De Septembermededeling over Hulpmiddelen centrale examens

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2006 die relevant zijn voor Hulpmiddelen centrale examens. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2006 vindt u hier.
 

I. mededelingen van algemene aard

I.1 wijzigingen bij het examen 2005/2006

I.1.3. hulpmiddelen: woordenboek bij Nederlands havo en vwo

In de Regeling Toegestane hulpmiddelen waren de centrale examens havo en vwo Nederlands de enige "talenexamens" waarbij een woordenboek niet is toegestaan. Met ingang van het centraal examen 2006 wordt aan die uitzondering een eind gemaakt en is ook bij havo en vwo Nederlands een eendelig verklarend Nederlands woordenboek toegestaan. Het examen wijkt in zijn opzet niet af van de examens van voorgaande jaren en gaat niet uit van een andere woordenschat dan voorheen.

I.1.5. examens met computertoepassing (GL/TL, havo en vwo)

Bij het centraal examen 2006 kan de school bij een aantal vakken GL/TL, havo en vwo kiezen tussen een geheel papieren examen en een examen dat voor circa een derde deel bestaat uit vragen waarbij de computer als hulpmiddel wordt gebruikt.

Het gaat hierbij om de volgende vakken:

Vwo: wiskunde A1, wiskunde A12, biologie 1,2, natuurkunde 1,2

Havo: aardrijkskunde, economie 1, biologie, natuurkunde 1,2

GL/TL: economie, biologie, natuur- en scheikunde 1

De keuze voor een examen met of zonder computer moet bij de opgave voor 1 november aan de IB-Groep zijn gemaakt. Bij de pooling voor de correctie worden scholen alleen gekoppeld aan andere scholen die voor hetzelfde examen kozen. Als een school vanwege technische problemen moet terugvallen op het papieren examen, blijft de school ''gepoold'' met scholen met het computerexamen. Elke school die kandidaten opgeeft voor het examen met computertoepassing, ontvangt voor die kandidaten tevens het geheel papieren examen.

De compex-examens staan op vaste momenten in het examenrooster. De examens moeten op dit tijdstip afgenomen worden. Als de school met meer sessies gaat werken, waarbij meer kandidaten achtereenvolgens van dezelfde computers gebruik maken, dan kan een sessies eerder of later beginnen. In de handleiding voor de afname van de compex-examens staan uitwerkingen van afwijkende examentijden. Dit vergt zorgvuldige planning ruim voorafgaande aan de examens.

In het examen aardrijkskunde havo met computertoepassing vervalt de in vorige jaren wel toegepaste remote sensing.

I.2 rooster centraal examen

Het rooster van het centraal examen 2006 in gecorrigeerde versie gepubliceerd in Gele katern 2005, nr. 1,van 26 januari 2005, p. 47 t/m 51 met kenmerk: CEVO-04-1247. Ook deze gecorrigeerde versie bevat nog twee onvolkomenheden: de eindtijd en daarmee de tijdsduur van de examens maatschappijleer havo en vwo en aardrijkskunde vwo is onjuist vermeld; deze examens worden afgenomen van 09:00 tot 12:00 met de gebruikelijke tijdsduur van drie uur.

Nb. het rooster zoals dat is gepubliceerd op Het Examenblad is gecorrigeerd.

Het definitieve rooster voor het tweede tijdvak wordt met ingang van het centraal examen 2006 pas gepubliceerd in de Maartmededeling. De vermelde afnamedata (BB: 19, 20 en 21 juni; KB/GL/TL 19, 20 en 23 juni; havo en vwo 20, 21 en 23 juni) blijven van kracht. In de Maartmededeling wordt bekendgemaakt welk vak op welke datum wordt afgenomen.

Computer als hulpmiddel

De computer is een toegestaan hulpmiddel bij alle schriftelijke examens. Op www.cevo.nl staat een handleiding voor het gebruik van de computer als tekstverwerker bij centrale examens. De spellingcontrole hoeft niet te worden uitgeschakeld.

De computer is een noodzakelijk hulpmiddel bij muziek GL/TL, dans GL/TL, drama GL/TL, Frans BB en KB en ook bij CKV2 in havo en vwo.

De school kan bij een aantal vakken GL/TL, havo en vwo (zie I.I.5) kiezen voor examens met computertoepassing, waarbij dan de computer een noodzakelijk hulpmiddel is.

Computerexamens Duits KB en alle algemene vakken BB worden in 2006 alleen afgenomen op daartoe aangewezen pilotscholen.

II. Algemeen verbindende voorschriften

II.6 toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens.

In Gele katern 2004 nr 8a is de Regeling toegestane hulpmiddelen 2005 gepubliceerd. In aanvulling op deze publicatie:

a. woordenboek bij Nederlands havo en vwo

Bij Nederlands havo en vwo is een verklarend woordenboek Nederlands toegestaan; eendelig en niet digitaal.

b. woordenboek bij examens Fries

Bij het centraal examen Fries (alle schooltypen) is (sinds het centraal examen 2005) een eendelig woordenboek toegestaan dat Fries-Nederlands bevat. Aanwezigheid van een gedeelte Nederlands-Fries in dezelfde band is geen bezwaar.

c. woordenboek Nederlands-vreemde taal bij Frans KB en Engels GTL

het nieuwe computerexamen KB Frans bevat ook schrijfvaardigheidsopdrachten. Daarom is net als bij Engels GL/TL bij Frans KB een woordenboek vanuit het Nederlands naar de vreemde taal toegestaan, ook als dit een afzonderlijk deel is.

d. woordenboek bij Grieks

Bij Grieks is het vanaf CE 2005 toegestaan het woordenboek van Ch. Hupperts te gebruiken inclusief het hierin opgenomen grammatica-overzicht en de alfabetische werkwoordenlijst. Ook is het toegestaan dit grammatica-overzicht en deze alfabetische werkwoordenlijst (als los boekje uitgegeven onder de naam Compendium) naast een ander Grieks woordenboek te gebruiken.

e. toegestane grafische rekenmachines

De meest recente toegestane grafische rekenmachines zijn:

- Casio CFX-9850Gplus en CFX-9850GBplus

- Hewlett Packard 38G of 39G+

- Sharp EL 9600, EL 9650 en EL 9900

- Texas Instruments 83, 83 plus, 84 of 84 plus silver edition

Oudere typen zijn ook toegestaan maar de kans bestaat dat sommige examenopgaven daarmee niet of minder goed te maken zijn. In de Regeling Toegestane hulpmiddelen 2005 is aangegeven bij welke vakken dit hulpmiddel is toegestaan; de kandidaat mag maar één apparaat ter beschikking hebben.

f. toegestane atlassen

Alleen de papieren versie van Grote Bosatlas, 51e of 52e druk

Toegestaan bij aardrijkskunde havo en vwo, niet bij aardrijkskunde vmbo.

g. informatieboeken natuurwetenschappelijke vakken

- BINAS voor vwo en havo, (natuurkunde, scheikunde, biologie vwo en havo)

. havo: alleen de 5e druk

. vwo: de 4e of 5e druk

- BioData, 1e of 2e druk (biologie vwo en havo)

- BINAS vmbo basis, informatieboek NaSk1 (ISBN 90.01.89.37.91), (BB NaSk1)

- BINAS vmbo kgt, informatieboek voor NaSk1 en NaSk 2 (ISBN 90.01.89.37.83), voor KB/GL/TL NaSk1 en NaSk2

Ook hier maar één informatieboek per kandidaat (dus bij biologie havo of vwo niet twee drukken of Biodata plus BINAS)

h. informatieboek landbouw

-Opzoekboek Groen (Ontwikkelcentrum, Ede, artikelcode 21062) , voor de landbouw-differentiaties Groene ruimte, Plantenteelt, Bloembinden en -schikken.

i. formulekaart wiskunde

Bij alle centrale examens wiskunde in havo en vwo is de formulekaart toegestaan. In plaats van de formulekaart mag ook Wisforta worden gebruikt. De bij de Septembermededeling 2004 gepubliceerde formulekaart vwo bevatte een aantal onvolkomenheden, daarom volgt hier de verwijzing naar de gewijzigde kaart vwo. De niet gewijzigde kaart havo is opnieuw opgenomen.

Gewijzigde formulekaart vwo

Ongewijzigde formulekaart havo

j. basispakket hulpmiddelen voor alle examens

Bij alle examens geldt als hulpmiddel het basispakket hulpmiddelen, dat o.m. een niet-grafische rekenmachine en enkele kleurpotloden bevat (zie de Regeling Toegestane hulpmiddelen 2005).

III. Mededelingen per schoolsoort en per vak

Als een vak in dit overzicht niet is opgenomen, zijn voor dit vak bij het examen 2006 geen specifieke bijzonderheden te melden.

III.5 vmbo, informatie per beroepsgericht programma

III.5.1 toegestane hulpmiddelen bij schriftelijke examens

Voertuigentechniek: cse KB en GL (en ook cspe BB en KB): het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan.

Plantenteelt, Bloembinden en -schikken, Groene ruimte: Het Opzoekboek Groen (uitg.: Ontwikkelcentrum, Ede, artikelcode 21062) is toegestaan en nodig als hulpmiddel bij het cspe BB, het cse KB en het cse GL van Plantenteelt, Bloembinden en -schikken en Groene ruimte.

Pijl omhoog