Activiteitenplanning centrale examens vo 2021

Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens.

Indien in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Het is mogelijk een activiteitenplanning op maat te genereren. Vinkt u daarvoor eerst het schooltype aan.

 
Schooltype
Types

datum activiteit/toelichting sector/tijdvak
vanaf 15 mrt 2021 Start cpe beeldend gl/tl

Start cpe beeldend gl/tl.

De afnameperiode van het cpe eindigt op de werkdag die aan de eerste afname van het cse beeldend gl/tl voorafgaat.

De einddatum van het cpe is dus afhankelijk van het tijdstip waarop de kandidaat het cse beeldend gl/tl voor het eerst aflegt. Voor kandidaten die het cse beeldend gl/tl in het eerste tijdvak afleggen, is 27 mei de einddatum van de afnameperiode van het cpe. Voor leerlingen die het cse beeldend gl/tl voor het eerst in het tweede tijdvak afleggen, valt de einddatum van de afnameperiode op 15 juni.

vmbo gl/tl
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
6 tot 16 mei 2021 Doorgeven cijfers schoolexamens aan BRON

De schoolexamencijfers moeten wanneer mogelijk voor donderdag 6 mei (tien kalenderdagen vooraf start CE 2021) en uiterlijk zondag 16 mei (één dag voor aanvang van het eerste tijdvak) worden aangeleverd aan BRON door middel van het persoonsgebonden nummer.

Deze aanlevertermijn geldt zowel voor leerlingen die in het eerste tijdvak opgaan voor het centraal examen, als leerlingen die in het tweede tijdvak voor het eerst opgaan voor het centraal examen van een of meerdere vakken.

Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel ‘belangrijke datums’.

Voor de beroepsgerichte profielvakken (die in 2021 met een SE worden afgesloten) en keuzevakken: zie bij 23 juli.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. profiel-cspe's
10, 11 of 12 mei 2021 Ontvangst examenopgaven CE eerste tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
10, 11 of 12 mei 2021 Levering erratumbladen eerste tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens worden per koerier afgeleverd, indien een of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
1e tijdvak
12 mei 2021 Kunstvakexamens eerste tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

alle scholen met kunstvakexamens
1e tijdvak
17 mei 2021 Aanvang CE eerste tijdvak

Aanvang centraal schriftelijk examen eerste tijdvak.

alle scholen
1e tijdvak
27 mei 2021 Einddatum cpe beeldend gl/tl

Deze einddatum geldt voor kandidaten die op 28 mei het cse beeldend gl/tl (eerste tijdvak) afleggen.

Voor kandidaten van wie de eerste afname van het cse beeldend gl/tl in tijdvak 2 valt, eindigt de afnameperiode van het cpe op de werkdag die aan het afnametijdstip van het cse in het tweede tijdvak voorafgaat.

vmbo gl/tl-scholen met cpe beeldend
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
uiterlijk 28 mei 2021 Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
2e tijdvak
28 mei 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 17 t/m 19 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 17 t/m 19 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
1e tijdvak
31 mei 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 17 t/m 19 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 17 t/m 19 mei.
alle scholen
1e tijdvak
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
1 jun 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 20 en 21 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 20 t/m 21 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
1e tijdvak
2 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen op 20 en 21 mei

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 20 en 21 mei
alle scholen
1e tijdvak
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
4 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo, afgenomen van 25 mei t/m 1 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen van 25 mei t/m 1 juni.
alle scholen
1e tijdvak
afnameper. cpe gl/tl beeldende vorming
4 jun 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 25 t/m 28 mei

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 25 t/m 28 mei aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
1e tijdvak
7 jun 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 31 mei en 1 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 31 mei en 1 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
1e tijdvak
7 jun 2021 Bekendmaking wachtwoorden fall-back examens kunstvakken tweede tijdvak

De wachtwoorden voor de fall-back van de kunstvakken (Autoplay en losse bestanden) worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen met kunstvakexamens
2e tijdvak
7 of 8 of 9 jun 2021 Ontvangst examenopgaven tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
7 of 8 of 9 jun 2021 Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaat-aantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden op een nader te bepalen moment via Mijn DUO verspreid.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
7 jun 2021 Kunstvakexamens tweede tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster

alle scholen met kunstvakexamens
2e tijdvak
10 jun 2021 om 08.00 uur Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo gl/tl en papieren CE’s bb en kb

De normeringstermen van het eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo gl/tl en papieren CE’s bb en kb worden om 08.00 uur bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
10 t/m 24 jun 2021 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'.

Deze periode is bedoeld voor het CE van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling en per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
11 jun 2021 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

NB De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BRON. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
11 jun 2021 voor 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

 • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
 • kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;
 • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak
alle scholen
2e tijdvak
14 jun 2021 Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese tweede tijdvak

Voor het tweede tijdvak wordt per schooltype één cd met alle pdf’s voor spraaksynthese geleverd.

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen
2e tijdvak
14 t/m 25 jun 2021 Afname CE algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
2e tijdvak
21 jun 2021 Bekendmaking bezorgdag examenopgaven derde tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen, informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven derde tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
3e tijdvak
22 jun 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 14 t/m 16 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 14 t/m 16 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
23 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 14 t/m 16 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 14 t/m 16 juni
alle scholen
2e tijdvak
24 jun 2021 Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
24 jun 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 17 en 18 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 17 en 18 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
25 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen op 17 en 18 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 17 en 18 juni
alle scholen
2e tijdvak
28 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 21 t/m 23 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 21 t/m 23 juni
alle scholen
2e tijdvak
28, 29 of 30 jun 2021 Ontvangst examenopgaven CE derde tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

NB De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
3e tijdvak
28, 29 of 30 jun 2021 Levering erratumbladen derde tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het derde tijdvak centrale examens, dat in juli op de scholen wordt afgenomen, worden geleverd.

Via de Maartaanvulling worden nadere details bekendgemaakt

alle scholen
3e tijdvak
28 jun 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 21 t/m 23 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 21 t/m 23 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
28 jun 2021 Kunstvakexamens derde tijdvak beschikbaar in Facet

Een week voor de afname staan de examens muziek en kunst (algemeen) klaar in Facet en kan de afnameplanner/examensecretaris voor het desbetreffende kunstexamen een afnameplanning maken voor de afname conform het examenrooster. Bekijk voor de afnamedatum en het afnametijdstip van elk examen het examenrooster.

alle scholen met examens muziek en kunst (algemeen) 3e tijdvak
3e tijdvak
29 jun 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen op 24 en 25 juni

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen op 24 en 25 juni
alle scholen
2e tijdvak
29 jun 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens 24 en 25 juni

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens 24 en 25 juni aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
2e tijdvak
2 jul 2021 om 08.00 uur Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
2 jul 2021 om 10.00 uur Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 5 juli.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
2 jul t/m 16 jul 2021 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN. Vanaf half september is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 2e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
5 jul 2021, 17.00 uur Deadline aanmelden kandidaten aangewezen vakken derde tijdvak

Uiterste tijdstip voor aanmelden via Mijn DUO van de kandidaten voor de aangewezen vakken in

het derde tijdvak, afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. Aanmeldingen na maandag 5 juli worden niet in behandeling genomen.

NB1 Dit geldt niet voor digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex) en profielvak cspe's.

NB2 De school moet deze kandidaten ook registreren in BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede of derde tijdvak registreren in BRON. De separate aanmelding via Mijn DUO is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
3e tijdvak
5 jul 2021voor 17:00 uur Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak, dat van 6 juli t/m 9 juli op de scholen wordt afgenomen. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN. Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

 • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
 • kandidaten die bij een of meer zittingen van het tweede tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het derde tijdvak, dat in juli op de scholen wordt afgenomen, hun examen voort te zetten of te voltooien;
 • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het tweede tijdvak.
alle scholen
3e tijdvak
6 jul 2021 Ontvangst wachtwoorden pdf's voor spraaksynthese derde tijdvak

Voor het derde tijdvak, dat van 6 juli t/m 9 juli op de scholen wordt afgenomen, wordt per schooltype één cd met alle pdf’s voor spraaksynthese geleverd.

De wachtwoorden worden op de persoonlijke pagina van de examensecretaris op Examenblad gepubliceerd.

alle scholen
3e tijdvak
6 jul t/m 9 jul 2021 Afname CE algemene vakken derde tijdvak

Derde tijdvak, CE algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
3e tijdvak
9 jul 2021 Afname aangewezen vakken derde tijdvak

Aangewezen vakken: derde tijdvak afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de commissie Staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

alle scholen
3e tijdvak
12 jul 2021 Deadline inzenden opmerkingen centrale examens derde tijdvak

Deadline inzenden inhoudelijke meldingen centrale examens derde tijdvak aan Examenlijn. Voor een snelle verwerking van een melding is het contactformulier ingericht op het doen van één melding met bijbehorende argumentatie.

alle scholen
3e tijdvak
12 jul 2021 Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo afgenomen van 6 t/m 9 juli 2021

Uiterste accordeerdatum afnamegegevens in Wolf:

 • examens algemene vakken vmbo en havo/vwo die zijn afgenomen van 6 t/m 9 juli 2021.
alle scholen
3e tijdvak
15 jul 2021 om 08.00 uur Bekendmaking normering derde tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering derde tijdvak, dat van 6 juli t/m 9 juli op de scholen is afgenomen.

alle scholen
3e tijdvak
15 jul 2021 om 10.00 uur Publicatie uitslagen derde tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen derede tijdvak aangewezen vakken via Mijn DUO.

NB Scholen ontvangen de cijfers ook per post in de week van 19 juli.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
3e tijdvak
15 t/m 29 jul 2021 Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via Mijn DUO. Vanaf half september 2020 is er een jaarkalender beschikbaar op de website van DUO onder de titel 'belangrijke datums'. Deze periode is bedoeld voor het CE van het 3e tijdvak. Voor de flexibele en digitale centrale examens gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
3e tijdvak
t/m 28 jul 2021, 17.00 uur Inzage in afnames Facet 9

Daarna verloopt de inzage via het CvTE. De examensecretaris neemt dan contact op met computerexamens@cvte.nl.

alle scholen met afnames in Facet
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
30 jul t/m 1 aug 2021 Release van FACET 10.0

In dit weekend vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server in dit weekend aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl.

alle scholen met afnames in Facet
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
23 t/m 29 aug 2021 Release van FACET 10.0 F1

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl

alle scholen met afnames in Facet
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's
13 t/m 15 okt 2021 Release van FACET 10.0 F2

In deze periode vindt een update van Facet plaats. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Meer informatie volgt kort van tevoren via een mailing vanuit Examenblad.nl

alle scholen met afnames in Facet
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. profiel-cspe's