Activiteitenplanning centrale examens vo 2023

Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens.

Indien in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Het is mogelijk een activiteitenplanning op maat te genereren. Vinkt u daarvoor eerst het schooltype aan.

 
Schooltype
Types

datum activiteit/toelichting sector/tijdvak
uiterlijk 10 kalenderdagen vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in het register onderwijsdeelnemers Doorgeven cijfers schoolexamen aan het Register Onderwijsdeelnemers

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in het Register Onderwijsdeelnemers.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
vanaf 3 apr 2023 t/m 21 jul 2023 Afnameperiode profielvak-cspe's

De profielvak-cspe's mogen tot en met 21 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
7 jun 2023 Bekendmaking N-termen cspe's vmbo

Bekendmaking normering profielvak-cspe's vmbo om 08.00 uur op www.Examenblad.nl en www.cito.nl.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
9 t/m 23 jun 2023 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in het register onderwijsdeelnemers). Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling en per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
12 jun 2023 Bekendmaking wachtwoorden fall-back examens kunstvakken tweede tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back van de kunstvakken (Autoplay en losse bestanden) worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

scholen met kunstvakexamens
2e tijdvak
12 jun 2023 Kunstvakexamens tweede tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

scholen met kunstvakexamens
2e tijdvak
12, 13 of 15 jun 2023 Ontvangst examenopgaven CE tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
12, 13 of 15 jun 2023 Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
14 jun 2023 Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo inclusief BB- en KB-flex

De normeringstermen van het eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo inclusief BB- en KB-flex worden om 08.00 uur bekendgemaakt via www.Examenblad.nl en www.cito.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
16 jun 2023 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij Register Onderwijsdeelnemers.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
16 jun 2023 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in Register Onderwijsdeelnemers) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

1: kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;

2: kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak niet aanwezig waren, zijn in de gelegenheid gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;

3: de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
19 jun 2023 Vervallen: Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf's voor spraaksynthese geleverd.

alle scholen
2e tijdvak
19 t/m 30 jun 2023 Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
2e tijdvak
22 jun 2023 Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

alle scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
26 juni 2023 Deadline inzenden afnamegegevens examens 19 t/m 22 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf.

alle scholen
2e tijdvak
30 juni 2023 Deadline inzenden afnamegegevens examens 23 t/m 27 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf.

alle scholen
2e tijdvak
30 juni 2023 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 19 t/m 22 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 19 t/m 22 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
30 juni 2023 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 23 t/m 27 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 23 t/m 27 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
t/m 27 jul 2023 17.00 uur Inzage in afnames Facet 11

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

alle scholen met afnames in Facet
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
3 juli 2023 Deadline inzenden afnamegegevens examens 28 t/m 30 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf.

alle scholen
2e tijdvak
3 juli 2023 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 28 t/m 30 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 28 t/m 30 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
6 juli 2023 Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
6 jul 2023 om 10 uur Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 10 juli.

alle scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in Register Onderwijsdeelnemers) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO.

alle scholen
3e tijdvak
Woensdag 12 jul 2023 Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak BB- en KB-flex

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na 12 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie.

NB2 De aanmelding voor afname van profielvak-cspe’s in de periode van het derde tijdvak loopt via het contactformulier van het CvTE. Profielvak-cspe’s worden door de eigen school van de aangemelde kandidaten afgenomen.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. BB- en KB-flex
Woensdag 12 jul 2023 Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na 12 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt niet voor flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex) en profielvak cspe's.

NB2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij Register Onderwijsdeelnemers.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

alle scholen
3e tijdvak
t/m 1 aug 2023 Doorgeven cijfers beroepsgerichte profielvakken aan het Register Onderwijsdeelnemers

Het aanleveren van het eindcijfer voor het beroepsgerichte profielvak moet standaard uiterlijk twee weken na het vaststellen van de uitslag plaatsvinden. Voor scholen die de uitslag nog vast (moeten) stellen na 15 juli is de deadline 1 augustus.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
6 jul t/m 20 jul 2023 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in het register onderwijsdeelnemers). Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
21 jul 2023 Afronding cspe's

De cspe's kennen geen tijdvakken. De afname van de cspe's moet plaatsvinden in de periode vanaf 3 april tot en met 21 juli.

afnameper. profiel-cspe's
augustus Aanvang derde tijdvak

Het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt. Het rooster derde tijdvak is vanaf maart beschikbaar op de website van DUO.

alle scholen
3e tijdvak
Vrijdag 25 aug 2023 Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO. NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post op donderdag 8 september.

alle scholen
3e tijdvak
23 sep 2023 Uitwisseling examengegevens derde tijdvak

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens via Mijn DUO door middel van het persoonsgebonden nummer. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's

Deel deze pagina