De Septembermededeling over maatschappijleer in 2008

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2008 die relevant zijn voor maatschappijleer in 2008. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2008 vindt u hier.
 

I. mededelingen van algemene aard

I.3 Aangepaste examens voor kandidaten met een beperking

I.3.1 kandidaten met een visuele of auditieve beperking

Kandidaten met een visuele beperking moeten net als vorige jaren worden ''aangemeld'' met een speciaal bij IBG aan te vragen formulier.

Voor beeldschermexamens (algemene vakken BB, en Duits en Frans KB) geldt dat ook voor kandidaten met een auditieve beperking problemen kunnen ontstaan. Deze moeten eveneens via het formulier worden aangemeld. Zie toelichting in I.3.3, digitale examens voor kandidaten met visuele of auditieve beperking in de Septembermededeling eindexamens 2008 op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

I.4 Computers en examen

I.4.1 computerexamens

I.4.1.2 vmbo BB algemene vakken

Vooruitlopend op de invoering van het digitale centrale examen voor de algemene vakken als enige examenvorm voor het vmbo BB, wordt alle scholen met een basisberoepsgerichte leerweg geadviseerd om in het examenjaar 2008 al te kiezen voor digitale afname van de centrale examens algemene vakken.

Meer informatie over deze digitale examens vindt u in de Mededeling over digitale centrale examens algemene vakken vmbo BB in 2008: 'Overgangsjaar digitale centrale examens algemene vakken in de basisberoepsgerichte leerweg vmbo 2008', kenmerk: VO/OK-2007/29634, datum: 26 juli 2007. en in de activiteitenplanning, die terug te vinden is op http://www.cito.nl/vo/ce/compex/beeldschermexamens/eind_fr.htm.

I.4.3 Gebruik van Vista en Office 2007 bij computerexamens

Het gebruik van Vista en Office 2007 is nog niet bij alle computerexamens mogelijk. In de onderstaande tabel kunt u terugvinden voor welke examens wel en welke examens niet Vista en Office 2007 gebruikt kunnen worden.

 

Computerexamen

Gebruik Vista mogelijk

Gebruik Office 2007 mogelijk

Compex-examens

Nog niet bekend *

Nog niet bekend *

Vmbo BB algemene vakken in Citotester

Nee

Nvt

Praktijkopdrachten vmbo CSPE

Ja

Ja

Minitoetsen vmbo CSPE

Nee

Nvt

Frans vmbo BB en KB in Citotester

Nee

Nvt

Muziek vmbo GT

Nog niet bekend *

Nvt

Dans vmbo GT

Nee

Nvt

Drama vmbo GT

Nee

Nvt

CKV2 havo en vwo

Nog niet bekend *

Nvt

* Deze examens worden vóór uitlevering aan de scholen getest op een juiste werking onder Windows Vista en Office 2007. De uitkomst hiervan kunt u vanaf 1 december terugvinden op http://www.cito.nl/vo/frame_builder.htm?/vo/ce/compex/ , onder Compex en onder Kunstvakken.

We verwachten dat deze examens onder Windows Vista en Office 2007 goed zullen functioneren.

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

Als een vak in dit overzicht niet is opgenomen, zijn voor dit vak bij het examen 2008 geen specifieke bijzonderheden te melden.

Betreffende de hulpmiddelen is onder II.6 toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens aangegeven waar de overzichten te raadplegen zijn.

III.1 vakmededelingen vwo

III.1.10 maatschappijleer

Het centraal examen heeft betrekking op:

  • Domein B, Politieke besluitvorming
  • Domein C, Massamedia
  • Domein F, Criminaliteit en rechtsstaat

Deze domeinen worden getoetst in samenhang met domein A, Vaardigheden.

De uitwerking is voor het examen van 2008 geactualiseerd in de syllabus Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen. De syllabus is als concept in 2005 gepubliceerd en in 2007 definitief vastgesteld en staat op de site Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

III.2 vakmededelingen havo

III.2.9 maatschappijleer

zie vwo

III.3 Vmbo algemene vakken

III.3.1 algemene opmerkingen

De nieuwe Examenprogramma's zoals gepubliceerd in de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (kenmerk VO/OK-2007/13731, van 4 juni 2007, gepubliceerd in Staatscourant 2007 nr. 111), zijn ten opzichte van de oude programma's veranderd van opzet. Zie I.1.4.

Van deze globale examenprogramma's zal een jaarlijks vast gedeelte centraal geëxamineerd worden. Dat c.e.-deel is nader toegelicht in de syllabus, waardoor docenten hun leerlingen op het centraal examen kunnen voorbereiden.

Examenprogramma's en syllabi zijn per examenjaar en vak te raadplegen op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

III.3.2 leeswijzer globale examenprogramma’s

Het is gebleken dat de layout van de globale examenprogramma's onduidelijkheid kan creëren over wat wel en niet tot de centraal examenstof behoort. Zie voor uitleg de leeswijzer globale examenprogramma's in de Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl).

III.3.3 mededelingen per vak

algemene vakken vmbo

wijzigingen/

opmerkingen

syllabi*

Nederlands

Zie 3.4

syllabus ongewijzigd

Frans

 

syllabus (36,2 MB) ongewijzigd

zip-versie (8.8 MB)

Duits

 

syllabus (36,2 MB) ongewijzigd

zip-versie (8.8 MB)

Engels

 

syllabus (36,2 MB) ongewijzigd

zip-versie (8.8 MB)

Spaans

Zie 3.5

syllabus (36,2 MB) ongewijzigd

zip-versie (8.8 MB)

Turks

Zie 3.5

syllabus (36,2 MB) ongewijzigd

zip-versie (8.8 MB)

Arabisch

Zie 3.5

syllabus (36,2 MB) ongewijzigd

zip-versie (8.8 MB)

Fries

 

syllabus ongewijzigd

maatschappijleer II

 

syllabus ongewijzigd

wiskunde

 

syllabus ongewijzigd

natuur- en scheikunde I

 

syllabus ongewijzigd

natuur- en scheikunde II

Zie 3.6

syllabus gewijzigd

biologie

Zie 3.7

syllabus gewijzigd

aardrijkskunde

 

syllabus ongewijzigd

geschiedenis en staatsinrichting

Zie 3.8

syllabus ongewijzigd

economie

Zie 3.9

syllabus gewijzigd

kunstvakken 2: beeldende vorming

Zie 3.10

syllabus ongewijzigd

kunstvakken 2: muziek

Zie 3.11

syllabus ongewijzigd

kunstvakken 2: drama

Zie 3.12

syllabus ongewijzigd

kunstvakken 2: dans

Zie 3.12

syllabus ongewijzigd

*in de digitale versie van de Septembermededeling op Examenblad.nl (www.examenblad.nl) kunt u door op de linken te klikken de syllabi openen

Pijl omhoog