e tijdvak aangewezen vakken

vr 1 juli

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 1e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BROn). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

DUO heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.duo.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2011

ma 4 juli voor 17.00 uur

alle scholen

Uiterste datum voor aanmelden aan DUO, Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door het College voor Examens. In mei ontvangt de school van Examendiensten nadere informatie.

Aanmeldingen na 4 juli 2011 worden niet in behandeling genomen.

NB: De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BROn.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het 2e tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BROn, mede t.b.v. eventuele Inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Examens.

do 13 juli

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 2e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BROn). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

DUO heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.duo.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2011

3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BROn) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

ma 8 augustus

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak

Begin van het derde tijdvak. Data en plaatsen worden na aanmelding bekend gemaakt.

vr 26 augustus

alle scholen

Publicatie uitslagen 3e tijdvak

vr 9 september

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 3e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BROn). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

DUO heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.duo.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2011

Pijl omhoog