Activiteitenplanning centrale examens en rekentoets vo 2017

Onderstaande activiteitenplanning bevat de datums van alle activiteiten van de (digitale) centrale examens en de rekentoets vo.

Indien in de loop van het schooljaar wijzigingen worden aangebracht, ontvangt de examensecretaris hierover bericht via een mailing vanuit Examenblad.nl.

Het is mogelijk een activiteitenplanning op maat te genereren. Vinkt u daarvoor eerst het schooltype aan.

 
Schooltype
Types

datum

activiteit

toelichting
sector/tijdvak
29 mei t/m 9 jun 2017

Afnameperiode rekentoets 3F

Afnameperiode rekentoets 3F

havo- en vwo-scholen
rekentoets 3e per.
30 mei 2017

Deadline inzenden afnamegegevens algemene vakken vmbo en examens havo/vwo, afgenomen van 18 t/m 24 mei

Uiterste datum inzenden afnamegegevens via Wolf aan Cito:

  • examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo die zijn afgenomen in de periode 18 mei tot en met 24 mei
alle scholen
1e tijdvak
uiterlijk 2 jun 2017

Bekendmaking bezorgdag examenopgaven tweede tijdvak

De examensecretaris ontvangt uiterlijk één week voor aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak informatie van DUO via een mailing vanuit Examenblad.nl waarin de geplande dag van aflevering van de examenopgaven tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

alle scholen
2e tijdvak
6 jun 2017

Deadline inzenden opmerkingen algemene vakken eerste tijdvak

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de centrale examens algemene vakken in verband met de normering door het CvTE in het eerste tijdvak.

alle scholen
1e tijdvak
7 en 8 jun 2017

Afnamedagen rekentoets 3ER

Afnamedagen rekentoets 3ER

havo- en vwo-scholen
rekentoets 3e per.
7 jun 2017

Ontvangst wachtwoorden Autoplay-examens tweede tijdvak

Ontvangst van de brief met wachtwoorden voor scholen die deelnemen aan de Autoplay-examens. Een handtekening van een medewerker van de receptie/administratie volstaat.

Op de dag van aflevering wordt een mail ter bevestiging van ontvangst verzonden aan de examensecretaris.

havo- en vwo-scholen (met Autoplay-examens)
2e tijdvak
10 jun t/m 31 jul 2017

Inzageperiode 2F/2ER/3F/3ER

Inzageperiode voor docenten en leerlingen in de rekentoets vo.

Vanaf 15 juli tot en met 31 juli is inzage alleen mogelijk via het CvTE.

alle scholen
rekentoets 3e per.
12, 13 of 14 jun 2017

Ontvangst examenopgaven tweede tijdvak

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het tweede tijdvak. De DUO-zending wordt afgeleverd door Mikropakket en wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen.

N.B.1 Vanaf dit jaar zijn de antwoordbladen van de moderne vreemde talen havo en vwo, net zoals dat bij vmbo al gebruikelijk was, onderdeel van de pakketten met examenopgaven.

N.B.2 De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen.

Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
12, 13 of 14 jun 2017

Levering erratumbladen tweede tijdvak

Erratumbladen op de opgaven voor het tweede tijdvak centrale examens worden door Mikropakket afgeleverd, indien één of meer hele bladzijden met examenopgaven in kandidaataantallen moeten worden verstrekt. De DUO-zending wordt uitsluitend overhandigd aan bevoegde functionarissen. Overige erratumbladen worden uiterlijk 15 juni via de beveiligde site van DUO verspreid. Op de dag van aflevering van de pakketten ontvangt de examensecretaris een mail om de ontvangst van de pakketten te bevestigen.

alle scholen
2e tijdvak
14 jun 2017 om 08.00 uur

Bekendmaking normering eerste tijdvak algemene vakken vwo, havo en vmbo

Op woensdag 14 juni 2017 om 8.00 uur worden de normeringstermen van alle varianten bekendgemaakt via Examenblad.nl en www.cito.nl.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
14 t/m 28 jun 2017

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het eerste tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). Vanaf half september is er een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar op de website van DUO.

Deze periode is bedoeld voor het cse van het 1e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
1e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. cspe's
16 jun 2017

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. de normering rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo in verband met de normering door het CvTE in de derde afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 3e per.
16 jun 2017 voor 17.00 uur

Deadline aanmelding kandidaten tweede tijdvak aangewezen vakken

Uiterste datum voor aanmelding via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door het College voor Toetsen en Examens).

N.B. De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
16 jun 2017 voor 17.00 uur

Deadline aanmelden kandidaten tweede tijdvak

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het tweede tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). Hierbij kunnen de volgende zaken aan de orde zijn:

  • kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;
  • kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien;
  • de cijfers van het alsnog voltooide SE van alle kandidaten die het SE niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak
alle scholen
2e tijdvak
17 juni 2017

Afname mondelinge rekentoets 2ER en 3ER

Meer informatie over het aanmelden van kandidaten, ontvangt u via een mailing van Examenblad.nl.

alle scholen
rekentoets 3e per.
19, 20, 21 jun 2017

Afname cse algemene vakken tweede tijdvak

Tweede tijdvak, cse algemene vakken, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen.

alle scholen
2e tijdvak
22 jun 2017

Afname aangewezen vakken tweede tijdvak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE).

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
26 jun 2017

Deadline inzenden afnamegegevens en opmerkingen tweede tijdvak

Uiterste datum voor inzenden aan Cito:

  • afnamegegevens tweede tijdvak via Wolf,

bij het CvTE:

  • opmerkingen over de centrale examens tweede tijdvak in verband met de normering door het CvTE.
alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. cspe's
30 jun 2017 om 08.00 uur

Bekendmaking normering tweede tijdvak

08.00 uur: Bekendmaking normering tweede tijdvak.

alle scholen
2e tijdvak
30 jun 2017 om 10.00 uur

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken

Publicatie uitslagen tweede tijdvak aangewezen vakken via de beveiligde site van DUO.

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak
2e tijdvak
30 jun t/m 14 jul 2017

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het tweede tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). Vanaf half september is er een jaarkalender (voorheen stappenplan) beschikbaar op de website van DUO.

Deze periode is bedoeld voor het cse van het 2e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

alle scholen
2e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. cspe's
3 jul 2017

Bekendmaking omzettingstabellen derde afnameperiode

De omzettingstabellen worden bekendgemaakt via Examenblad.nl.

Bij de normering van de rekentoets wordt geen gebruik gemaakt van N-termen, maar van een omzettingstabel van scores via vaardigheidsniveaus naar cijfers.

De omzettingstabellen zijn op 3 juli ook beschikbaar in Facet. De rapportages in Facet bevatten dan, naast de score, ook het vaardigheidsniveau en het eindcijfer.

Tevens zijn de deelrapportages beschikbaar in Facet.

alle scholen
rekentoets 3e per.
7 jul 2017 voor 17.00 uur

Deadline aanmelden kandidaten derde tijdvak

Uiterste datum voor aanmelden via DUO/Examendiensten van de kandidaten voor het derde tijdvak, afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens. In mei ontvangt de school van DUO/Examendiensten nadere informatie. Aanmeldingen na vrijdag 7 juli 2017 worden niet in behandeling genomen.

N.B.1 Dit geldt ook voor BB- en KB-flex

N.B.2 De aanmelding geschiedt m.b.v. een aparte aanmeldapplicatie. De school moet deze kandidaten ook registreren bij BRON.

Toelichting: de school moet de kandidaten die deelnemen aan een aangewezen vak in het tweede tijdvak en/of deelnemen aan het derde tijdvak, registreren in BRON, mede t.b.v. eventuele inspectiecontrole. De separate aanmelding bij DUO/Examendiensten is voor de afname van het centraal examen door het College voor Toetsen en Examens.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
binnen 5 werkdagen na vaststelling van het eindcijfer

Doorgeven cijfers rekentoets vo aan BRON

De cijfers voor de rekentoets vo moeten uiterlijk 5 werkdagen na vaststelling van het eindcijfer zijn doorgegeven aan BRON.

alle scholen
rekentoets 1e per.
rekentoets 2e per.
rekentoets 3e per.
1 aug 2017

Deadline inzenden opmerkingen t.b.v. evaluatie rekentoets vo

Uiterste datum voor inzenden van opmerkingen over de rekentoets vo voor de evaluatie van de derde afnameperiode.

alle scholen
rekentoets 3e per.
3 werkdagen vóór aanvang van het derde tijdvak examen

Kandidaten derde tijdvak doorgeven

Aan DUO doorgeven (registreren in BRON) welke kandidaten deelnemen aan het derde tijdvak. Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl).

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
9 aug 2017

Begin derde tijdvak

Begin van het derde tijdvak; afgenomen door de commissie staatsexamens vo van het College voor Toetsen en Examens; data en plaatsen worden na aanmelding bekendgemaakt.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
25 aug 2017 om 10.00 uur

Publicatie uitslagen derde tijdvak

Publicatie uitslagen derde tijdvak via de beveiligde site van DUO.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
25 aug t/m 8 sep 2017

Uitwisseling examengegevens

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag na deelname aan het derde tijdvak, maar uiterlijk 2 weken nadat de uitslag van het desbetreffende examen is vastgesteld, stuurt het bevoegd gezag de examengegevens elektronisch naar DUO (registreren in BRON). Dit geschiedt door middel van het Onderwijsnummer of BSN via de beveiligde site van DUO (www.duo.nl). Vanaf half september is er een jaarkalender (stappenplan) beschikbaar op de website van DUO.

Deze periode is bedoeld voor het cse van het 3e tijdvak.

Voor de flexibele en digitale centrale examens en de cspe's gelden dezelfde regels maar kan de datum anders zijn per leerling per vak.

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak
3e tijdvak
afnameper. BB- en KB-flex
afnameper. cspe's
Pijl omhoog