De Septembermededeling over landbouw in 2007

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2007 die relevant zijn voor landbouw in 2007. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2007 vindt u hier.
 

III Mededelingen per schoolsoort en per vak

III.5 vmbo, informatie per beroepsgericht programma

III.5.1 toegestane hulpmiddelen bij schriftelijke examens

Voertuigentechniek: cse GL (en ook cspe BB en KB): het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan.

Plantenteelt, Bloembinden en -schikken, Groene ruimte: Het Opzoekboek Groen (uitg.: Ontwikkelcentrum, Ede, artikelcode 21062) is toegestaan en nodig als hulpmiddel bij het cspe BB en KB en het cse GL van Plantenteelt, Bloembinden en -schikken en Groene ruimte.

III.5.2 specifieke bijzonderheden afdelingsprogramma Landbouw

Voor de BB-kandidaat bestaat het centraal examen uit één onderdeel: het cspe in één van de vijf vakrichtingen.

Voor de KB-kandidaat bestaat het centraal examen uit twee deel-cspe's KB (twee vakrichtingen of één vakrichting en één ondersteunend vak) . Het c.e.-cijfer is het gemiddelde van de cijfers voor de beide deel-cspe's KB.

Het centraal examen voor de GL-leerling bestaat uit één onderdeel: een cse in één van de vijf vakrichtingen.

Het cspe BB en KB plantenteelt kennen twee varianten: open teelten en gesloten teelten.

Het cspe BB en BB dierhouderij en -verzorging kennen eveneens twee varianten: productiedieren en gezelschapsdieren. Voor deze vakrichtingen is er één cse GL.

III.5.3 CSPE plantenteelt BB en KB 2007

De cspe's BB en KB voor zowel plantenteelt gesloten als open teelten gaan in 2007 over het stekken van coniferen (Cupressocyparis (x) leylandii).

Iedere kandidaat moet 30 topstekken kunnen knippen om in een stekbak te kunnen steken.

Tevens moet iedere kandidaat beschikken over 30 bewortelde stekken om te kunnen oppotten of te kunnen uitplanten. De school dient zelf zorg te dragen voor de benodigde stekken. Dat kan door ze extern te betrekken of door ze van tevoren zelf te maken. Dit laatste kan door de stekken in de herfst te steken. De eerste stekken bewortelen voor, de andere kort na de winter. In beide gevallen moet het materiaal in de kas worden gehouden. De kistjes met beworteld stek kunnen in een koude kas overwinteren. Bij strenge vorst moeten de stekken, ook in een koude kas, worden afgedekt met plastic folie.

III.5.4. Agrarische techniek en agrarische bedrijfseconomie

De examenvorm van het cspe is nieuw voor deze ondersteunende vakken, die tot en met 2006 uitsluitend schriftelijk geëxamineerd werden. Op 28 maart 2006 vond een voorlichtingsbijeenkomst voor de docenten plaats, waarop oefenmateriaal is uitgereikt. Dit oefenmateriaal is te downloaden via http://www.cito.nl/vo/ce/voorbeeldexamens/eind_fr.htm.

Daarnaast geldt als tijdelijke gewenningsmaatregel in 2007 dat de normering voor het deel-cspe KB agrarische techniek en het deel-cspe agrarische bedrijfseconomie niet bindend is.

Pijl omhoog