De Septembermededeling over intersectoraal in 2009

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2009 die relevant zijn voor intersectoraal in 2009. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2009 vindt u hier.
 

I Mededelingen van algemene aard

I.2 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2009

I.2.5 Toegestane hulpmiddelen

De toegestane hulpmiddelen zijn in 2009 slechts op een klein onderdeel gewijzigd: zie II.6 van deze Septembermededeling eindexamen 2009.

I.3 Aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

I.3.3 Nadere informatie over aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

Speciale maatregelen ten behoeve van kandidaten met een beperking moeten worden aangemeld bij de Inspectie van het Onderwijs (artikel 55 Eindexamenbesluit).

De volgende documenten zijn beschikbaar in de digitale versie van de Septembermededeling eindexamens 2009 op Examenblad.nl:

II Publicaties van algemeen verbindende voorschriften en mededelingen

II.6 toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens

In 2009 is op slechts enkele onderdelen sprake van een wijziging in de toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen. De wijzigingen hebben alleen betrekking op :

vmbo:

Bij voertuigentechniek BB, KB en GL is het symbolenboekje vervallen.

havo:

Tussen oude 'bezemexamens' volgens de programma's oude profielen en de centrale examens volgens de programma's vernieuwde profielen, verschillen de hulpmiddelen alleen bij de wiskunde vakken. Dit betreft onder andere de formulekaart die bij de centrale examens volgens de programma's vernieuwde profielen niet is toegestaan

De toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen 2009 zijn geregeld in de Regeling Toegestane Hulpmiddelen Centraal Examen 2009. De Regeling heeft 2 bijlagen:

De Regeling en bijlagen zijn te raadplegen via deze Septembermededeling eindexamens 2009 op Examenblad.nl.

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

Als een vak in dit overzicht niet is opgenomen, zijn voor dit vak bij het examen 2009 geen specifieke bijzonderheden te melden.

Betreffende de hulpmiddelen is onder II.6 toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens aangegeven waar de overzichten te raadplegen zijn.

III.4 Mededelingen centrale examens beroepsgericht

III.4.1 Algemene opmerkingen

In deze paragraaf wordt onder 'praktijkexamen' verstaan

 • een cspe - voor de vakken in de sectoren techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw
 • een spe - voor de nieuwe beroepsgerichte vakken (techniek-breed, ict-route, sport, dienstverlening en veiligheid, intersectoraal en technologie in de GL).

Per beroepsgericht vak is de specifieke informatie opgenomen paraaf III.5.

Wat relevant is voor alle beroepsgerichte programma's volgt in de paragrafen III.4.2 t/m III.4.6.

III.4.2 Aanlevering van praktijkexamens beroepsgericht

Op drie tijdstippen ontvangt de school een zending met (papieren en/of digitale) examendocumenten.

 • eind januari/begin februari: eerste zending van Cito
 • medio maart tweede zending eveneens van Cito
 • eveneens medio maart derde zending van de IB-Groep

De eerste zending (eind januari/begin februari vanuit Cito) is bestemd voor de examinator die de inhoud kortsluit met de examensecretaris.

Als deze zending op 14 februari nog niet is ontvangen, dient de examensecretaris onverwijld contact op te nemen met Cito, Bedrijfsbureau VO, Postbus 1034, 6801 MG Arnhem, e-mail: vo.bedrijfsbureau@cito.nl.

Per praktijkexamen bevat de eerste zending twee exemplaren van de volgende examendocumenten:

 • examenopgaven
 • evt. bijlagen
 • evt. uitwerkbladen
 • instructie voor de examinator
 • evt. bijzondere materialen (zoals A1- en A3-tekeningen)
 • een cd-rom met de nieuwe versie (netwerkversie!) van het computerprogramma MiniTester en een aantal voorbeelden van digitale minitoetsen, zie ook III.4.5
 • een handleiding voor MiniTester.

Aan de hand van de inhoud van dit pakket kunnen examinator en examensecretaris de organisatie van het praktijkexamen tot in detail afstemmen.

De tweede zending (medio maart vanuit Cito) bevat:

 • een of meer cd-roms met de bestanden bij alle beroepsgerichte praktijkexamens dit zijn de digitale bestanden bij de praktische opdrachten, de bestanden ten behoeve van de digitale minitoetsen en de printbare PDF-bestanden van de minitoetsen, zie ook III.4.5
 • een handleiding voor het ICT-gebruik, zie ook III.4.4
 • per praktijkexamen: twee (papieren) exemplaren van het correctievoorschrift

In een separate zending worden de wachtwoorden toegezonden.

Indien deze zending op 21 maart nog niet ontvangen is, dient de examensecretaris onverwijld contact op te nemen met Cito, Bedrijfsbureau VO, Postbus 1034, 6801 MG Arnhem, e-mail: vo.bedrijfsbureau@cito.nl.

Voor anderen dan de examensecretaris en de desbetreffende examinatoren blijven de examendocumenten geheim. Bij digitale examendocumenten kan de systeembeheerder hierop een uitzondering vormen. Deze moet zowel het programma voor afname van de minitoetsen als de ICT-toepassingen bij de praktijkexamens tijdig voor aanvang van de examens installeren en uittesten.

De derde zending (medio maart vanuit de IB-Groep) bevat de papieren examendocumenten voor de kandidaten. Deze zending bevat enveloppen met in leerlingenaantal:

 • examenopgaven
 • evt. bijlagen
 • evt. uitwerkbladen
 • evt. bijzondere materialen (zoals A1- en A3-tekeningen)

Bij problemen gelieve de examensecretaris direct contact op te nemen met de IB-Groep, afdeling Examendiensten in Groningen, tel: 050-5998933

of e-mail: examens@ib-groep.nl).

III.4.3 Richtlijnen bij de praktijkexamens

De instructie voor de examinator bevat richtlijnen voor de voorbereiding, de uitvoering en de beoordeling van de praktijkexamens. De richtlijnen voor 2009 komen overeen met die voor 2008.

Aandachtspunten

 • bij de afname van het cspe
 • met betrekking tot geheimhouding van de opgaven
 • bij herkansing van het cspe

zijn opgenomen in de digitale versie van deze septembermededeling op Examenblad.nl.

III.4.4 Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens

Van ieder praktijkexamen 2009 is vanaf 1 december 2008 een overzicht beschikbaar waarin per onderdeel de tijdsduur, de toegestane hulpmiddelen en de plaats van de minitoetsen is vermeld.

Bovendien is het ICT-gebruik bij de praktijkexamens in dit overzicht opgenomen.

Dit overzicht kunt u openen door te klikken op de link in de digitale versie van de Septembermededeling.

De ICT-applicaties bij de praktische opdrachten werken ook onder Vista en, voor zover van toepassing, ook in Office 2007.

NB Op 17 december 2008 is een tweede versie van dit overzicht geplaatst. De verschillen ten opzichte van het vorige document zijn geel gemarkeerd.

III.4.5 Afname minitoetsen praktijkexamens

De minitoetsen bij de beroepsgerichte examens worden afgenomen met het speciale computerprogramma voor de minitoetsen, MiniTester geheten.

Scholen ontvangen bij de eerste zending praktijkexamens van Cito (eind januari / begin februari, zie III.4.2) een cd-rom met MiniTester inclusief een aantal voorbeelden van minitoetsen.

Welke voorbeeldminitoetsen per vak worden geleverd staat in het 'Overzicht onderdelen en ICT in de praktijkexamens' (zie III.4.4).

Scholen wordt geadviseerd om MiniTester tijdig uit te testen, bijvoorbeeld door de voorbeelden van de minitoetsen bij leerlingen af te nemen. Medio maart 2009 (tweede zending van Cito zie III.4.2) ontvangen scholen de minitoetsen cspe BB, KB en GL 2009.

Scholen kunnen in 2009 nog gebruik maken van papieren minitoetsen. Hiervoor ontvangen scholen in maart 2009 (bij de tweede zending van Cito, zie III.4.2) een cd-rom met printbare PDF-bestanden.

III.5 Informatie per beroepsgericht programma

sector techniek

vakspecifieke informatie*

syllabi*

bouwtechniek-timmeren

info BTt ce 2009

syllabus

bouwtechniek-metselen

info BTm ce 2009

syllabus

bouwtechniek-schilderen

info BTs ce 2009

syllabus

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

info BTf ce 2009

syllabus

bouw-breed

info Bbr ce 2009

syllabus

elektrotechniek

info ET ce 2009

syllabus

installatietechniek

info IT ce 2009

syllabus

metaaltechniek

info MT ce 2009

syllabus

metalektro

info ME ce 2009

syllabus

instalektro

info IE ce 2009

syllabus

grafimedia

info Gm ce 2009

syllabus

transport en logistiek

info T&L ce 2009

syllabus

voertuigentechniek

info VT ce 2009

syllabus

 

sector zorg en welzijn

vakspecifieke informatie*

syllabi*

uiterlijke verzorging

info UV ce 2009

syllabus

verzorging

info VZ ce 2009

syllabus

zorg-en-welzijn-breed

info ZWbr ce 2009

syllabus

 

sector economie

vakspecifieke informatie*

syllabi*

administratie

info AD ce 2009

syllabus

handel en verkoop

info HV ce 2009

syllabus

mode en commercie

info MC ce 2009

syllabus

handel en administratie

info HA ce 2009

syllabus

consumptief-horeca

info COhor ce 2009

syllabus

consumptief-bakken

info CObak ce 2009

syllabus

consumptief-breed

info CObr ce 2009

syllabus

 

sector landbouw

vakspecifieke informatie*

syllabi*

landbouw en landbouw-breed

info LN ce 2009

x

 

nieuwe beroepsgerichte vakken

vakspecifieke informatie*

syllabi*

ict-route

activiteitenplanning ictr spe 2009

syllabus

intersectoraal

activiteitenplanning intersec spe 2009

syllabus

techniek-breed

activiteitenplanning tnbr spe 2009

syllabus

technologie in de GL

activiteitenplanning technoGL spe 2009***

syllabus**

sport, dienstverlening en veiligheid

activiteitenplanning sdv spe 2009***

syllabus

*In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

** NB De syllabus voor Technologie in de GL verschilt van de syllabus die vorig jaar is gebruikt!

Reden: het spe GL Technologie geldt ook als spe GL ict-route en als spe GL intersectoraal.

*** De activiteitenplanningen voor de nieuwe beroepsgerichte vakken worden op 15 oktober geplaatst.

IV tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo, 2008/2009

2008/2009, maand

voor wie

gebeurtenis

september

alle scholen

Ontvangst van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2009 vwo, havo en vmbo

oktober

alle scholen

Ontvangst van de brochure "diploma's en andere waardepapieren".

voor 1 oktober

alle scholen

Aan de inspectie zenden: het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting.

voor 15 oktober

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Opsturen van het formulier opgave aantal examenkandidaten vwo 2009 indien tevens kandidaten worden opgegeven voor het centraal praktisch examen in een van de beeldende vakken

voor 1 november

alle scholen

Opsturen van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2009 aan IB-Groep, Examendiensten, het origineel van de formulieren vwo, havo en vmbo

N.b. op deze formulieren melden scholen voor vwo ook het aantal kandidaten ckv2

Nov/dec

alle scholen

Ontvangst van de terugmeldingsformulieren.

24 november 2008#

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Ontvangst opgaven cpe vwo per aangetekende post.

eind januari of begin februari

vmbo BB, KB en GL

Van Cito ontvangt de school de eerste zending voor de praktijkexamens en de 2009-netwerkversie van minitester om deze tijdig te kunnen testen (zie III.4.2.)

wo 4 maart 2009

vmbo GL en TL

ontvangst cpe beeldende vakken vmbo per aangetekende post

maart

alle scholen

De scholen ontvangen de poolingbrieven 2e correctie van de IB-groep

maart

alle scholen

Maartmededeling over organisatorische zaken, met o.m. de ''aangewezen vakken'' en het rooster van het 2e tijdvak

medio maart

vmbo BB, KB en GL

Van Cito ontvangt de school de tweede zending voor de praktijkexamens (zie III.4.2.)

De wachtwoorden worden separaat toegezonden.

ma 9, di 10 of wo 11 maart

vmbo BB en KB

Van de IB-Groep, Examendiensten (tel. 050 - 5998933), ontvangt de school de derde zending voor de praktijkexamens (pakketten met de opgaven voor de kandidaten) (zie III 4.2)

wo 18 maart

vwo

Ontvangst opgaven CKV2 eerste afnametijdstip per aangetekende post

ma 23 maart

vmbo GL en TL

Start cpe beeldende vakken

voor vr 20 maart

alle scholen

Ontvangst van Cito van:

- instructie voor het verzamelen van de afnamegegevens t.b.v. de normering waarin opgenomen informatie over de Cito-verwerking in 2009

- cd-rom met het programma WOLF voor het verstrekken van afnamegegevens

ma 6 april

vmbo BB, KB en GL

Aanvang cspe BB, KB en GL

wo 8 april

vwo

CKV2: eerste afnametijdstip 09.00-12.00

do 9 april

vwo

CKV2: Ontvangst van de opgaven tweede afnametijdstip (van IBG) per aangetekende post

di 14 april

vwo

CKV2: Uiterste datum insturen naar Cito van deelscores t.b.v. de normering

vr 17 april

vwo

CKV2: publicatie adviesnormen eerste afnametijdstip om 8.00 uur op http://www.cito.nl/vo/se/ckv2/eind_fr.htm

wo 22 april

vwo

CKV2: tweede afnametijdstip 09.00-12.00

vr 24 april

vwo

CKV2: publicatie adviesnormen tweede afnametijdstip om 8.00 uur op http://www.cito.nl/vo/se/ckv2/eind_fr.htm

wo 6, do 7 en vr 8 mei

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak.

N.B. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

wo 13 mei

vmbo, havo en vwo

Bij de IB-Groep zo spoedig mogelijk na vaststelling van de resultaten van de schoolexamens melden, doch uiterlijk 3 dagen voor het begin van het centraal examen. Dit betreft alle schoolexamencijfers, ook cijfers die u wellicht uiteindelijk bij de uitslagbepaling wil betrekken zoals bijvoorbeeld Frans 1 in plaats van Frans 1,2. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van de IB-Groep (www.ib-groep.nl).

De IB-Groep heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.ib-groep.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2009

wo 13 of do 14 mei

alle scholen

Ontvangst per niet-aangetekende post van de erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens.

vr 15 mei

vmbo

Einddatum cpe beeldende vakken

ma 18 mei

alle scholen

Aanvang centraal schriftelijk examen

25 mei

vmbo BB, KB en GL

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

- cspe (BB, KB en GL).

- cse beroepsgericht (GL)

3 juni

Alle scholen

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

- examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen in de periode 18 t/m 29 mei

- cpe beeldende vakken

Vr 5 juni

Vmbo BB, KB en GL

Einddatum eerste tijdvak cspe

Vr 5 juni

vmbo BB, KB en GL

Uiterste datum voor opmerkingen over de centrale examens beroepsgerichte programma's in verband met de normering door de CEVO in het eerste tijdvak

wo 10 juni

Alle scholen

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

- examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen na 29 mei

wo 10 juni

vmbo BB, KB en GL

bekendmaking normering 1e tijdvak beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl

wo 10 juni

vmbo BB, KB en GL

begin van het tweede tijdvak voor de cspe BB, KB en GL

wo 10 juni

alle scholen

Uiterste datum voor inzenden opmerkingen over de centrale examens algemene vakken in verband met de normering door de CEVO in het eerste tijdvak.

ma 8, di 9 of wo 10 juni

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen tweede tijdvak.

di 9 of wo 10 juni

alle scholen

Ontvangst van de erratumbladen opgaven voor het tweede tijdvak.

wo 17 juni

vmbo-scholen

Bekendmaking normering 1e tijdvak algemene vakken vmbo, om 08.00 uur

do 18 juni

vwo-havo scholen

Bekendmaking normering 1e tijdvak vwo en havo, om 08.00 u.

ma 22 juni voor 12.00 uur

alle scholen

Aan de IB-Groep doorgeven welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak, Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van de IB-Groep (www.ib-groep.nl).

Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

- kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;

- kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;

- de cijfers van het alsnog voltooide s.e. van alle kandidaten die het s.e. niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

ma 22 juni voor 17.00 uur

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

Uiterste datum voor aanmelding aan IB-Groep, Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door staatsexamencommissie).

NB: De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook aanmelden bij BRON (zie 22 juni voor 12.00 uur). Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het 2e tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak aanmelden bij BRON, mede t.b.v. eventuele Inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door de staatsexamencommissie.

ma 22, di 23, wo 24 juni

alle scholen

Tweede tijdvak, cse algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen

wo 24 juni

Vmbo BB, KB en GL

Einddatum tweede tijdvak cspe

vr 26 juni

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de Staatsexamencommissie

vr 26 juni

alle scholen

Uiterste datum voor inzenden:

- aan Cito: afnamegegevens tweede tijdvak via WOLF

- bij de CEVO: opmerkingen over de centrale examens 2e tijdvak in verband met de normering door de CEVO

wo 1 juli

alle scholen

08.00 uur bekendmaking normering tweede tijdvak

wo 1 juli

alle scholen

publicatie uitslagen 2e tijdvak aangewezen vakken

vr 3 juli

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 1e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar de IB-Groep. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van de IB-Groep (www.ib-groep.nl).

De IB-Groep heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.ib-groep.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2009

ma 6 juli voor 17.00 uur

alle scholen

Uiterste datum voor aanmelden van de kandidaten voor het derde tijdvak, bij de voorzitter van de staatsexamen-commissie vwo-havo-mavo. In mei ontvangt de school van Examendiensten nadere informatie.

Aanmeldingen na 6 juli 2009 worden niet in behandeling genomen.

do 15 juli

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 2e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar de IB-Groep. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van de IB-Groep (www.ib-groep.nl).

De IB-Groep heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.ib-groep.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2009

3 dagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak

Aan de IB-Groep doorgeven welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak, Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van de IB-Groep (www.ib-groep.nl).

ma 10 augustus

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak

Begin van het derde tijdvak. Data en plaatsen worden na aanmelding bekend gemaakt.

vr 28 augustus

alle scholen

publicatie uitslagen 3e tijdvak

vr 11 september

Alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 3e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar de Informatie Beheer Groep. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van de IB-Groep (www.ib-groep.nl).

De IB-Groep heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.ib-groep.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2009

# Datum aangepast door redactie Examenblad.nl; oorspronkelijke datum was 4 december.