De Septembermededeling over Hulpmiddelen centrale examens

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2007 die relevant zijn voor Hulpmiddelen centrale examens. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2007 vindt u hier.
 

I. mededelingen van algemene aard

I.1 wijzigingen bij het examen 2007

I.1.7. Toegestane hulpmiddelen

a. Met ingang van 2007 is bij alle schriftelijke examens een woordenboek Nederlands toegestaan. Het gebruik van het woordenboek is niet toegestaan bij de praktische examens (cspe's en cpe's beeldend GL/TL en vwo). Zie toelichting hulpmiddelen, en zie voor bruikbaarheid oudere woordenboeken in 2007 ook de regeling omtrent de spelling.

b. Tot vorig jaar werd eens in de twee à drie jaar de Regeling Toegestane Hulpmiddelen geactualiseerd, en werd daarnaast jaarlijks in de Septembermededeling een geactualiseerde lijst van toegestane drukken en apparaten vermeld.

Deze combinatie van informatie bleek voor scholen lastig en soms verwarrend. Daarom wordt ingaande het centraal examen van 2007 per examenjaar een complete lijst met hulpmiddelen gepubliceerd.

Het combineren door de school van een Regeling met geldigheid over meer jaren, en een jaarlijkse aanvulling in de Septembermededeling is niet langer nodig.

I.2 Computers en examen

I.2.1. Invoering computerexamens

In afwijking van eerdere publicaties kunnen scholen in 2007 ook bij NaSk1 (GL/TL) en Na 1,2 (havo en vwo) kiezen tussen een examen mét, en een examen zonder computertoepassing. Ook voor de overige compexvakken blijft in 2007 de keuzemogelijkheid bestaan. De keuze mét of zonder computer heeft de school bij de volgende vakken:

GL/TL: biologie, NaSk1, economie

Havo : aardrijkskunde, economie 1, biologie, natuurkunde 1,2

Vwo: wiskunde A 1, wiskunde A1,2, biologie, natuurkunde 1,2

Scholen maken hun keuze voor compex door de bestelling van opgaven bij de IB-Groep (voor 1 november). Scholen met compex worden voor eerste en tweede correctie gepoold met andere compex-scholen. Als een school op een later moment toch nog moet besluiten om voor het examen zonder computer te kiezen, blijft de pooling met compex-scholen bestaan.

De digitale examens algemene vakken basisberoepsgerichte leerweg worden in 2007 in een (tot ca. 200 scholen uitgebreide) pilot afgenomen. Voor scholen die geen deel uitmaken van de pilot, is in 2007 nog geen mogelijkheid voor computerafname in de algemene vakken BB.

I.2.2. Vakken waarbij de computer een noodzakelijk hulpmiddel is

In 2007 is de lijst van vakken waarbij de computer noodzakelijk is, niet gewijzigd ten opzichte van 2006:

De beroepsgerichte vakken BB en KB voorzover in het cspe een opdracht met de computer als hulpmiddel moet worden uitgevoerd, verder de minitoetsen (eventueel ook op papier af te nemen)

Frans BB en KB (dit jaar voor het eerst in het toetsprogramma Citotester, zie ook III.3.4)

Muziek, dans en drama GL/TL.

CKV2 havo en vwo ("centraal" schoolexamen)

Bij de zogenaamde compex-vakken kan de school net als in 2006 kiezen tussen een examen met en een examen zonder computertoepassing.

Andere examens met de computer, zoals algemene vakken BB en Duits KB, vinden alleen plaats op daartoe aangewezen pilotscholen.

II. Algemeen verbindende voorschriften

II.6. toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens

Ingaande het centraal examen van 2007 wordt per examenjaar een complete lijst met hulpmiddelen gepubliceerd. Het combineren door de school van een Regeling met geldigheid over meer jaren, en een jaarlijkse aanvulling in de Septembermededeling is niet langer nodig.

Vanaf 2007 is bij alle schriftelijke examens een woordenboek Nederlands toegestaan, NIET bij de praktische examens (cspe BB en KB, cpe beeldend).

Bij de nieuwe Regeling toegestane hulpmiddelen 2007 is voorzien in 2 bijlagen, die ook via de digitale versie van de septembermededeling op www.eindexamen.nl bereikbaar zijn:

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

III.3 Vmbo algemene vakken

III.3.3. moderne vreemde talen

a. Frans BB én Frans KB: Voor de afname van het examen is een computer nodig, met geluid (en koptelefoon). In 2007 worden deze examens afgenomen met het toetsprogramma Citotester. Dat is hetzelfde programma als in de pilot digitale BB-examens (zie I.2.1) wordt gebruikt. Er is geen papieren versie van de opgaven.

Kandidaten beantwoorden alle vragen op de computer. Docenten corrigeren de examens (eerste én tweede correctie) vanaf de PC. Voor de scholen die niet deelnemen aan de pilot digitale BB-examens vergt dit bijzondere aandacht. Zij moeten de afname en correctie met behulp van oefenexamens een keer uitproberen in een 'proef op de som'.

Nadere mededelingen over de toezending van oefenexamens, de proef op de som, de afname en de correctie zijn beschreven in een activiteitenplanning die CEVO eind november rechtstreeks aan de desbetreffende scholen zendt.

b. met ingang van het centraal examen 2006 hebben Turks, Arabisch en Spaans niet alleen bij GL en TL een centraal examen maar ook bij BB en KB. Voor de kandidaten die voor (een van) deze vakken hebben gekozen is vanaf 2007 deelname aan het centraal examen verplicht.

III.5 vmbo, informatie per beroepsgericht programma

III.5.1 toegestane hulpmiddelen bij schriftelijke examens

Voertuigentechniek: cse GL (en ook cspe BB en KB): het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan.

Plantenteelt, Bloembinden en -schikken, Groene ruimte: Het Opzoekboek Groen (uitg.: Ontwikkelcentrum, Ede, artikelcode 21062) is toegestaan en nodig als hulpmiddel bij het cspe BB en KB en het cse GL van Plantenteelt, Bloembinden en -schikken en Groene ruimte.

III.5.6. Administratie BB en KB 2007

Bij het cspe BB en het cspe KB wordt het digitale administratieprogramma Telraam gebruikt. Dit is een update (maar geen netwerkversie) van het programma dat in 2006 bij het cspe BB en het cspe KB gebruikt is.

Als het voor scholen niet mogelijk is om het cspe BB en cspe KB 2007 met Telraam af te nemen, hebben scholen voor elk van deze examens in 2007 nog de beschikking over een papieren examen.

Met het oog op het verwachte verplichte gebruik van Telraam in 2008 wordt aanbevolen om in het voorjaar van 2007 een zogeheten proef op de som te nemen. Deze proef op de som bestaat uit de afname met leerlingen van een oefenexamen met Telraam en de correctie daarvan door de docent.

Met name aan die scholen die in 2006 nog met de papieren versies van de cspe's gewerkt hebben wordt deze proef op de som dringend geadviseerd.

Het programma Telraam wordt eind december 2006 met bijbehorend oefenmateriaal (examens 2005 en 2006) toegezonden aan de scholen ter voorbereiding op het examen 2007.

De bedoeling is dat de papieren versies van de cspe's alleen worden gebruikt als de proef op som zou uitwijzen dat afname met Telraam technisch gezien nog niet verantwoord is.

In samenwerking met Cito zal het platform economie vmbo docenten Administratie dit schooljaar opnieuw in de gelegenheid stellen een scholingsbijeenkomst bij te wonen.

Pijl omhoog