De Septembermededeling over natuur- en scheikunde in 2009

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2009 die relevant zijn voor natuur- en scheikunde in 2009. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2009 vindt u hier.
 

I Mededelingen van algemene aard

I.2 Recente wijzigingen en aandachtspunten voor het examen 2009

I.2.5 Toegestane hulpmiddelen

De toegestane hulpmiddelen zijn in 2009 slechts op een klein onderdeel gewijzigd: zie II.6 van deze Septembermededeling eindexamen 2009.

I.3 Aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

I.3.1 kandidaten met een visuele of auditieve beperking

Centrale examens voor kandidaten met een visuele beperking moeten worden besteld met een speciaal bij IB-Groep aan te vragen formulier.

Voor kandidaten met een visuele of een auditieve beperking zijn er eveneens speciale formulieren, alleen te gebruiken voor kandidaten die deelnemen aan beeldschermexamens BB algemene vakken.

I.3.3 Nadere informatie over aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

Speciale maatregelen ten behoeve van kandidaten met een beperking moeten worden aangemeld bij de Inspectie van het Onderwijs (artikel 55 Eindexamenbesluit).

De volgende documenten zijn beschikbaar in de digitale versie van de Septembermededeling eindexamens 2009 op Examenblad.nl:

I.4 Computers en examen

I.4.1 computerexamens

I.4.1.1 compex-examens

Ook in 2009 kan een school ervoor kiezen om een examen in Compex-vorm aan te bieden. Dit betekent dat bij een deel van het examen een computer nodig is bij de beantwoording van de meeste vragen.

U kunt kiezen voor een Compex-examen bij de volgende 9 vakken:

Vmbo: GL/TL: biologie, NaSk1, economie

Havo: biologie, natuurkunde

Vwo: wiskunde A1, wiskunde A1,2, biologie 1,2 , natuurkunde 1,2

Voor de havo-vakken economie 1 en aardrijkskunde zijn er in 2009 geen compex-examens meer.

Scholen maken hun keuze voor Compex door de bestelling van opgaven bij de IB-Groep (voor 1 november). Een school die een Compex-examen bestelt, wordt voor de tweede correctie gepoold met een andere school die hetzelfde Compex-examen afneemt. Als een school op een later moment moet besluiten om van het Compex-examen af te zien, blijft de pooling met deze school bestaan. Dit betekent dat de school nog wel de tweede correctie van een Compex-examen moet uitvoeren.

I.4.1.2 vmbo BB algemene vakken

Vooruitlopend op de invoering van het digitale centrale examen voor de algemene vakken als standaard examenvorm voor het vmbo BB, wordt alle scholen met een basisberoepsgerichte leerweg geadviseerd om net als in 2008 in het examenjaar 2009 te kiezen voor digitale afname van de centrale examens algemene vakken.

Meer informatie over deze digitale examens vindt u in de voorlichtingsbrochure en in de activiteitenplanning, die terug te vinden zijn op:

I.4.3 Systeemeisen computerexamens

De systeemeisen voor de computerexamens staan vermeld op http://compex.cito.nl

Alle computerexamens worden vóór uitlevering getest op een juiste werking onder Windows Vista en Office 2007. De resultaten van deze testen kunt u uiterlijk eind november 2008 vinden op http://compex.cito.nl.

I.5 Rooster

Het rooster centraal examen 2009 is gepubliceerd met kenmerk CEVO-07.1039 datum 7 juni 2007, Staatscourant van 7 juni 2007, nummer 107 en Regelingen ocw op CFI-online (www.cfi.nl). In het rooster 2009 is de duur van de centrale examens bekend gemaakt. De duur van de centrale examens in het tweede tijdvak is gelijk aan de overeenkomstige examens in het eerste tijdvak

I.5.1 Eerste tijdvak

rooster papieren examens algemene vakken basisberoepsgerichte leerweg

Voor de basisberoepsgerichte leerweg (BB) was het afgelopen schooljaar een overgangsjaar waarin alle scholen konden kiezen tussen digitale centrale examens en 'traditionele' papieren cse's BB. Het was destijds de bedoeling dat er in 2009 uitsluitend digitale c.e.'s BB zouden worden aangeboden en daarom zijn er in het examenrooster dat voor het examenjaar 2009 is vastgesteld geen papieren cse's BB ingeroosterd. Op grond van de ervaringen in het afgelopen schooljaar heeft OCW besloten dat 2009 een tweede overgangsjaar wordt, waarin de scholen voor BB opnieuw kunnen kiezen tussen 'digitaal' en 'papier'. Het examenrooster moet dus worden aangevuld met papieren cse's BB. Dit aanvullend rooster voor de papieren examens algemene vakken BB staat in de Septembermededeling op Examenblad.nl.

 

Datum

Tijd/examen

do 28 mei

9.00 – 10.30

 

Nederlands

 

13.30 – 15.00

 

wiskunde

vr 29 mei

9.00 – 10.30

 

Spaans, Turks, Arabisch

Duits, Frans

 

13.30-15.00

 

biologie

di 2 juni

9.00 – 10.30

 

Engels

 

13.30-15.00

 

economie

wo 3 juni

9.00 – 10.30

 

maatschappijleer 2,

aardrijkskunde, geschiedenis

 

13.30-15.00

 

nask 1

Russisch havo

In het rooster 1e tijdvak staat op 29 mei 2009 op de ochtend Russisch havo naast Fries ingeroosterd. De tijdsduur van het centraal examen Fries is 3 uur, eindtijd 12.00 uur. De tijdsduur voor Russisch is 2,5 uur. Ten onrechte mist de toevoeging (11.30) van de eindtijd Russisch in het ochtendrooster bij havo. De toevoeging is correct weergegeven bij Russisch vwo.

II Publicaties van algemeen verbindende voorschriften en mededelingen

II.6 toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens

In 2009 is op slechts enkele onderdelen sprake van een wijziging in de toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen. De wijzigingen hebben alleen betrekking op :

vmbo:

Bij voertuigentechniek BB, KB en GL is het symbolenboekje vervallen.

havo:

Tussen oude 'bezemexamens' volgens de programma's oude profielen en de centrale examens volgens de programma's vernieuwde profielen, verschillen de hulpmiddelen alleen bij de wiskunde vakken. Dit betreft onder andere de formulekaart die bij de centrale examens volgens de programma's vernieuwde profielen niet is toegestaan

De toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen 2009 zijn geregeld in de Regeling Toegestane Hulpmiddelen Centraal Examen 2009. De Regeling heeft 2 bijlagen:

De Regeling en bijlagen zijn te raadplegen via deze Septembermededeling eindexamens 2009 op Examenblad.nl.

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

Als een vak in dit overzicht niet is opgenomen, zijn voor dit vak bij het examen 2009 geen specifieke bijzonderheden te melden.

Betreffende de hulpmiddelen is onder II.6 toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens aangegeven waar de overzichten te raadplegen zijn.

III.2 vakmededelingen havo

III.2.2 centrale examens havo in de vernieuwde tweede fase, mededelingen per vak

havo

wijzigingen/

opmerkingen

syllabi*

Nederlands

Zie 2.2.1

syllabus ongewijzigd

Fries

 

x

Moderne vreemde talen

 

x

wiskunde A

 

syllabus ongewijzigd

wiskunde B

 

syllabus ongewijzigd

Natuurkunde

 

syllabus ongewijzigd

Scheikunde

 

syllabus ongewijzigd

biologie

 

syllabus ongewijzigd

aardrijkskunde

Zie 2.2.2

syllabus gewijzigd

geschiedenis

 

syllabus ongewijzigd

economie

 

syllabus ongewijzigd

m&o

Zie 2.2.3

syllabus ongewijzigd

maatschappijwetenschappen

 

syllabus ongewijzigd

filosofie

 

syllabus ongewijzigd

kunst (algemeen)

 

syllabus ongewijzigd

muziek

 

syllabus ongewijzigd

tekenen, handvaardigheid,

textiele vormgeving

Zie 2.2.4

syllabus ongewijzigd

*in de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl kunt u door op de linken te klikken de syllabi openen

III.3 Vmbo algemene vakken

III.3.1 algemene opmerkingen

Het examenjaar 2009 is het tweede jaar waarin wordt gewerkt met globale examenprogramma's *) en syllabi.

Van de examenprogramma's wordt jaarlijks een vast gedeelte centraal geëxamineerd worden. Dat c.e.-deel is nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten hun leerlingen op het centraal examen kunnen voorbereiden.

Examenprogramma's en syllabi zijn per examenjaar en vak te raadplegen op Examenblad.nl.

*) Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (kenmerk VO/OK-2007/13731, van 4 juni 2007, gepubliceerd in Staatscourant 2007 nr . 111

III.3.2 leeswijzer globale examenprogramma’s

Het is gebleken dat de layout van de globale examenprogramma's onduidelijkheid kan creëren over wat wel en niet tot de centraal examenstof behoort. Zie voor uitleg de leeswijzer globale examenprogramma's in de Septembermededeling op Examenblad.nl.

III.3.3 mededelingen per vak

algemene vakken vmbo

vakspecifieke informatie*

syllabi*

Nederlands

info Ne ce 2009

syllabus

Frans

info Fa ce 2009

syllabus

Duits

info Du ce 2009

syllabus

Engels

info En ce 2009

syllabus

Spaans, Turks, Arabisch

info Sp, Tu en Ar ce 2009

syllabus

Fries

info Fr ce 2009

syllabus

maatschappijleer II

info ma II ce 2009

syllabus

wiskunde

info wi ce 2009

syllabus

natuur- en scheikunde I

info nask 1 ce 2009

syllabus **

natuur- en scheikunde II

info nask 2 ce 2009

syllabus **

biologie

info bi ce 2009

syllabus **

aardrijkskunde

info ak ce 2009

syllabus

geschiedenis

info gs ce 2009

syllabus

economie

info ec ce 2009

syllabus **

beeldende vorming

info beeldend ce 2009

syllabus

muziek

info muziek ce 2009

syllabus

dans, drama

info dans drama ce 2009

syllabus

* In de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl kunt u de vakspecifieke informatie en de syllabus openen door op de link te klikken.

** Voor deze vakken is de papieren versie van de syllabus gewijzigd. Zie de vakspecifieke informatie.

IV tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo, 2008/2009

2008/2009, maand

voor wie

gebeurtenis

september

alle scholen

Ontvangst van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2009 vwo, havo en vmbo

oktober

alle scholen

Ontvangst van de brochure "diploma's en andere waardepapieren".

voor 1 oktober

alle scholen

Aan de inspectie zenden: het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting.

voor 15 oktober

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Opsturen van het formulier opgave aantal examenkandidaten vwo 2009 indien tevens kandidaten worden opgegeven voor het centraal praktisch examen in een van de beeldende vakken

voor 1 november

alle scholen

Opsturen van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2009 aan IB-Groep, Examendiensten, het origineel van de formulieren vwo, havo en vmbo

N.b. op deze formulieren melden scholen voor vwo ook het aantal kandidaten ckv2

Nov/dec

alle scholen

Ontvangst van de terugmeldingsformulieren.

24 november 2008#

vwo-scholen met cpe beeldende vakken

Ontvangst opgaven cpe vwo per aangetekende post.

eind januari of begin februari

vmbo BB, KB en GL

Van Cito ontvangt de school de eerste zending voor de praktijkexamens en de 2009-netwerkversie van minitester om deze tijdig te kunnen testen (zie III.4.2.)

wo 4 maart 2009

vmbo GL en TL

ontvangst cpe beeldende vakken vmbo per aangetekende post

maart

alle scholen

De scholen ontvangen de poolingbrieven 2e correctie van de IB-groep

maart

alle scholen

Maartmededeling over organisatorische zaken, met o.m. de ''aangewezen vakken'' en het rooster van het 2e tijdvak

medio maart

vmbo BB, KB en GL

Van Cito ontvangt de school de tweede zending voor de praktijkexamens (zie III.4.2.)

De wachtwoorden worden separaat toegezonden.

ma 9, di 10 of wo 11 maart

vmbo BB en KB

Van de IB-Groep, Examendiensten (tel. 050 - 5998933), ontvangt de school de derde zending voor de praktijkexamens (pakketten met de opgaven voor de kandidaten) (zie III 4.2)

wo 18 maart

vwo

Ontvangst opgaven CKV2 eerste afnametijdstip per aangetekende post

ma 23 maart

vmbo GL en TL

Start cpe beeldende vakken

voor vr 20 maart

alle scholen

Ontvangst van Cito van:

- instructie voor het verzamelen van de afnamegegevens t.b.v. de normering waarin opgenomen informatie over de Cito-verwerking in 2009

- cd-rom met het programma WOLF voor het verstrekken van afnamegegevens

ma 6 april

vmbo BB, KB en GL

Aanvang cspe BB, KB en GL

wo 8 april

vwo

CKV2: eerste afnametijdstip 09.00-12.00

do 9 april

vwo

CKV2: Ontvangst van de opgaven tweede afnametijdstip (van IBG) per aangetekende post

di 14 april

vwo

CKV2: Uiterste datum insturen naar Cito van deelscores t.b.v. de normering

vr 17 april

vwo

CKV2: publicatie adviesnormen eerste afnametijdstip om 8.00 uur op http://www.cito.nl/vo/se/ckv2/eind_fr.htm

wo 22 april

vwo

CKV2: tweede afnametijdstip 09.00-12.00

vr 24 april

vwo

CKV2: publicatie adviesnormen tweede afnametijdstip om 8.00 uur op http://www.cito.nl/vo/se/ckv2/eind_fr.htm

wo 6, do 7 en vr 8 mei

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak.

N.B. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

wo 13 mei

vmbo, havo en vwo

Bij de IB-Groep zo spoedig mogelijk na vaststelling van de resultaten van de schoolexamens melden, doch uiterlijk 3 dagen voor het begin van het centraal examen. Dit betreft alle schoolexamencijfers, ook cijfers die u wellicht uiteindelijk bij de uitslagbepaling wil betrekken zoals bijvoorbeeld Frans 1 in plaats van Frans 1,2. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van de IB-Groep (www.ib-groep.nl).

De IB-Groep heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.ib-groep.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2009

wo 13 of do 14 mei

alle scholen

Ontvangst per niet-aangetekende post van de erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens.

vr 15 mei

vmbo

Einddatum cpe beeldende vakken

ma 18 mei

alle scholen

Aanvang centraal schriftelijk examen

25 mei

vmbo BB, KB en GL

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

- cspe (BB, KB en GL).

- cse beroepsgericht (GL)

3 juni

Alle scholen

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

- examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen in de periode 18 t/m 29 mei

- cpe beeldende vakken

Vr 5 juni

Vmbo BB, KB en GL

Einddatum eerste tijdvak cspe

Vr 5 juni

vmbo BB, KB en GL

Uiterste datum voor opmerkingen over de centrale examens beroepsgerichte programma's in verband met de normering door de CEVO in het eerste tijdvak

wo 10 juni

Alle scholen

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via WOLF aan Cito:

- examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen na 29 mei

wo 10 juni

vmbo BB, KB en GL

bekendmaking normering 1e tijdvak beroepsgerichte programma's vmbo om 08.00 uur op www.examenblad.nl en www.cito.nl

wo 10 juni

vmbo BB, KB en GL

begin van het tweede tijdvak voor de cspe BB, KB en GL

wo 10 juni

alle scholen

Uiterste datum voor inzenden opmerkingen over de centrale examens algemene vakken in verband met de normering door de CEVO in het eerste tijdvak.

ma 8, di 9 of wo 10 juni

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen tweede tijdvak.

di 9 of wo 10 juni

alle scholen

Ontvangst van de erratumbladen opgaven voor het tweede tijdvak.

wo 17 juni

vmbo-scholen

Bekendmaking normering 1e tijdvak algemene vakken vmbo, om 08.00 uur

do 18 juni

vwo-havo scholen

Bekendmaking normering 1e tijdvak vwo en havo, om 08.00 u.

ma 22 juni voor 12.00 uur

alle scholen

Aan de IB-Groep doorgeven welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak, Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van de IB-Groep (www.ib-groep.nl).

Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

- kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;

- kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;

- de cijfers van het alsnog voltooide s.e. van alle kandidaten die het s.e. niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

ma 22 juni voor 17.00 uur

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

Uiterste datum voor aanmelding aan IB-Groep, Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door staatsexamencommissie).

NB: De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook aanmelden bij BRON (zie 22 juni voor 12.00 uur). Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het 2e tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak aanmelden bij BRON, mede t.b.v. eventuele Inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door de staatsexamencommissie.

ma 22, di 23, wo 24 juni

alle scholen

Tweede tijdvak, cse algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen

wo 24 juni

Vmbo BB, KB en GL

Einddatum tweede tijdvak cspe

vr 26 juni

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de Staatsexamencommissie

vr 26 juni

alle scholen

Uiterste datum voor inzenden:

- aan Cito: afnamegegevens tweede tijdvak via WOLF

- bij de CEVO: opmerkingen over de centrale examens 2e tijdvak in verband met de normering door de CEVO

wo 1 juli

alle scholen

08.00 uur bekendmaking normering tweede tijdvak

wo 1 juli

alle scholen

publicatie uitslagen 2e tijdvak aangewezen vakken

vr 3 juli

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 1e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar de IB-Groep. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van de IB-Groep (www.ib-groep.nl).

De IB-Groep heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.ib-groep.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2009

ma 6 juli voor 17.00 uur

alle scholen

Uiterste datum voor aanmelden van de kandidaten voor het derde tijdvak, bij de voorzitter van de staatsexamen-commissie vwo-havo-mavo. In mei ontvangt de school van Examendiensten nadere informatie.

Aanmeldingen na 6 juli 2009 worden niet in behandeling genomen.

do 15 juli

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 2e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar de IB-Groep. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van de IB-Groep (www.ib-groep.nl).

De IB-Groep heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.ib-groep.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2009

3 dagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak

Aan de IB-Groep doorgeven welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak, Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van de IB-Groep (www.ib-groep.nl).

ma 10 augustus

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak

Begin van het derde tijdvak. Data en plaatsen worden na aanmelding bekend gemaakt.

vr 28 augustus

alle scholen

publicatie uitslagen 3e tijdvak

vr 11 september

Alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het 3e tijdvak, doch uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar de Informatie Beheer Groep. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer via de beveiligde site van de IB-Groep (www.ib-groep.nl).

De IB-Groep heeft voor de scholen het stappenplan voor de gegevensuitwisseling beschikbaar gesteld op www.ib-groep.nl en zal met gedetailleerdere informatie hierover aansluiten bij de Maartmededeling 2009

# Datum aangepast door redactie Examenblad.nl; oorspronkelijke datum was 4 december.

Pijl omhoog