Activiteitenplanning centrale examens vo 2022

Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens.

Indien in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Het is mogelijk een activiteitenplanning op maat te genereren. Vinkt u daarvoor eerst het schooltype aan.

 
Schooltype


U ziet nu alle beschikbare activiteiten binnen 2022.
datum activiteit/toelichting sector/tijdvak
vanaf 1 jan 2022 t/m 14 jun 2022 Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo

Aanvang afname cpe beeldende vakken vwo. De afnameperiode van het cpe eindigt op de werkdag die aan de eerste afname van het cse tehatex vwo voorafgaat. De einddatum van het cpe is dus afhankelijk van het tijdstip waarop de kandidaat het cse tehatex vwo voor het eerst aflegt. Voor kandidaten die het cse tehatex vwo in het eerste tijdvak afleggen, is 18 mei de einddatum van de afnameperiode van het cpe. Voor leerlingen die het cse tehatex vwo voor het eerst in het tweede tijdvak afleggen, valt de einddatum van de afnameperiode op 14 juni.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
uiterlijk 10 kalenderdagen vóór afname van betreffende ce voor betreffende leerling aangeleverd in het register onderwijsdeelnemers Doorgeven cijfers schoolexamen aan het Register Onderwijsdeelnemers

Voor de flexibele digitale centrale examens bb en kb geldt dat (eventuele) schoolexamencijfers uiterlijk 10 kalenderdagen voor de afname van het betreffende ce voor de betreffende leerling moet zijn aangeleverd in het Register Onderwijsdeelnemers.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 16 feb 2022 t/m 22 jul 2022 Afnameperiode profielvak-cspe’s

De profielvak-cspe’s mogen tot en met 22 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten.

vmbo bb, kb en gl
afnameper. profiel-cspe's
vanaf 14 mrt 2022 t/m 16 jun 2022 Start cpe beeldend gl/tl

De afnameperiode van het cpe eindigt op de werkdag die aan de eerste afname van het cse beeldend gl/tl voorafgaat. Voor kandidaten die het cse beeldend gl/tl in het eerste tijdvak afleggen, is 23 mei de einddatum van de afnameperiode van het cpe. Voor leerlingen die het cse beeldend gl/tl voor het eerst in het tweede tijdvak afleggen, valt de einddatum van de afnameperiode op 16 juni.

vmbo gl/tl
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
4 apr 2022 t/m 22 jul 2022 Afnameperiode flexibele en digitale centrale examens bb en kb

De digitale CE’s bb en kb mogen vanaf 4 april tot en met 22 juli worden ingepland. Binnen deze periode bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt zelf de momenten van inhalen en herkansen.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
18 mei 2022 Einddatum cpe vwo beeldende vakken

Het cpe moet zijn afgerond voor de afname van het centraal schriftelijk examen (cse) tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving.

Deze einddatum geldt voor kandidaten die op 19 mei het cse tehatex vwo (eerste tijdvak) afleggen.

Voor kandidaten van wie de eerste afname van het cse tehatex vwo in tijdvak 2 valt, eindigt de afnameperiode van het cpe op de werkdag die aan het afnametijdstip van het cse in het tweede tijdvak voorafgaat.

vwo-scholen met cpe beeldende vakken
afnameper. cpe vwo beeldende vakken
18 mei 2022 om 16.00 uur Publicatie correctievoorschrift Nederlands vmbo gl/tl

Het correctievoorschrift van het centraal examen Nederlands vmbo gl/tl zal twee dagen na de afname beschikbaar zijn. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en het sectiebestuur Nederlands van de Levende Talen Nederlands (LTN) voeren namelijk een testcorrectie uit.

alle scholen
1e tijdvak
23 mei 2022 Einddatum cpe beeldend gl/tl

Het cpe moet zijn afgerond voor de afname van het centraal schriftelijk examen (cse) beeldende vorming.

Deze einddatum geldt voor kandidaten die op 24 mei het cse beeldend gl/tl (eerste tijdvak) afleggen.

Voor kandidaten van wie de eerste afname van het cse beeldend gl/tl in tijdvak 2 valt, eindigt de afnameperiode van het cpe op de werkdag die aan het afnametijdstip van het cse in het tweede tijdvak voorafgaat.

vmbo gl/tl-scholen met cpe beeldend
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
23 mei 2022 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 12 en 13 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 12 en 13 mei.

alle scholen
1e tijdvak
23 mei 2022 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 12 en 13 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 12 en 13 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
1e tijdvak
uiterlijk 25 mei 2022 Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
2e tijdvak
25 mei 2022 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 16 t/m 18 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 16 t/m 18 mei.

alle scholen
1e tijdvak
25 mei 2022 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 16 t/m 18 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 16 t/m 18 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
1e tijdvak
31 mei 2022 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 19 t/m 24 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 19 t/m 24 mei.

alle scholen
1e tijdvak
31 mei 2022 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 19 t/m 24 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 19 t/m 24 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
1e tijdvak
1 jun 2022 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen op 25 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 25 mei.

alle scholen
1e tijdvak
1 jun 2022 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 25 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 25 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
1e tijdvak
2 jun 2022 Deadline inzenden afnamegegevens examens havo/vwo afgenomen op 30 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

examens havo/vwo (Fries, Russisch, Spaans, Turks en Arabisch) die zijn afgenomen op 30 mei.

alle scholen
1e tijdvak
2 jun 2022 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 30 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 30 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
1e tijdvak
7 jun 2022 Bekendmaking wachtwoorden fall-back examens kunstvakken tweede tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back van de kunstvakken (Autoplay en losse bestanden) worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen met kunstvakexamens
2e tijdvak
7 jun 2022 Kunstvakexamens tweede tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

alle scholen met kunstvakexamens
2e tijdvak
7, 8 of 9 jun 2022 Ontvangst examenopgaven CE tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
7, 8 of 9 jun 2022 Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
8 jun 2022 Deadline inzenden opmerkingen flexibele en digitale examens bb en kb

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen flexibele en digitale examens bb en kb aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
9 t/m 23 jun 2022 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in het register onderwijsdeelnemers). Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling en per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
9 jun 2022 Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo gl/tl en papieren CE’s bb en kb

De normeringstermen van het eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo gl/tl en papieren CE’s bb en kb worden om 08.00 uur bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
13 jun 2022 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij Register Onderwijsdeelnemers.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in Register Onderwijsdeelnemers, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
13 jun 2022 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in Register Onderwijsdeelnemers) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

1: kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;

2: kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak niet aanwezig waren, zijn in de gelegenheid gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;

3: de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
13 t/m 24 jun 2022 Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
2e tijdvak
15 jun 2022 Bekendmaking normering digitale CE’s bb en kb

De normeringstermen van de digitale CE’s bb en kb worden om 08.00 uur bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

vmbo bb en kb
afnameper. BB- en KB-flex
20 jun 2022 Bekendmaking bezorgdag examenopgaven derde tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven derde tijdvak dat in juli wordt afgenomen, informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven derde tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
3e tijdvak
22 jun 2022 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen van 13 t/m 15 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 13 t/m 15 juni

alle scholen
2e tijdvak
22 jun 2022 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 13 t/m 15 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 13 t/m 15 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
23 jun 2022 Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
24 jun 2022 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen van 16 en 17 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 16 en 17 juni

alle scholen
2e tijdvak
24 jun 2022 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 16 en 17 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 16 en 17 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
27, 28 of 29 jun 2022 Levering erratumbladen derde tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het derde tijdvak centrale examens, dat in juli op de scholen wordt afgenomen, worden geleverd. Via de Maartaanvulling worden nadere details bekendgemaakt.

alle scholen
3e tijdvak
27, 28, 29 jun 2022 Ontvangst examenopgaven CE derde tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
3e tijdvak
27 jun 2022 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen van 20 t/m 22 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 20 t/m 22 juni

alle scholen
2e tijdvak
27 jun 2022 Examen kunst (algemeen) havo derde tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staat het examen kunst (algemeen) havo klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor dit kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster. De andere kunstexamens in Facet worden in het derde tijdvak als aangewezen vak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens.

alle scholen met kunstvakexamens
3e tijdvak
27 jun 2022 Bekendmaking wachtwoorden fall-back examen kunst (algemeen) havo derde tijdvak

Het wachtwoord voor de fall-back van het examen kunst (algemeen) havo (Autoplay en losse bestanden) wordt op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen met kunstvakexamens
3e tijdvak
27 jun 2022 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 20 t/m 22 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 20 t/m 22 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
28 jun 2022 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen op 23 en 24 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 23 en 24 juni

alle scholen
3e tijdvak
28 jun 2022 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 23 en 24 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 23 en 24 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
1 jul 2022 Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
1 jul 2022 om 10.00 uur Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 4 juli.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
1 jul t/m 15 jul 2022 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in het register onderwijsdeelnemers). Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer via Mijn DUO. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
4 jul 2022 Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in Register Onderwijsdeelnemers) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak, dat van 5 juli t/m 8 juli op de scholen wordt afgenomen. Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

1: kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;

2: kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak niet aanwezig waren, zijn in de gelegenheid gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;

3: de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het tweede tijdvak.

alle scholen
3e tijdvak
5 jul t/m 8 jul 2022 Afname CE algemene vakken derde tijdvak

Derde tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
3e tijdvak
5 jul 2022 Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese derde tijdvak

Voor het derde tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf’s voor spraaksynthese geleverd.

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen
3e tijdvak
7 jul 2022 Afname aangewezen vakken derde tijdvak

Aangewezen vakken: derde tijdvak afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de commissie Staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
3e tijdvak
11 jul 2022 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en havo/vwo afgenomen van 5 t/m 8 juli

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 5 juli t/m 8 juli

alle scholen
3e tijdvak
11 jul 2022 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens derde tijdvak

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens derde tijdvak aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
3e tijdvak
14 jul t/m 28 jul 2022 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in Register Onderwijsdeelnemers). Dit geschiedt door middel van het Persoonsgebonden nummer.

alle scholen
3e tijdvak
14 jul 2022 om 08.00 uur Bekendmaking normering derde tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering derde tijdvak, dat van 5 juli t/m 8 juli op de scholen is afgenomen.

alle scholen
3e tijdvak
14 jul 2022 om 10.00 uur Publicatie uitslagen derde tijdvak aangewezen vakken

10.00 uur: Publicatie uitslagen derde tijdvak via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 18 juli.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
3e tijdvak
t/m 28 jul 2022 Inzage in afnames Facet 10.0

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

alle scholen met afnames in Facet
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
29 jul t/m 5 aug 2022 Release van Facet 11.0

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
25 t/m 28 aug 2022 Release van FACET 11.0 F1

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl

alle scholen met afnames in Facet
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
12 t/m 14 okt 2022 Release van FACET 11.0 F2

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl

alle scholen met afnames in Facet
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's

Deel deze pagina