De Septembermededeling over maatschappijleer in 2003

Hier staan de onderdelen uit de Septembermededeling 2003 die relevant zijn voor maatschappijleer in 2003. Deze selectie is gemaakt door de redactie van Examenblad.nl.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2003 vindt u hier.
 

Algemeen verbindende voorschriften

Wetten en Algemene maatregelen van bestuur

1. Wet op het voortgezet onderwijs, zoals gewijzigd door de wet van 11 april 2001, Stbl. 207 en 209.

2. Inrichtingsbesluit W.V.O., 28 juli 2001, Stbl. 358.

3. Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. 1989, Stbl. 327, inclusief 2e profielenbesluit vwo en havo, 28 juli 2000, Stbl. 358.

4. Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978, Stbl. 623, inclusief wijziging 28 juli 2000, Stbl. 358, zoals dat geldt voor havo vanaf 1-1-2001 en voor vwo vanaf 1-1-2002.

5. Brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, kenmerk VO/BOB/02/1687, datum 12 maart 2002, over Wijzigingen van o.a. het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. i.h.k.v. examinering vmbo. (zie onderdeel III.4 van deze mededeling)

Toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens

Op grond van artikel 2 van de Regeling toegestane hulpmiddelen worden de volgende lijsten van toegestane hulpmiddelen gepubliceerd. Waar op een lijst meer dan één hulpmiddel staat, mag een kandidaat één van deze hulpmiddelen op het centraal examen gebruiken.

a. Lijst van toegestane grafische rekenmachines

Goedgekeurd zijn:

Casio cfx 9850Gplus

Hewlett Packard 38G of 39G

Sharp EL 9600

Texas Instruments 83 of 83+

Van alle bovengenoemde merken zijn ook de lagere typen toegestaan. Wel dient men te beseffen dat er opgaven kunnen zijn die met deze lagere typen niet goed gemaakt kunnen worden.

b. Lijst van toegestane atlassen

Grote Bosatlas, 51e druk

Grote Bosatlas, 52e druk

N.b.: alleen voor vwo en havo en alleen de papieren versie is toegestaan. Voor de mavo/vbo C/D examens en die van het vmbo is een atlas niet toegestaan.

c. Lijst van informatieboeken

c1 vwo en havo

Binas, 4e druk

Biodata, 1e druk

c2 vmbo

voor het BB-examen:

Binas vmbo basis, informatieboek NaSk1, (ISBN 90.01.89.37.91)

voor de examens KB, GL en TL

Binas vmbo kgt, informatieboek voor NaSk 1 en NaSk 2 (ISBN 90.01.89.37.83)

Voor enkele beroepsgerichte programma's in het vmbo zal eveneens informatiemateriaal worden toegestaan, zoals een plantenboek in vmbo groen. In november zal de CEVO daarover nadere mededelingen doen.

Mededelingen per schoolsoort en per vak

Op www.eindexamen.nl zijn de documenten waarnaar verwezen wordt via doorklikken te raadplegen. Voor zover over 2004 en latere jaren al regelingen zijn vastgesteld kan men die op www.eindexamen.nl bij het betreffende vak vinden. Vakken waarover voor het centraal examen 2003 geen specifieke bijzonderheden te melden zijn, zijn in dit overzicht niet opgenomen.

Vakmededelingen vwo nieuwe stijl

Maatschappijleer

a. Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer havo en vwo 2003 en 2004, VO/BOB/2001/23742, Gele katern nr.18a van 25juli 2001.

b. Naast het vaste domein Politieke besluitvorming (inclusief het subdomein Internationale betrekkingen) worden in 2003 centraal geëxamineerd:

Domein E Mens en werk en Domein H Ontwikkelingssamenwerking.

c. Daarnaast worden op het centraal examen bepaalde vaardigheden, de benaderingswijze van het vak en de basisbegrippen getoetst. Ook kunnen op het vwo-examen vragen aan bod komen die een beroep doen op onderzoeksvaardigheden.

d. Bij de eindtermen van de domeinen zijn toelichtingen gemaakt. Deze zijn bij het centraal examen het uitgangspunt voor de examenconstructie en worden bij de kandidaten bekend verondersteld. Deze toelichtingen zijn in geringe mate aangepast. De oorspronkelijke publicatie 'Examenprogramma Maatschappijleer, Tweede fase havo en vwo vanaf 1999, Eindtermen en toelichtingen' is daarmee voor wat betreft het centraal examen vervallen.

De nieuwe publicatie heet 'Toelichtingen bij de eindtermen van de domeinen Vaardigheden en benaderingswijze, Politieke besluitvorming, Mens en werk en Ontwikkelingssamenwerking uit het examenprogramma profielen vwo (vrije deel)'. Deze publicatie verschijnt voor 1 november op de site www.eindexamen.nl, en zal worden toegezonden aan de scholen die maatschappijleer als eindexamenvak hebben

Vakmededelingen havo

Maatschappijleer

a. zie bij vwo nieuwe stijl:

b. Naast domein B Politieke besluitvorming worden in het centraal examen 2003 geëxamineerd het domein C Massamedia* en het domein F Criminaliteit en rechtsstaat.

Daarnaast worden op het centraal examen bepaalde vaardigheden, de benaderingswijze van het vak en de basisbegrippen getoetst.

c. Zie vwo nieuwe stijl. De nieuwe publicatie voor havo heet 'Toelichtingen bij de eindtermen van de domeinen Vaardigheden en benaderingswijze, Politieke besluitvorming, Massamedia en Criminaliteit en rechtsstaat uit het examenprogramma profielen havo (vrije deel)'.

* Oorspronkelijk stond hier ten onrechte domein D Multiculturele samenleving. Dit is gecorrigeerd door de redactie en veranderd in domein C Massamedia.

Mededelingen centrale examens beroepsgericht

Dit onderdeel van de Septembermededeling bevat informatie die in het verleden werd verstrekt in de Examenmededelingen van het Examenbureau VBO. De scholen die deelnamen aan de landelijke examens ontvingen deze Examenmededelingen jaarlijks in februari. Vanaf de examens 2003 worden deze Examenmededelingen niet meer verzonden.

Praktijkexamens ‘beroepsgericht’

Onder praktijkexamens wordt hier verstaan: het centraal praktisch examen voor het beroepsgerichte programma van de basisberoepsgerichte leerweg (cpe BB) en de centrale integratieve eindtoets voor het beroepsgerichte programma van de kaderberoepsgerichte leerweg (cie KB).

Dit onderdeel van de Septembermededeling is de opvolger van de Examenmededelingen van het Examenbureau VBO. De scholen die deelnamen aan de landelijke examens ontvingen deze Examenmededelingen jaarlijks in februari.

Overzicht van examentijden en computergebruik

Om een beeld te geven van de voorbereidingen, die nodig zijn om de afname van cpe BB en cie KB goed te doen verlopen volgt hierna een overzichten van de tijden en het computergebruik van de praktijkexamens. Met de richtlijnen uit III.7.4.a en de informatie III.7.4. b, die uiterlijk begin februari 2003 op uw school is bezorgd, kunnen een de planning maken voor het cpe BB en de cie KB.

Tabel. Tijdsduur van het praktische gedeelte van de centrale examens vmbo en gebruik van computers.

programma

cpe

cie

duur in

minuten

ICT

duur in

minuten

ICT

Bt- timmeren, cie

700

nee

800

ja

Bt metselen

800

nee

800

ja

Bt-schilderen

600

nee

750

ja

Elektrotechniek

500

nee

800

ja

Grafische techniek

430

ja

615

ja

Installatietechniek

750

nee

800

ja

Metaaltechniek

800

nee

800

ja

Transport en logistiek

150

ja

350

ja

Voertuigentechniek

200

ja

400

ja

Bouw breed

620

nee*

730

ja

Instalektro

800

nee

800

ja

Metalektro

800

ja

800

ja

         

Uiterlijke verzorging

130

nee

175

ja

Verzorging

200

nee

230

nee

Zorg en welzijn

260

nee

220

nee

         

Administratie

180

ja

240

ja

Consumptief bakken

500

nee

700

ja

Consumptief horeca

565

ja

585

ja

Handel en verkoop

225

ja

250

nee

Mode en Commercie

260

nee

600

ja

Handel en administratie

200

ja

135

ja

Consumptief breed

700

nee

470

ja

         

Plantenteelt, open teelten

150

nee

195

nee

id, gesloten teelten

150

nee

175

nee

Groene ruimte

180

nee

240

nee

Bloembinden en schikken

150

nee

240

nee

Dierh, en verz, productiedieren

180

nee

240

nee

id, gezelschapsdieren

180

nee

240

nee

Verwerking agrarische producten

175

nee

170

nee

Landbouw breed

140

nee

165

nee

* Aangepast naar aanleiding van Novemberbrief 2002

Redactie Het Examenblad

Tabel. Aard van computergebruik in praktische onderdelen vmbo.

Bij niet vermelde toetsen wordt bij het centraal praktisch examen of bij de centrale integratieve eindtoets geen computer gebruikt. Scholen krijgen een Cd-rom toegezonden waarop digitale bestanden staan. Dat is aangegeven in de kolom "Cd-rom"

Onder :"tijdsduur onderdeel" is aangegeven hoeveel examentijd de onderdelen duren waarbij de betreffende toepassing gebruikt wordt. In veel gevallen zal het feitelijk gebruik door de kandidaat (veel) korter zijn.

 

programma

Cd-rom

soort gebruik

tijdsduur onderdeel

cpe of cie

         

Bt- timmeren,

ja

CAD

Excel

Word

200

100

100

cie

Bt metselen

nee

CAD

150

cie

Bt-schilderen

ja

CAD

Word (+printer)

Excel

120

330

60

cie

Elektrotechniek

ja

Beheersautomatiseringssysteem

Word

200

400

cie

Grafische techniek

ja

Beeldbewerkingsprogramma

DTP-programma

430

430

cpe

Grafische techniek

ja

Cd-rom drive

beeldbewerkingsprogramma

presentatieprogramma

615

615

615

cie

Installatietechniek

ja

CAD

Excel

Tekstverwerking

200

100

300

cie

Metaaltechniek

nee

CAD

tekstverwerker

presentatieprogramma

200

100

200

cie

Transport en logistiek

nee

e-mail maken en printen (niet verzenden)

Routeplanner

50

50

cpe en cie

Voertuigentechniek

nee

Cd-rom met naslagwerk voor afstelgegevens en/of fabrieksgegevens (niet verplicht, ook boeken zijn toegestaan)

 

cpe en cie

Bouw breed *

     

cpe

Bouw breed

ja

Paint

Word

printer

120

400

180

cie

Instalektro

ja

CAD

Excel

50

50

cie

Metalektro

nee

beheersautomatiseringssysteem

300

cpe

Metalektro

ja

beheersautomatiseringssysteem

CAD

50

100

cie

         

Uiterlijke verzorging

ja

Word (niet verplicht)

15

cie

         

Administratie

ja

Word

Excel

120

60

cpe

Administratie

ja

Word

Excel

Powerpoint

180

60

60

cie

Consumptief bakken

nee

tekstverwerking

tekenprogramma

90

150

cie

Consumptief horeca

nee

tekstverwerking (niet verplicht)

225

cpe

Consumptief horeca

nee

Word

60

cie

Handel en verkoop

ja

Excel

45

cpe

Mode en Commercie

nee

tekstverwerker (optioneel)

250

cie

Handel en administratie

ja

Word

Excel

90

120

cpe

Handel en administratie

ja

Excel

Power point

30

45

cie

Consumptief breed

nee

Word

Routeplanner

60

25

cie

* Bouwbreed CPE is verwijderd naar aanleiding van de novemberbrief vmbo 2002. BB Bouwbreed CPE heeft geen ICT-toepassing in 2003.

Redactie Het Examenblad

Vmbo, informatie per beroepsgericht programma

Op www.eindexamen.nl zijn de documenten waarnaar verwezen wordt via doorklikken te raadplegen. Voor zover over 2004 en latere jaren al regelingen zijn vastgesteld kan men die op www.eindexamen.nl bij het betreffende vak vinden. Vakken waarover voor het centraal examen 2003 geen specifieke bijzonderheden te melden zijn, zijn in dit overzicht niet opgenomen.

Pijl omhoog