Examenprogramma's (algemeen)

 

De examenprogramma's worden door de minister op hoofdlijnen vastgesteld. In het examenprogramma staat hoe de leerstof is verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen.

Daar waar een vak een centraal examen heeft, worden er in het examenprogramma exameneenheden aangewezen waarover het centraal examen zich uitstrekt: het CE-deel van het examenprogramma. Om te zorgen dat de eisen voor het centraal examen duidelijk zijn, worden deze gespecificeerd in een afzonderlijke publicatie per vak: de 'syllabus'. De syllabi worden vastgesteld door het CvTE.

De specifieke examenprogramma's en syllabi vindt u op de betreffende examen- en vakpagina's op Examenblad.nl.

Met vragen over de examenprogramma's kunt u terecht bij het Examenloket.

Vaststelling examenprogramma's

In 2007 zijn de examenprogramma's vastgesteld middels de volgende regeling:

Deze regeling betreft de examenjaren: vmbo 2008 en verder; havo 2009 en verder; vwo 2010 en verder. De beroepsgerichte programma's van de vmbo sector Landbouw zijn opgenomen in een andere regeling:

Sindsdien zijn verschillende examenprogramma's gewijzigd:

 

Gewijzigd
examenprogramma

 

vanaf
examenjaar

 

wijzigingsregeling

 

Techniek-breed, ICT-route, technologie in de GL, intersectoraal en sport, dienstverlening en veiligheid (SDV) vmbo

2011

VO/OK-2009/80256

Economie havo

2012

VO/OK-2010/187093

Natuur, leven en technologie havo

2014

VO/289008

Economie vwo

2014

VO-2011/287640

Nederlands vmbo, havo en vwo*

2014

VO-2011/309740

Bouwtechniek vmbo

2014

VO/317552

Natuur, leven en technologie vwo

2015

VO/289008

Aardrijkskunde vmbo

2015

VO/287724

Natuurkunde en biologie havo

2015

VO/389632

Scheikunde havo

2015

VO/403948

Geschiedenis havo en geschiedenis vwo**

2015

VO/419920

Natuurkunde en biologie vwo

2016

VO/389632

Scheikunde vwo

2016

VO/403948

Wiskunde B en wiskunde D havo

2017

VO/541608

Wiskunde A havo

2017

VO/599178

Latijnse taal en cultuur vwo

2017

559817

Griekse taal en cultuur vwo

2017

559817

Engels vmbo

2017

VO/756251

Wiskunde B en wiskunde D vwo

2018

VO/541608

Wiskunde A en wiskunde C vwo

2018

VO/599178

Geschiedenis en staatsinrichting vmbo

2018

VO/742920

Maatschappijwetenschappen havo

2019

VO/741555

Maatschappijwetenschappen vwo

2020

VO/741555

*) Omdat de minister en de staatssecretaris voorzien dat leerlingen die in 2013-2014 en 2014-2015 hun opleiding afronden, nog niet ten volle hebben kunnen profiteren van beter taal- en rekenonderwijs, hebben zij een aantal maatregelen getroffen. Op 19 december 2012 hebben de bewindslieden dit in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld (zie www.steunpunttaalenrekenenvo.nl).

Voor de centrale examens Nederlands betekent dit het volgende:

Door de invoering van de referentieniveaus taal in de centrale examens Nederlands vmbo, havo en vwo zullen diverse centrale examens Nederlands vanaf het examenjaar 2015 een hogere moeilijkheidsgraad kennen.

Bij de normering van de centrale examens Nederlands 2014 gaat het CvTE nog van dezelfde prestatie-eisen uit als in de voorgaande examenjaren en niet van de prestatie-eisen die voortvloeien uit de referentieniveaus taal. Vanaf het examenjaar 2015 verandert dit en zijn de prestatie-eisen die voortvloeien uit de referentieniveaus taal mede bepalend voor de normering.

**) In bijlage 1 is het nieuwe examenprogramma's geschiedenis havo/vwo opgenomen. In dit programma is de tijdelijke afwijking verwijderd, die betrekking had op de stofverdeling tussen het schoolexamen en het centraal examen. Daarnaast is een lacune weggewerkt: bij domein A onderdeel 6 is bij 'onderscheid maken tussen verschillende soorten oorzaken' en gevolgen toegevoegd. De aanpassing zal gelden voor de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 op havo of vwo het eindexamen geschiedenis afleggen. De bijlagen worden gepubliceerd in verband met de wijziging Bekendmakingswet, waarin wordt bepaald dat de bijlagen elektronisch worden gepubliceerd.


Examenprogramma's oude regeling profielen tweede fase

Voor de eindexamenleerlingen havo 2008 en vwo 2008 en 2009 , en de bezemexamens havo 2009-2010 en vwo 2010-2011 volgens de zogenaamde 'oude profielen'† zijn onderstaande regelingen van belang.

Let op!

De examenprogramma's havo/vwo (oude regeling tweede fase) zijn gewijzigd door de volgende regelingen

Deze wijzigingen zijn niet verwerkt in de downloadbare teksten!

.officiŽle publi­caties

 • 11 juli 2008
  Regeling intra- en intersectorale programma's v.m.b.o.
 • 20 juni 2007
  Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2008 en 2009
 • 4 juni 2007
  Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs
 • 26 februari 2007
  Wijziging van de Regeling examenprogrammaís talen vmbo in verband met de invoering van het centraal schriftelijk examen voor de vakken Spaans, Arabisch en Turks in de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo
 • 24 september 2004
  Wijziging regeling examenprogramma's landbouw en landbouw-breed vmbo
 • 17 juni 2004
  Regeling centraal examen 2006
 • 26 april 2004
  Wijzigingen examenprogramma's voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) 2005
Kies een ander jaarfilter:  
 
pijl omhoog pijl omlaag