Uitslagbepaling (vmbo)

 

Let op: Deze informatie geldt niet alleen voor het schooltype vmbo KB, maar voor alle vmbo-schooltypes

Informatiewijzer

Wat is 'de uitslag'?

De uitslag van het examen is de beslissing

Ook een vavo-kandidaat die slechts opgaat voor een deeleindexamen voor een of meer vakken kan slagen als hij deze vakken aanvult met vrijstellingen tot een volledig eindexamen.

Een vavo-kandidaat die voor een of meer vakken is opgegaan en deze niet aanvult met vrijstellingen tot een volledig eindexamen, kan niet slagen en ook niet afgewezen worden. Hij ontvangt voor de vakken waarvoor hij een eindcijfer 6 of meer heeft behaald een certificaat. En hij ontvangt daarnaast een cijferlijst waarop alle vakken staan waarvoor hij in dat examenjaar het examen heeft afgerond (zie Eindexamenbesluit VO artikel 53).


Voorlopige en definitieve uitslag

Er wordt van een voorlopige uitslag gesproken als de kandidaat nog het recht heeft op een herkansing (herkansing) (zie Eindexamenbesluit VO artikel 51). Pas op grond van de definitieve uitslag kunnen examendocumenten worden uitgereikt (zie Eindexamenbesluit VO 52 en 53).


Hoe wordt de uitslag bepaald?

De uitslagbepaling bij een eindexamen kent vier fasen:

1. Beslissingen en checkpunten die nodig zijn om een uitslag te kunnen bepalen

2. De bepaling van de uitslag

3. De herkansing

4. De bepaling van de definitieve uitslag na herkansing


1. Beslissingen en checkpunten die nodig zijn om een uitslag te kunnen bepalen

Centrale regel is steeds dat een kandidaat met slagen als hij kan slagen door een bepaalde combinatie van vakken en cijfers.

Relevante beslissingen en checkpunten zijn onder andere:

1.1 Is de school bevoegd tot het uitreiken van het gevraagde diploma?

1.2 Voldoet de combinatie van vakken bij elkaar aan de sectoreisen? (zie de examenstof en Eindexamenbesluit VO artikel 22, 23, 24 en 25)

1.3 Zijn alle relevante vrijstellingen door de kandidaat aangetoond? (zie Eindexamenbesluit VO artikel 48.5)

1.4 Mag een kandidaat van de school voor meer dan het minimaal vereiste aantal vakken examen afleggen (extra vakken)? (zie Eindexamenbesluit VO artikel 8.2) Als de kandidaat met meetellen van alle vakken niet slaagt, mogen vakken geschrapt worden als hij daardoor alsnog kan slagen. De resterende vakkencombinatie moet natuurlijk weer aan de sectoreisen voldoen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 48.3).

1.5 Voor enkele vakken (lo1 en kunstvakken I) en het sectorwerkstuk (TL en GL) moet de beoordeling voldoende of goed behaald zijn (zie Eindexamenbesluit VO artikel 49.1d en 1e).

1.6 Een kandidaat voor vmbo theoretische leerweg mag volstaan met minder vakken als hij een vavo-examen aflegt. Dit betreft kunstvakken I en lichamelijke opvoeding (zie Eindexamenbesluit VO artikel 22 lid 6). Die vakken worden niet op de cijferlijst vermeld (zie Eindexamenbesluit VO artikel 52.5 b1°).


2. De bepaling van de uitslag

Als het eindexamen is voltooid, alle zittingen van het centraal examen zijn bijgewoond en dus voor alle vakken het eindcijfer is bepaald, kan de uitslag bepaald worden. De kandidaat die een diploma wil behalen, mag in alle gevallen tot op bepaalde hoogte onvoldoendes met voldoendes compenseren (zie Eindexamenbesluit VO artikel 49.1).

Vanaf 2012 gelden voor de centrale examens voor vmbo, havo en vwo vernieuwde exameneisen. Deze vernieuwde exameneisen bevatten het volgende:

  • 1. 
    Per schooljaar 2011-2012, dus voor alle uitslagen vanaf de cursus 2011/2012, geldt de maatregel dat voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende moet worden gehaald. Dit geldt voor leerlingen vmbo, havo en vwo. 
  • 2. 
    Eveneens geldt per schooljaar 2011-2012 de maatregel dat ook voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg (bb) van het vmbo het schoolexamen (SE) hetzelfde gewicht heeft als het centraal examen. 

3. De herkansing bij de centrale examens

Zodra de uitslag voor het eerst, dus nog vr het tweede tijdvak, is bepaald wordt deze samen met de behaalde cijfers aan de kandidaat meegedeeld. Aan kandidaten die het centraal examen nog niet voor al hun vakken hebben kunnen voltooien, worden op datzelfde moment de door hen behaalde cijfers meegedeeld, ook al kon voor hen nog geen uitslag worden vastgesteld (zie Eindexamenbesluit VO artikel 49.4).

Elke kandidaat krijgt na het bekendmaken van zijn eindcijfers recht op het herkansen van het centraal examen voor n vak, ongeacht of hij zijn examen al kon voltooien en de uitslag voor hem kon worden bepaald.

Leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen mogen naast het centraal examen voor een algemeen vak ook het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) van het beroepsgerichte programma herkansen. De herkansing van het praktisch gedeelte van het centraal examen kan betrekking hebben op de gehele toets of op alleen n of meer onderdelen daarvan (zie Eindexamenbesluit VO artikel 51.1) Hiermee heeft een kandidaat die bijvoorbeeld nog voor n vak het examen in het tweede tijdvak wil voltooien, in dat tijdvak tevens de mogelijkheid voor een ander vak te herkansen. De kandidaat moet wel tijdig aan de directeur laten weten dat hij hiervan gebruik wil maken, anders verliest hij dat recht weer (zie Eindexamenbesluit VO artikel 51.2).


4. De bepaling van de definitieve uitslag na herkansing

De uitslag wordt opnieuw bepaald op grond van Eindexamenbesluit VO artikel 48 en artikel 49.


De bekendmaking van de uitslag

Na elk van de drie tijdvakken wordt de uitslag bekendgemaakt. De school of de instelling zelf bepaalt wanneer dat precies gebeurt. Bij het tweede tijdvak van de aangewezen vakken en bij het derde tijdvak is het de staatsexamencommissie die het behaalde resultaat aan de school bekend maakt; hierna bepaalt de school de uitslag en maakt deze bekend. In de Maartmededeling voor de komende c.q. lopende examens wordt een datum genoemd waarop de normering van het eerste en tweede tijdvak bekendgemaakt wordt.

In geval van een gespreid examen doet zich een speciale situatie voor (zie Eindexamenbesluit VO artikel 59).

Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag