De Septembermededeling over maatschappijleer in 2002

De Septembermededeling uit 2001 voor de examens in 2002 bevat geen onderdelen die relevant zijn voor maatschappijleer in 2002.
De volledige Septembermededeling voor de examens in 2002 vindt u hier.
 

Mededelingen per schoolsoort en per vak

In deze rubriek worden de vindplaatsen aangegeven van het examenprogramma en de stofomschrijvingen voor een vak, en welke andere voorschriften (onderwerpen, thema's, uitsluitingen e.d.) en mededelingen voor het examen 2002 van belang zijn. Op www.eindexamen.nl zijn de documenten waarnaar verwezen wordt via doorklikken te raadplegen.

Maatschappijleer

a. Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002, VO/BOB/1999/32980, Gele katern nr.19 van 8 september 1999.

Naast het vaste domein Politieke besluitvorming (inclusief het subdomein Internationale verhoudingen) worden in 2002 centraal geëxamineerd:

. Domein F Criminaliteit en rechtsstaat;

. Domein H Ontwikkelingssamenwerking.

Daarnaast worden op het centraal examen bepaalde vaardigheden, de benaderingswijze van het vak en de basisbegrippen getoetst. Ook kunnen op het vwo-examen vragen aan bod komen die een beroep doen op onderzoeksvaardigheden.

b. Bij de eindtermen van de domeinen zijn toelichtingen gemaakt. Deze toelichtingen zijn verschenen in de publicatie 'Examenprogramma Maatschappijleer, Tweede fase havo en vwo vanaf 1999, Eindtermen en toelichtingen'. Deze publicatie is te bestellen bij het Informatiepunt maatschappijleer van de KPC Groep, mevrouw I. Chateleux, Postbus 482, 5201 AL. 's-Hertogenbosch, tel. 073-6247247, fax 073-6247294, e-mail ic1@KPCgroep.nl

c. Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer havo en vwo 2003 en 2004, VO/BOB/2001/23742, Gele katern nr.18a van 25 juli 2001.

Vakmededelingen havo nieuwe stijl

Maatschappijleer

a. Thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002, VO/BOB/1999/32980, Gele katern nr.19 van 8 september 1999:

Naast domein B Politieke besluitvorming wordt in het centraal examen 2002 geëxamineerd het domein D Multiculturele samenleving en het domein F Criminaliteit en rechtsstaat.

Daarnaast worden op het centraal examen bepaalde vaardigheden, de benaderingswijze van het vak en de basisbegrippen getoetst. b en c. zie bij vwo nieuwe stijl.

Mededelingen mavo en vbo algemene vakken C en D

Maatschappijleer

a. Regeling thema's en domeinen centraal examen maatschappijleer 2001 en 2002, VO/BOB/2001/17742, Gele katern nr. 19 van 6 september 1999.

b. De domeinen voor het centraal examen zijn in 2002:

1. Politiek en beleid, geactualiseerde versie, Gele katern nr 10a van 3 april 1996 en Gele katern nr 17a van 22 juni 1994

2. Criminaliteit en rechtsstaat, Gele katern nr 19 van 28 september 1999

3. Arbeid en samenleving, Gele katern nr 10a van 3 april 1996.

c. zie vwo

d. Regeling centraal examen maatschappijleer mavo/vbo 2003 en 2004, VO/BOB/2001/17742, Gele katern nr.16 van 13 juni 2001.

Op het beroep gerichte vakken, B- en C-programma

De landelijke examens voor de beroepsgerichte vakken worden onder leiding van het Examenbureau VBO samengesteld. In het examenjaar 2001/2002 gebeurt dit voor het laatst. 2003 is immers het eerste examenjaar met centrale examens 'over de volle breedte' van het vmbo.

Van de onderstaande vakken zijn de B- en C-examens 2002 afgeleid van de examenprogramma's 'oude stijl' die door het Examenbureau VBO zijn gevolgd.

Administratie

Bouwtechniek - meubelmaken

Consumptieve techniek - algemeen

Elektrotechniek

Handel

Voertuigentechniek / Landbouwwerktuigentechniek

Verkoop

Verzorging

Voor de meeste overige afdelingen geldt dat de landelijke (B- resp. C-)examens gebaseerd zijn op het onlangs vastgestelde vmbo-examenprogramma (voor de basis- resp. kaderberoepsgerichte leerweg).

Dit betreft de volgende afdelingen:

Bouwtechniek - timmeren, metselen en schilderen *

Consumptief - horeca en bakken *

Metaaltechniek *

Mode en commercie *

Transport en logistiek *

Uiterlijke verzorging *

* de landelijke examens 2002 van deze vakken kennen een grote overlap met de pilot-examens 2002 (zie III.2.3).

Naast de genoemde reguliere landelijke examens stelt het Examenbureau VBO in het schooljaar 2001/2002, eveneens voor het laatst, de zogeheten experimentele examens volgens de deelkwalificatiestructuur beschikbaar. Dit betreft examens voor bouwtechniek - timmeren en metselen, grafische techniek, installatietechniek en voertuigentechniek.

De afvraagbare leerstof voor de genoemde examens in het schooljaar 2001/2002 is aan de scholen bekend gemaakt middels "exameninformatie 2001/2002" van het Examenbureau VBO(maart 2001).

Pilot-examens vmbo

Met het oog op de invoering van de centrale examens vmbo in 2003 kunt u ook deelnemen aan pilot-examens vmbo 2002. De deelname aan deze proefexamens is dus niet uitsluitend voorbehouden aan de scholen die deelnemen aan het pilot-project centrale examens vmbo.

U kunt per afdeling bepalen of u deelneemt aan de pilot-examens of aan de landelijke examens (deelnemen aan beide is praktische onmogelijk).

Voor de basisberoepsgerichte leerweg (BB) en kaderberoepsgerichte leerweg (KB) is voor iedere afdeling een schriftelijk en een praktisch examen beschikbaar. Deze examens zijn op te vatten als de voorlopers van het centraal schriftelijk examen (BB en KB), het centraal praktisch examen (BB) en de centrale integratieve eindtoets (KB).

Ook voor de afdeling landbouw, die geen landelijke examens kent, kan worden deelgenomen aan de pilot-examens.

Deelname aan de pilot-examens Frans BB, economie BB en geschiedenis BB is ook mogelijk (Deze algemene vakken kenden geen landelijke examens volgens het B-programma).

Het examen Frans BB is een zogeheten elektronisch examen waarbij de vaardigheden lezen, luisteren en schrijven worden getoetst. Bij dit elektronische examen wordt gebruik gemaakt van ICT.

Deelname aan de pilot-examens vergt een zorgvuldige afweging. Daarom is de Nieuwsbrief van het Examenbureau VBO van 20 april 2001 in zijn geheel gewijd aan de pilot-examens vmbo 2002. Zo is de examenstof voor de pilot-examens opgenomen in de bijlage 'Mededelingen over de pilot-examens examenjaar 2002' bij deze Nieuwsbrief.

De informatie van deze Nieuwsbrief kan ook gedownload worden:

www.vmbo-examengids.nl (kies 'toetsing en examinering' en kies vervolgens 'Deelnemen aan voorbeeldexamens 2002?'.

Tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo 2001/2002

Voor informatie over de landelijke examens van het Examenbureau VBO en de pilotexamens vmbo wordt tevens verwezen naar de mededelingen die u respectievelijk in maart en april 2001 zijn toegezonden.

2001

september

- Ontvangst van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2002: VW-A 925 (vwo oude en nieuwe stijl), HA-A926 (havo oude en nieuwe stijl),VM-A-547 (VBO/MAVO), SA-B 300 (vbo-BC), VB-E-110 (vbo-experimenteel) , VB-A-185 (vbo-A programma) en PI.V.02 (pilot VMBO)

- Ontvangst van de brochure 'Invullen van examenpapieren'.

voor 20 september

Opsturen van het formulier opgave aantal examenkandidaten 2002 VB-E-110 (vbo-experimenteel)

vóór 1 oktober

Aan de inspectie zenden:

- het examenreglement

- het programma van toetsing en afsluiting.

vóór 15 oktober

- Opsturen van het formulier VW-A 925 opgave aantal examenkandidaten vwo 2002 indien tevens kandidaten worden opgegeven voor het centraal praktisch examen (tehatex-vakken)

vóór 1 november

Opsturen van de formulieren opgave aantal examenkandidaten 2002:

- aan Informatie Beheer Groep, het origineel van de formulieren VW- A 925, (overige vwo-scholen), HA-A 926 (havo ), VM-A 547(vbo/mavo)

- aan de inspectie een kopie van deze formulieren.

- aan IBG het originele exemplaar van de formulieren SA-B300 (vbo-B/C) , VB-A-185 (vbo-A-

programma) en PI.V.02 (pilot-VMBO) en een kopie van deze formulieren naar het Examenbureau VBO.

november/december

Ontvangst van de terugmeldingsformulieren.

2002

vóór 1 maart

Ontvangst van het Cito van:

- formulieren voor de corrector ten behoeve van de normering en verslaggeving,

- instructie voor het verwerken van de formulieren waarin opgenomen informatie over de Cito-verwerking in 2002.

Ontvangst van het Examenbureau VBO:

- mededelingen en materialen voor de examens 2002

maart

Ontvangst van Informatie Beheer Groep

- het rooster voor de centrale examens (roosterposter)

- de poolingbrieven.

Maartmededeling over organisatorische zaken, met o.m. per vak de feitelijk gehanteerde schaallengte, ivm de omzetting score/cijfer.

13 en 14 maart

Ontvangst van:

- de pakketten met de opgaven voor de landelijke B-examens in de algemene vakken en de B- en C-examens voor de op het beroep gerichte vakken en Handel 2e tijdvak.

- de pakketten met de opgaven voor de pilotexamens vmbo BB en KB. Bij problemen gelieve u direct contact op te nemen met de IB-Groep, afdeling Examendiensten in Groningen (tel. 050 - 599 88 25).

begin april

Ontvangst van het Cito voor de landelijke B-examens in de algemene vakken en de B- en C- examens voor de op het beroep gerichte vakken: Pilotexamens vmbo BB en KB

- antwoordbladen voor de examens met alleen meerkeuzevragen;

- formulieren voor de correctoren;

- deelscorelijsten voor examens met open en gesloten vragen;

- invulinstructies.

13, 14 of 15 mei

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen in het eerste tijdvak.

N.B. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen, ook als de dag van bezorging in een vakantieperiode voor de school valt. In dat geval is het wel mogelijk dat u de pakketten pas controleert als de school weer open is.

13 mei

Ontvangst per post van de erratumbladen voor het eerste tijdvak centrale examens. Een overzicht van de erratumbladen wordt bekendgemaakt op www.eindexamen.nl en per e-mail aan de scholen meegedeeld.

Afhankelijk van de postbestelling kan de aflevering wellicht ook op 14 mei plaatsvinden.

14 mei of 17 mei

Bij de inspectie de schoolonderzoekcijfers inleveren van de vakken waarin de kandidaten centraal examen afleggen. (vwo/havo: 14 mei, mavo/vbo: 17 mei)

Centraal examen eerste tijdvak 16 mei tot en met 31 mei

NB Als een vwo school een kandidaat heeft die op 16 mei de vakken Grieks, muziek èn Frans moet afleggen dient deze school dat aan de inspectie te melden. In maart zal worden meegedeeld hoe het centraal examen bij deze kandidaten zal worden afgenomen.

Ontvangst van informatie over de aanmelding voor de aangewezen vakken 2e tijdvak en de aanmelding voor het 3e tijdvak.

Vanaf 16 mei

Correctie centraal examen.

uiterlijk 29 mei

inzenden deelscores aan het Cito van de vakken die tot en met 24 mei in het rooster staan

uiterlijk 5 juni

inzenden deelscores van de vakken die van 27 mei tot 31 mei in het rooster staan

maandag 10 juni

Uiterste datum voor opmerkingen over de centrale examens in verband met de normering door de CEVO in het eerste tijdvak.

13 juni

Publicatie van de definitieve normering om 08.00 uur op Internet en teletekst.

Verzending per gewone post en per e-mail van de definitieve normen. Verzending per post van de omzettingstabellen vindt niet meer plaats

Centraal examen tweede tijdvak woensdag 19 juni

10, 11 of 12 juni

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen tweede tijdvak.

10 juni

Ontvangst van de erratumbladen voor het tweede tijdvak. Een overzicht van de erratumbladen wordt bekendgemaakt op www.eindexamen.nl en per e-mail aan de scholen meegedeeld.

Afhankelijk van de postbestelling kan de aflevering wellicht ook op 11 juni plaatsvinden

uiterlijk 17 juni

Aanmelding aan IBG van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken. (zie overzicht bij het rooster 2002)

Uiterlijk 18 juni

Opgave aan de inspectie van:

- de kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak en, bij mavo en vbo het programma waarin examen wordt afgelegd;

- de kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien,

- de cijfers van het alsnog voltooide s.o. van alle kandidaten die het s.o. niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

woensdag 19 juni

Tweede tijdvak op school.

N.b. In tegenstelling tot wat eerder meegedeeld is, zullen de vakken Economische wetenschappen II en recht (vwo oude stijl) en tekenen, handenarbeid en textiele werkvormen (mavo en vbo C en D) niet door de staatsexamencommissie op 21 juni, maar op 19 juni op school worden afgenomen.

vrijdag 21 juni

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door Staatsexamencommissie

uiterlijk 21 juni

Inzenden bij de CEVO van opmerkingen over de centrale examens in verband met de normering door de CEVO in het tweede tijdvak;

formulieren voor de corrector tweede tijdvak opsturen aan het Cito.

25 juni of 26 juni

Mededeling over de cijferbepaling tweede tijdvak van alle examens. Deze mededeling wordt om 08.00 uur via Internet en Teletekst bekend gemaakt en dezelfde ochtend per E-mail verzonden.

Verzending per post van de definitieve normen

N.b. de definitieve datum wordt meegedeeld in de maartmededeling over de examens.

Vóór 8 juli

Aanmelden van de kandidaten voor het derde tijdvak bij de voorzitter van de staatsexamencommissie vwo-havo-mavo, middels een formulier. Medio mei ontvangt u van Examendiensten een set aanmeldingsformulieren per schoolsoort.

Aanmeldingen na - 8 juli 2002 (datum poststempel) worden niet meer in behandeling genomen!

Uiterlijk 14 juli

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag stuurt het bevoegd gezag (per aangetekende post dan wel met ontvangstbevestiging) aan de inspectie en aan Informatie Beheer Groep, afd. Diplomawaardering, Postbus 30157, 9700 LJ Groningen, een lijst waarop de examengegevens van alle kandidaten zijn vermeld.

De meeste scholen leveren na afloop van het examen inmiddels de examengegevens elektronisch in

door gebruik te maken van het software pakket diGUtaal of eigen computeruitdraaien aan de IB-Groep.

De IB-Groep heeft in overleg met de inspectie besloten de verzamellijsten van cijfers die handmatig ingevuld kunnen worden voortaan niet meer toe te sturen. Scholen die nog gebruik willen maken van de invulverzamellijsten van cijfers, kunnen een voorbeeldlijst kopiëren die opgenomen is in de brochure "invullen van de examenpapieren". Deze brochure is in september aan alle scholen toegestuurd.

Landelijk examen VBO 13 mei tot en met 21 mei

Vanaf 13 mei Correctie landelijke schriftelijke examens.

Van de examens met uitsluitend gesloten vragen dienen op iedere examendag de betreffende antwoordbladen aangetekend aan het Cito te worden gestuurd voor 17.00 uur. Dit geldt ook voor de vakken van de afd. Handel 2e tijdvak.

Van de examens die geheel of gedeeltelijk uit open vragen bestaan, dienen de deelscoreformulieren van een bepaald aantal kandidaten aan het Cito te worden opgestuurd.

Geen formulieren worden ingezonden voor het vak bedrijfsadministratie CT en de vakken van de afdeling voertuigentechniek voor zover het de onderdelen landbouwvoertuigentechniek betreft.

6 juni

Voor informatie over de landelijke examens van het Examenbureau VBO en de pilotexamens vmbo wordt tevens verwezen naar de mededelingen die u respectievelijk in maart en april 2001 zijn toegezonden.

De voorzitter van de CEVO,

drs. J. Bouwsma

Pijl omhoog